Sporovi male vrijednosti

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Područni građanski sudovi i sudovi koji imaju opću sudsku nadležnost.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Preporučena pošta, telefaks i elektronička dostava.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

DGAJ – Glavna uprava za pravosudnu upravu (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Raspoloživa su sljedeća sredstva komunikacije:

  • elektronička komunikacija putem IT sustava za podršku radu sudova, URL https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, ako su stranke imenovale pravne zastupnike. U tu svrhu pravni zastupnik mora prvo podnijeti zahtjev za registraciju tijelu koje je zaduženo za upravljanje pristupom IT sustavu (članak 132. stavci 1. i 3. te članci 247. i 248. Zakona o parničnom postupku i članci 3., 5., 25. i 26. Ministarske provedbene uredbe (Portaria) br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.),
  • komunikacija preporučenom poštom naslovljenom na boravište ili sjedište stranke ili na adresu odabranu za potrebe obavješćivanja, ako stranka nije imenovala pravnog zastupnika (članak 249. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Pravni zastupnici, suci, državni odvjetnici i sudski službenici, putem IT sustava za podršku radu sudova (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (članci 3. i 5. Ministarske provedbene uredbe br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o pravnim zastupnicima, oni najprije moraju podnijeti zahtjev za registraciju tijelu koje je zaduženo za upravljanje pristupom IT sustavu. Trebalo bi napomenuti da sustav potvrđuje datum izdavanja obavijesti, a smatra se da je to učinjeno treći dan nakon njezina sastavljanja ili, alternativno, prvi radni dan nakon toga (članci 247. i 248. Zakona o parničnom postupku).

Ako stranka nije imenovala pravnog zastupnika, obavijesti se šalju preporučenim pismom naslovljenim na boravište ili sjedište stranke ili na adresu odabranu za potrebe obavješćivanja. Smatra se da je obavijest poslana treći dan nakon datuma registracije ili, alternativno, prvi radni dan nakon toga (članak 249. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

• U predmetima u kojima je sporni iznos do 2 000,00 EUR: 102 EUR (jedna obračunska jedinica).

• U predmetima u kojima je sporni iznos viši od 2 000,00 EUR, ali niži od 5 000,00 EUR: 204 EUR (dvije obračunske jedinice).

U slučaju da je predmet posebno složen, sudac može odlučiti primijeniti sljedeće troškove:

• U predmetima u kojima je sporni iznos do 2 000,00 EUR: 153 EUR (jedna i pol obračunska jedinica),

• U predmetima u kojima je sporni iznos viši od 2 000,00 EUR, ali niži od 5 000,00 EUR: 306 EUR (tri obračunske jedinice).

(članak 6. stavci 1. i 5. Uredbe o troškovima postupka, kako je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je zadnje izmijenjena).

Ako u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1896/2006 tuženik u okviru postupka za europski platni nalog uloži prigovor i postupak se nastavi, za tužitelja iznos plaćen u okviru tog postupka umanjuje se za iznos troškova postupka koji se duguju u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Umanjenje može iznositi 102 EUR (jedna obračunska jedinica) ili 153 EUR (jedna i pol obračunska jedinica). (članak 7. stavak 6. Uredbe o troškovima postupka, kako je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je zadnje izmijenjena).

U slučaju protuzahtjeva, pri čemu se za izračun troškova zbrajaju iznosi dvaju zahtjeva, zbog čega u nekim predmetima sporni iznos može biti do 10 000,00 EUR, troškovi predmeta sa spornim iznosom od 8 000,01 EUR do 10 000,00 EUR iznose 3 obračunske jedinice (306,00 EUR) ili 4,5 obračunskih jedinica (459,00 EUR) za osobito složene predmete. Treba napomenuti da za predmete sa spornim iznosom od 5 000,01 EUR do 8 000,00 EUR troškovi iznose 2 obračunske jedinice (204,00 EUR) ili 3 obračunske jedinice (306,00 EUR) u osobito složenim predmetima (članak 11. Uredbe o troškovima postupka, kako je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je zadnje izmijenjena, u vezi s člankom 145. stavkom 5., člankom 530. stavkom 2., člankom 299. stavcima 1. i 2. te člankom 297. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku).

Prihvaćeni način plaćanja jest bankovni prijenos.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalba je dopuštena samo u slučajevima predviđenima člankom 629. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku ili člankom 696. tog Zakona.

