Sporovi male vrijednosti

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

U skladu s člankom 26. Zakona u predmetima koji uključuju europski postupak za sporove male vrijednosti odlučuju okružni sudovi u skladu s pravilima o mjesnoj nadležnosti utvrđenima u litavskom Zakonu o parničnom postupku. Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Postupovni dokumenti mogu se podnijeti sudu izravno, poštom ili putem elektroničkih sredstava komunikacije (članak 175.1 stavak 1. Zakona o parničnom postupku). Postupak podnošenja postupovnih dokumenata sudu i njihovo dostavljanje osobama putem elektroničkih sredstava komunikacije („Postupak”) odobren je Uredbom br. 1R-332 litavskog ministra pravosuđa od 13. prosinca 2012. Stavcima 3. i 4. Postupka propisano je da se za podnošenje postupovnih dokumenata sudu putem elektroničkih sredstava komunikacije mora upotrebljavati podsustav javnih elektroničkih usluga (VEP) litavskog sudskog informacijskog sustava (LITEKO). Računima u podsustavu javnih elektroničkih usluga (VEP) LITEKO-a može se pristupiti putem portala za elektroničke usluge litavskih sudova: https://www.e.teismas.lt.

U skladu sa stavkom 5. Postupka osobe koje se spajaju na račun podsustava VEP-a LITEKO-a moraju potvrditi svoj identitet. To mogu učiniti:

- putem sredstava koja pruža nacionalni informacijski sustav kojim se osobama pružaju institucijske javne i administrativne elektroničke usluge u skladu s postupcima utvrđenima zakonom;

- putem podataka o spajanju koje je odredio sud za identifikaciju osobe.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U skladu s člankom 27.1 Zakona strankama u postupku praktičnu pomoć i informacije iz članka 11. stavka 1. Uredbe pružaju tijela za primarne usluge pravne pomoći koju jamči država. Člankom 15. stavkom 1. Zakona o uslugama pravne pomoći koju jamči država propisano je da se osobe koje žele primiti primarnu pravnu pomoć moraju obratiti izvršnom tijelu općine u kojoj imaju prijavljeno boravište ili, ako osoba nema prijavljeno boravište, izvršnom tijelu općine u kojoj žive. Popis tijela koja pružaju primarnu pravnu pomoć nalazi se na sljedećim internetskim stranicama: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U skladu s člankom 1751 stavkom 9. Zakona o parničnom postupku sudovi putem elektroničkih sredstava komunikacije dostavljaju postupovne dokumente odvjetnicima, njihovim vježbenicima, sudskim izvršiteljima, njihovim pomoćnicima, javnim bilježnicima, državnim i općinskim poduzećima, institucijama i organizacijama, financijskim institucijama, osiguravajućim i revizorskim društvima, sudskim vještacima, stečajnim upraviteljima i upraviteljima restrukturiranja. Dokumenti se dostavljaju elektroničkim putem i osobama koje imaju obvezu primanja postupovnih dokumenata elektroničkim putem prema zakonu ili ugovoru koji je sklopio upravitelj sudskog informacijskog sustava. Sudovi se služe elektroničkim sredstvima komunikacije za dostavljanje postupovnih dokumenata drugim osobama ako su, u skladu s postupkom utvrđenim u Zakonu o parničnom postupku, izrazile želju za primanjem postupovnih dokumenata elektroničkim putem i dostavile potrebne podatke za kontakt.

U skladu s člankom 111. stavcima 2. i 3. Zakona o parničnom postupku u svim postupovnim dokumentima stranaka u postupku mora se navesti način dostave tih dokumenata strankama. Ta se odredba mora primjenjivati u vezi s člankom 13. stavkom 3. Uredbe.

