Sporovi male vrijednosti

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Okružni sudovi (sądy rejonowe) ili regionalni sudovi (sądy okręgowe).

U načelu, nadležan je okružni sud (u prvom stupnju). Međutim, u pitanjima koja su, zbog svoje prirode, u stvarnoj nadležnosti regionalnih sudova, bez obzira na vrijednost predmeta spora, nadležan je regionalni sud (u prvom stupnju). To na primjer uključuje imovinske zahtjeve u pogledu zaštite autorskih prava.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Pisani podnesci u papirnatom obliku.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Uredi službe za korisnike (Biura Obsługi Interesantów) pri okružnim i regionalnim sudovima.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Elektronička komunikacija nije dopuštena.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Takva obveza ne postoji.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Za zahtjeve u predmetima o kojima se odlučuje u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti plaća se fiksna pristojba u iznosu od 100 PLN. Za žalbe se naplaćuje ista pristojba.

Sudski troškovi u građanskim stvarima mogu se uplatiti u negotovinskom obliku na tekući račun nadležnog suda (informacije o računu mogu se dobiti izravno od suda ili pronaći na internetskoj stranici suda ili Ministarstva pravosuđa), izravno na sudu u uredu za plaćanja, a mogu se platiti i biljezima dostupnima u uredu za plaćanja.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Ako nastupe okolnosti navedene u članku 7. stavku 2. Uredbe, nadležni sud donosi odluku na koju se dotična stranka može žaliti drugostupanjskom sudu (tj. žalba protiv odluke okružnog suda podnosi se regionalnom sudu, a žalba protiv odluke regionalnog suda podnosi se žalbenom sudu). Žalbe se podnose sudu koji je donio osporavanu odluku u roku od dva tjedna od dostave obrazložene odluke podnositelju žalbe. Ako dotična stranka ne zatraži da joj se obrazložena odluka dostavi u roku od tjedan dana od proglašenja odluke (ili, ako je odluka donesena na zatvorenom vijećanju, u roku od tjedan dana od primitka odluke), vremenski rok za podnošenje žalbe započinje nakon što istekne rok za podnošenje takvog zahtjeva. (Članak 316. stavak 1. i članak 367. stavci 1. i 2. u vezi s člancima 369. i 505.26 Zakona o parničnom postupku). Ako nastupe okolnosti navedene u članku 7. stavku 3. Uredbe, sud donosi odluku zbog ogluhe. Tuženik može podnijeti prigovor protiv odluke zbog ogluhe onom sudu koji je tu odluku donio. U slučaju nepovoljnog ishoda podnositelj ima pravo žalbe u skladu s općim uvjetima. (Članak 339. stavak 1., članak 342. i članak 344. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Zahtjev za poništenje odluke (članak 505.27a Zakona o parničnom postupku). Sud koji je donio odluku nadležan je za razmatranje tog zahtjeva.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Poljski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Za izvršenje odluka donesenih u europskom postupku za sporove male vrijednosti nadležni su sudski izvršitelji (komornicy). Pritužbe protiv djelovanja sudskih izvršitelja mogu se podnijeti nadležnom okružnom sudu. Pravna osnova: članak 767. stavak 1. Zakona o parničnom postupku.

Zahtjevi za odbijanje izvršenja moraju se podnijeti regionalnom sudu u mjestu boravišta ili sjedišta dužnika ili, ako takav sud ne postoji, regionalnom sudu na čijem se području nadležnosti postupak izvršenja provodi ili će se provesti.

Tijelo koje je odgovorno za provedbu mjera iz članka 23. Uredbe jest nadležni okružni sud. Pravna osnova: članak 1153.20 stavci 1. i 2. Zakona o parničnom postupku (za izvršenje koje se provodi u Poljskoj na temelju odluke donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti u drugoj državi članici EU-a) ili članak 820.2 Zakona o parničnom postupku (za izvršenje koje se provodi u Poljskoj na temelju izvršne isprave u obliku odluke koju je poljski sud donio u europskom postupku za sporove male vrijednosti i koja sadržava potvrdu o izvršivosti).

Posljednji put ažurirano: 04/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.