Sporovi male vrijednosti

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Za donošenje odluka predviđenih ovom Uredbom nadležni su mirovni suci (juge de paix).

Poveznica na nacionalnu internetsku stranicu: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Sud za mirenje u Luxembourgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Sud za mirenje u Diekirchu)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 – Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Telefaks: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Sud za mirenje u Esch-sur-Alzetteu)
Place Norbert Metz
L-4006 – Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Luksemburg prihvaća poštansku dostavu kao sredstvo komunikacije.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Service d’accueil et d’information juridique (Služba za primanje stranaka i pravne informacije) – Luxembourg
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg
Tel.: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Služba za primanje stranaka i pravne informacije) – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Europski potrošački centar)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel.: +352 26 84 64 1

Telefaks: +352 26 84 57 61

Adresa e-pošte: info@cecluxembourg.lu

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U skladu s postupovnim pravilima sredstva elektroničke dostave i komunikacije još uvijek nisu prihvaćena u Luksemburgu te se komunikacija odvija poštom.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Vidjeti pod d).

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

U okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti ne plaća se sudska pristojba nadležnom sudu u Luksemburgu.

Međutim, nakon presude mogu nastati sudski troškovi zbog izvršenja presude i na zahtjev stranke koja je dobila spor.

Primjenjuje se Uredba Velikog Vojvodstva izmijenjena 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada sudskim izvršiteljima. Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici Komore sudskih izvršitelja Velikog Vojvodstva Luksemburga: http://www.huissier.lu/ .

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, jedinstvena naknada sudskom izvršitelju (huissier de justice) za dostavu pismena iznosi 138 EUR.

Plaćanje naknade sudskom izvršitelju može se izvršiti bankovnim prijenosom.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Ako vrijednost zahtjeva nije viša od 2 000,00 EUR, odluka je mirovnog suca konačna. Na nju se može podnijeti samo kasacijska žalba.

Ako je vrijednost zahtjeva viša od 2 000,00 EUR, žalba protiv odluke koju je u prvom stupnju donio mirovni sudac može se podnijeti predsjedniku okružnog suda (Tribunal d’arrondissement). Žalba se može podnijeti u obliku zahtjeva koji podnosi tužitelj ili njegov odvjetnik. Odvjetničko zastupanje (avocat à la cour) nije obvezno. Rok za podnošenje žalbe je 40 dana od obavijesti o presudi. Tajništvo poziva stranke najmanje osam dana prije rasprave. Ako žive u drugoj državi članici Europske unije, taj se rok zbog udaljenosti produljuje za 15 dana u skladu s člankom 167. novog Zakona o parničnom postupku. Pred predsjednikom okružnog suda vodi se usmeni postupak.

Na konačne odluke mirovnog suca te na odluke predsjednika okružnog suda o žalbama može se podnijeti kasacijska žalba. Nadležni je sud Kasacijski sud na kojem je obvezno odvjetničko zastupanje.

Poveznica na nacionalnu internetsku stranicu: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okružni sud u Luxembourgu)
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 – Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okružni sud u Diekirchu)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Cour de Cassation (Kasacijski sud)
Cité judiciaire
Bâtiment BC
2080 – Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Za odlučivanje o zahtjevu za preispitivanje nadležan je glavni mirovni sudac suda za mirenje na kojem je donesena odluka ili sudac koji ga zamjenjuje.

Zahtjev za preispitivanje tajništvu suda koji je donio odluku u obliku pisane izjave podnosi tuženik ili njegov ovlašteni zastupnik. Odvjetničko zastupanje nije obvezno i stranke se mogu osobno pojavljivati na sudu ili im u tome mogu pomagati ili ih zastupati osobe iz članka 106. novog Zakona o parničnom postupku (poveznica na članak 106. novog Zakona o parničnom postupku: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – str. 21. i dalje).

Tajništvo poziva stranke najmanje osam dana prije rasprave, a taj se rok produljuje ako stranke nemaju ni prebivalište ni boravište u Luksemburgu, u skladu s člancima 103. i 167. novog Zakona o parničnom postupku. Na sudu za mirenje vodi se usmeni postupak.

Poveznica na nacionalnu internetsku stranicu: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Sud za mirenje u Luxembourgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 – Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Sud za mirenje u Diekirchu)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 – Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Telefaks: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Sud za mirenje u Esch-sur-Alzetteu)
Place Norbert Metz
L-4006 – Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Luksemburg prihvaća francuski i njemački jezik.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleski već su prevedeni.

1. U Velikom Vojvodstvu Luksemburgu za izvršenje sudskih odluka nadležni su sudski izvršitelji.

Kontaktni podaci sudskih izvršitelja dostupni su na internetskoj stranici Komore sudskih izvršitelja Velikog Vojvodstva Luksemburga: http://www.huissier.lu/

2. Nadležno tijelo za potrebe članka 23. Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti je predsjednik okružnog suda.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.