Sporovi male vrijednosti

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Predmete koji se odnose na europske sporove male vrijednosti vodi i o njima odlučuje sudac područnog suda (kantonrechter).

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

U skladu s člankom 33. važećeg Zakona o parničnom postupku obrasci zahtjeva mogu se podnijeti elektroničkim putem pod uvjetom da je to dopušteno postupovnim pravilima suda. Ni jedan sud trenutačno ne dopušta elektroničko podnošenje obrazaca. Obrasci se mogu podnijeti samo na sljedeće načine:

  • poštom,
  • podnošenjem tajništvu suda.

Zajedno sa zakonodavstvom o pojednostavnjenju i digitalizaciji postupovnog prava koje je još u izradi (uključujući novi članak 33. Zakona o parničnom postupku), Zakon o provedbi uključuje pravila o e-podnošenju. Ta će pravila vjerojatno stupiti na snagu u kasnijoj fazi.

U novom članku 30.c Zakona o parničnom postupku navodi se da se postupak mora pokrenuti elektroničkim putem. U skladu s člankom 30.c stavkom 4. fizičke osobe i udruženja čiji statuti nisu utvrđeni u javnobilježničkoj ispravi nisu obvezni podnositi dokumente elektroničkim putem osim ako ih zastupa treća osoba koja pruža stručnu pravnu pomoć.

Izravno e-podnošenje dokumenata iz druge države članice kojima se pokreće postupak zasad nije moguće. Stranke iz druge države članice sa stručnim zastupnikom u Nizozemskoj mogu podnositi dokumente elektroničkim putem. Strane stranke bez pravnog zastupnika koje žele pokrenuti postupak moraju to učiniti u papirnatom obliku.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Praktičnu pomoć može osigurati Ured za pravnu pomoć (Juridisch Loket) i, konkretnije, Europski centar za informiranje potrošača koji se nalazi pri Uredu za pravnu pomoć.

Vidjeti http://www.eccnederland.nl i http://www.juridischloket.nl.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Dostava u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe i pisana komunikacija u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe izvršavaju se u skladu s člankom 30.e Zakona o parničnom postupku. Nakon što prethodno navedeno zakonodavstvo stupi na snagu Nizozemska će se voditi pretpostavkom da se postupci pokreću elektroničkim putem.

U skladu s člankom 30.e Zakona o parničnom postupku ostali dokumenti čije se podnošenje posebno ne zahtijeva i druga komunikacija između suda i stranaka bit će dostupna elektronički, osim ako se primjenjuje članak 30.c stavak 5. U skladu s člankom 30.c stavkom 5. stranke koje nisu obvezne slati dokumente elektroničkim putem, i to ne čine, šalju dokumente u papirnatom obliku.

Na temelju zakonodavstva o pojednostavnjenju i digitalizaciji postupovnog prava stranke čije je mjesto boravišta u drugoj državi članici i dalje tehnički ne mogu podnositi dokumente izravno (vidjeti prethodnu točku (b)) i slati ih putem digitalnog sustava sudova. Strana društva i fizičke osobe nisu obvezni podnositi dokumente elektroničkim putem. Ako stranka iz druge države članice ima pravnog zastupnika u Nizozemskoj, postupak se odvija elektroničkim putem i sud u skladu s tim može dostaviti pismena iz članka 13. stavka 1. elektroničkim putem.

Kad je riječ o strankama koje nisu obvezne podnositi dokumente elektroničkim putem i nemaju pravnog zastupnika, dostava će se izvršiti poštom.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Vidjeti informacije navedene u točki (d).

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Plaćanje sudskih pristojbi obvezno je samo za osobe koje podnose zahtjeve područnom sudu. Tuženici ne moraju platiti sudske pristojbe. Kad je riječ o iznosu sudskih pristojbi, u Nizozemskoj se razlikuju, prema potrebi,

  • zahtjevi u pogledu iznosa manjeg od 500 EUR ili neodređenog iznosa i
  • zahtjevi u pogledu iznosa između 500 EUR i 12 500 EUR.

Postoje tri paušalna iznosa. Koji se iznos primjenjuje ovisi o tome je li tužitelj pravna osoba, fizička osoba ili fizička osoba s ograničenom financijskom sposobnošću.

Za iznose vidjeti www.rechtspraak.nl.

Plaćanja na daljinu nizozemskim sudovima mogu se izvršiti bankovnom doznakom. U obavijesti o pristojbama (griffienota) koju šalje službenik suda nalaze se podaci o bankovnom računu suda. Sudske pristojbe treba uplatiti na taj račun.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

U skladu s nacionalnim pravilima žalbe protiv odluka suca područnog suda koje se odnose na europske sporove male vrijednosti u iznosu od 1 750 EUR ili više mogu se uložiti žalbenom sudu (gerechtshof). Rok za podnošenje žalbe iznosi 30 dana od datuma odluke.

