Sporovi male vrijednosti

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za donošenje odluka u europskom postupku za sporove male vrijednosti su Sud za sporove male vrijednosti u Malti i Sud za sporove male vrijednosti u Gozou.

U nastavku su navedene pojedinosti o tim sudovima.

Sud za sporove male vrijednosti u Malti

Telefon: 00356 25902000

E-pošta: courts.justice@gov.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Sud za sporove male vrijednosti u Gozou

Telefon: 00356 22156650

E-pošta: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresa: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Prihvaćaju se sljedeća komunikacijska sredstva: osobni dolazak u tajništvo suda, pošta, telefaks i e-pošta.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Ako tužbeni zahtjev podnosi potrošač protiv osobe koja obavlja poslovnu djelatnost, tijelo koje pruža praktičnu pomoć jest ECC-Net Malta – Europski potrošački centar u Malti.

Njegova je adresa Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-pošta: ecc.malta@gov.mt

Ako tužbeni zahtjev podnosi osoba koja obavlja poslovnu djelatnost protiv druge takve osobe, praktičnu pomoć pruža razvojna agencija Malta Enterprise.

Njezina je adresa Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-pošta: info@maltaenterprise.com

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Malteškim postupovnim propisima nije predviđeno obavješćivanje elektroničkim putem. Obavješćivanje elektroničkim putem nije moguće ni dopušteno.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Niti jedna fizička osoba ni stručnjak nemaju takvu obvezu.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Pristojbe su sljedeće: 40 EUR za podnošenje obrasca A i 7,20 EUR za svaku obavijest dostavljenu tuženicima. Ako se upotrebljava obrazac C, pristojba iznosi 25 EUR i 7,20 EUR za svaku obavijest.  Kad je riječ o članku 15.a, način plaćanja bankovni je prijenos.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalbe protiv odluka Suda za sporove male vrijednosti u Malti podnose se Žalbenom sudu u Malti (niži sud), a žalbe protiv odluka Suda za sporove male vrijednosti u Gozou podnose se Žalbenom sudu u Gozou (niži sud).

U skladu s poglavljem 380. člankom 8. Zakona Malte žalbu je moguće podnijeti u obliku zahtjeva u roku od 20 dana od dana donošenja odluke. U članku 8. stavku 2. navodi se da se, bez obzira na iznos tužbenog zahtjeva, žalba može podnijeti u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju bilo kakvog pitanja povezanog s nadležnošću suda;

b) u slučaju bilo kakvog pitanja zastare;

c) u slučaju bilo kakvog kršenja odredaba poglavlja 380. članka 7. stavka 2. U tom se članku navodi da sud mora obustaviti postupak ako se potraživanje nastoji izbjeći putem obrane koja uključuje neko pitanje izvan nadležnosti Suda i/ili ako se pred nadležnim sudom vodi predmet, čiji bi ishod imao utjecaja na potraživanje o kojem odlučuje Sud;

d) u slučaju da je sud postupao na način protivan pravilima o nepristranosti i pravičnosti i na taj način ugrozio prava podnositelja žalbe.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Zahtjevi za preispitivanje u skladu s člankom 18. Uredbe podnose se Sudu za sporove male vrijednosti u Malti ili Gozou.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik malteški.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje odluka su Magistratski sud u Malti i Magistratski sud u Gozou, ovisno o mjestu boravišta osobe protiv koje se traži izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.