U skladu sa stavkom 22. Postupka, ako se postupovni dokumenti trebaju dostaviti osobi elektroničkim putem, oni se šalju na račun primatelja u podsustavu VEP-a LITEKO-a. Sudionika u postupku obavještava se o tome putem elektroničke obavijesti na njegovu računu u podsustavu VEP-a LITEKO-a i na navedenu e-adresu. Računima u podsustavu VEP-a LITEKO-a može se pristupiti putem portala za elektroničke usluge litavskih sudova:https://www.e.teismas.lt

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

U skladu s člankom 1751 stavkom 9. Zakona o parničnom postupku sudovi putem elektroničkih sredstava komunikacije dostavljaju postupovne dokumente odvjetnicima, njihovim vježbenicima, sudskim izvršiteljima, njihovim pomoćnicima, javnim bilježnicima, državnim i općinskim poduzećima, institucijama i organizacijama, financijskim institucijama, osiguravajućim i revizorskim društvima, sudskim vještacima, stečajnim upraviteljima i upraviteljima restrukturiranja. Dokumenti se dostavljaju elektroničkim putem i osobama koje imaju obvezu primanja postupovnih dokumenata elektroničkim putem prema zakonu ili ugovoru koji je sklopio upravitelj sudskog informacijskog sustava. Sudovi se služe elektroničkim sredstvima komunikacije za dostavljanje postupovnih dokumenata drugim osobama ako su, u skladu s postupkom utvrđenim u Zakonu o parničnom postupku, izrazile želju za primanjem postupovnih dokumenata elektroničkim putem i dostavile potrebne podatke za kontakt.

U skladu s člankom 111. stavcima 2. i 3. Zakona o parničnom postupku u svim postupovnim dokumentima stranaka u postupku mora se navesti način dostave tih dokumenata strankama. Ta se odredba mora primjenjivati u vezi s člankom 13. stavkom 3. Uredbe.

U skladu sa stavkom 22. Postupka, ako se postupovni dokumenti trebaju dostaviti osobi elektroničkim putem, oni se šalju na račun primatelja u podsustavu VEP-a LITEKO-a. Sudionika u postupku obavještava se o tome putem elektroničke obavijesti na njegovu računu u podsustavu VEP-a LITEKO-a i na navedenu e-adresu. Računima u podsustavu VEP-a LITEKO-a može se pristupiti putem portala za elektroničke usluge litavskih sudova:https://www.e.teismas.lt

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

U skladu s člankom 27. Zakona za europski postupak za sporove male vrijednosti naplaćuju se sudske pristojbe navedene u članku 80. stavku 1. točki 1. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom 1.Zakona o parničnom postupku sudske pristojbe koje se naplaćuju za svaki spor radi isplate određuju se na temelju iznosa potraživanja. U skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti naplaćuje se sudska pristojba od 3 % iznosa potraživanja, odnosno najmanje 20 EUR.

Sudske pristojbe mogu se platiti putem bankovne doznake na proračunski račun Državnog poreznog inspektorata. Sve relevantne najnovije informacije nalaze se na internetskim stranicama Državnog poreznog inspektorata: http://www.vmi.lt/.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

U skladu s člankom 29. Zakona sudske presude donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti mogu se osporavati u žalbenom postupku. U skladu s člankom 301. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku o predmetima koji se vode u žalbenom postupku povezanima s nepravomoćnim presudama okružnog suda odlučuju regionalni sudovi. Člankom 307. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku propisano je da se žalba može uložiti u roku od trideset dana od donošenja presude prvostupanjskog suda.

Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

U skladu s člankom 30. stavkom 1. Zakona u slučajevima iz članka 18. stavka 1. Uredbe sudske presude donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti preispituje sud koji je donio presudu.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik za potvrdu iz članka 20. stavka 2. Uredbe litavski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

U skladu s člankom 31. stavkom 1. Zakona sudska presuda donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti i potvrđena putem standardnog obrasca D, kako je utvrđeno u Prilogu IV. Uredbi, smatra se izvršnim instrumentom. Izvršne instrumente izvršavaju sudski izvršitelji u skladu s postupkom utvrđenim u dijelu VI. Zakona o parničnom postupku. Popis sudskih izvršitelja Republike Litve dostupan je na internetskim stranicama litavske komore sudskih izvršitelja: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Posljednji put ažurirano: 20/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.