Za informacije o sudovima u Nizozemskoj vidjeti: http://www.rechtspraak.nl.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Tuženici mogu područnom sudu koji je donio odluku u predmetu europskog postupka za sporove male vrijednosti podnijeti prijedlog za preispitivanje te odluke na temelju razloga utvrđenih u članku 18. stavku 1. Uredbe. Taj se prijedlog mora podnijeti u roku od 30 dana iz članka 18. stavka 2.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Potvrde u smislu članka 20. stavka 2. Uredbe koje je izdao sud u drugoj državi članici moraju biti sastavljene na nizozemskom jeziku ili prevedene na nizozemski jezik.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Nizozemski sudski izvršitelji tijela su odgovorna za izvršenje odluke u predmetu europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Za tijela odgovorna za primjenu članka 23. Uredbe (EZ) br. 861/2007 vidjeti članak 8. Zakona o provedbi europskih postupaka za sporove male vrijednosti.

Članak 8. Zakona o provedbi europskih postupaka za sporove male vrijednosti:

U slučaju zahtjeva za izvršenje iz članaka 22. i 23. Uredbe primjenjuje se članak 438. Zakona o parničnom postupku.

Članak 438. Zakona o parničnom postupku

1. O sporovima koji nastanu u pogledu izvršenja odlučuje okružni sud (rechtbank) koji bi bio nadležan u skladu s uobičajenim pravilima ili na čijem se zemljopisnom području nadležnosti treba izvršiti zapljena, gdje se nalazi jedan ili više predmeta na koje se zapljena odnosi ili gdje se treba provesti izvršenje.

2. Kako bi se dobila privremena mjera, može se pokrenuti i privremeni postupak (kort geding) pred sucem koji odlučuje o zahtjevima za privremenu mjeru (voorzieningsrechter) na sudu koji je nadležan u skladu sa stavkom 1. Ne dovodeći u pitanje njegove druge ovlasti, sudac koji odlučuje o zahtjevima za privremenu mjeru može, ako je to potrebno, obustaviti izvršenje na određeno vrijeme ili do donošenja presude u sporu, ili odlučiti da se izvršenje može provesti ili nastaviti samo ako je položeno osiguranje. Sudac može opozvati zapljenu neovisno o tome je li osiguranje položeno. Tijekom izvršenja sudac može naložiti ispravak nepotpunih formalnosti, navodeći koje se nepotpune formalnosti moraju ponovno obaviti i tko snosi predmetne troškove. Sudac može naložiti da bilo koja treća osoba uključena u predmet mora dati suglasnost za nastavak izvršenja ili surađivati u postupku, neovisno o tome je li stranka koja traži izvršenje položila osiguranje ili nije.

3. Ako predmet nije primjeren za postupak određivanja privremene mjere, sudac koji odlučuje o zahtjevu može, umjesto odbijanja zahtjeva te ako to tužitelj zatraži, uputiti predmet okružnom sudu navodeći datum održavanja rasprave. Smatra se da tuženik koji se na taj datum ne odazove na raspravu i pred sudom ga ne zastupa odvjetnik nije nazočan ako je pozvan da prisustvuje postupku na taj datum, pri čemu je propisno poštovan rok propisan za slanje poziva ili rok koji je na zahtjev tužitelja odredio sudac koji donosi privremenu mjeru.

4. Ako se sudskom izvršitelju odgovornom za izvršenje izjavi prigovor kojim se traži donošenje trenutačne privremene mjere, sudski izvršitelj mora se pojaviti pred sucem koji donosi privremenu mjeru s izvješćem koje je sastavio o tom predmetu i od suca zatražiti donošenje privremene mjere za uključene stranke. Sudac koji donosi privremenu mjeru zaustavlja postupak dok se strankama ne uputi poziv osim ako, zbog prirode prigovora, smatra da je potrebna trenutačna odluka. Sudskom izvršitelju koji izvršava tu ovlast bez suglasnosti stranke koja traži izvršenje može se naložiti plaćanje troškova ako se pokaže da je njegovo postupanje bilo neutemeljeno.

5. Treća osoba može uložiti prigovor na izvršenje dostavom poziva stranci koja traži izvršenje i stranci protiv koje se izvršenje traži.

Stavci 3. i 5. izmijenit će se kako bi se uzelo u obzir zakonodavstvo o pojednostavnjenju i digitalizaciji postupovnog prava koje je još u izradi:

3. Ako predmet nije primjeren za postupak određivanja privremene mjere, sudac koji odlučuje o zahtjevu može, umjesto odbijanja zahtjeva te ako to tužitelj zatraži, uputiti predmet okružnom sudu. Sud kojem je predmet upućen odmah određuje datum sljedećeg postupovnog koraka. Smatra se da tuženik koji se na taj datum ne odazove na raspravu i pred sudom ga ne zastupa odvjetnik nije nazočan samo ako je pozvan da prisustvuje postupku na taj datum, pri čemu je propisno poštovan rok propisan za slanje poziva ili rok koji je na zahtjev tužitelja odredio sudac koji donosi privremenu mjeru.

5. Treća osoba može uložiti prigovor na izvršenje dostavom poziva tužitelju i stranci protiv koje se izvršenje traži.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.