Stoga je u skladu s člankom 629. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku, neovisno o vrijednosti spora i gubitku koji je pretrpjela stranka koja je izgubila spor, žalba uvijek dopuštena:

(a) zbog povrede pravila međunarodne nadležnosti, pravila o stvarnoj nadležnosti ili hijerarhijskoj nadležnosti ili ako postoji neusklađenost s nekom konačnom sudskom odlukom;

(b) protiv odluka u odnosu na vrijednost spora ili povezane iznose, na temelju toga što vrijednost premašuje najviši iznos utvrđen na sudu koji je donio odluku o predmetu;

(c) protiv odluka donesenih u istom zakonodavnom području te o istom temeljnom pravnom pitanju, koje su u opreci s ujednačenom sudskom praksom Vrhovnog suda;

(d) protiv odluke žalbenog suda koja je u suprotnosti s drugom odlukom istog ili drugog žalbenog suda, donesene u istom zakonodavnom području te o istom temeljnom pravnom pitanju, na koju se obična žalba može podnijeti samo zbog najviše vrijednosti predmeta koju je odredio sud, osim ako je donesena odluka kojom se utvrđuje ujednačena sudska praksa i koja je u skladu s tom odlukom.

U skladu s člankom 696. Zakona o parničnom postupku konačna odluka može biti predmet preispitivanja samo ako:

(a) je drugom konačnom odlukom dokazano da je odluka rezultat kaznenog djela koje je počinio sudac obavljajući svoje dužnosti;

(b) je dokazano da su dokazna dokumentacija ili službeno svjedočenje na sudu ili iskaz stručnjaka ili arbitra lažni te su oni, u bilo kojem od tih slučajeva, mogli biti odlučujući čimbenik u donošenju odluke čije se preispitivanje traži, a pritom to pitanje nije raspravljeno tijekom postupka u kojem je donesena odluka;

(c) je dostavljen dokument za čije postojanje stranka nije znala ili koji nije mogla iskoristiti tijekom postupka u kojem je donesena odluka čije se preispitivanje traži, što je dovoljan razlog za izmjenu odluke u korist stranke koja je izgubila spor;

(d) su priznanje, povlačenje ili sporazum na kojima se temelji odluka nevaljani ili bi se mogli proglasiti nevaljanima;

(e) su postupak i izvršenje provedeni u odsutnosti, pri čemu stranka ni na koji način nije bila uključena te je dokazano da nije izdan sudski poziv ili da je sudski poziv ništav;

(f) je u suprotnosti s konačnom odlukom međunarodnog žalbenog tijela koja je obvezujuća za Portugal;

(g) je spor nastao na temelju akta koji su simulirale stranke, a sud nije uvidio da je riječ o prijevari, zbog čega nije iskoristio ovlasti koje ima u skladu s člankom 612.

U skladu s člankom 638. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku rok za ulaganje žalbe iznosi 30 dana od obavijesti o odluci.

U skladu s člankom 697. stavcima 2. i 3. Zakona o parničnom postupku izvanredna žalba radi preispitivanja ne može se uložiti ako je od pravomoćne odluke prošlo više od pet godina. Rok za ulaganje te žalbe iznosi 60 dana, računajući:

i. u slučaju iz članka 696. točke (a), od datuma pravomoćne odluke na kojoj se preispitivanje temelji;

ii. u slučaju iz članka 696. točke (f), od trenutka kada je odluka na kojoj se preispitivanje temelji postala pravomoćna;

iii. u ostalim slučajevima, od trenutka kada je podnositelj žalbe dobio dokument ili je obaviješten o okolnosti na kojoj se preispitivanje temelji;

iv. u slučaju iz članka 696. točke (g), rok za podnišenje žalbe iznosi dvije godine, računajući od trenutka kada je podnositelj žalbe obaviješten o presudi, ne dovodeći u pitanje prethodno navedeni rok od pet godina.

Sudovi nadležni za odlučivanje o žalbi jesu Tribunais de Relação (žalbeni sudovi) u okolnostima predviđenima u članku 629. stavku 2. Zakona o parničnom postupku te sudovi koji su donijeli odluku koju treba preispitati kako je navedeno u točki (a) u okolnostima predviđenima u članku 696. Zakona o parničnom postupku.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Žalba se podnosi na sudu koji je donio odluku koju treba preispitati, a podnositelj žalbe mora navesti činjenice koje čine osnovu za žalbu. Pri podnošenju žalbe podnositelj žalbe mora dostaviti potvrdu odluke ili dokumenta na kojem se zahtjev temelji (članak 697. stavak 1. i članak 698. Zakona o parničnom postupku).

Sudovi nadležni za odlučivanje o žalbi sudovi su koji su donijeli odluku koju treba preispitati kako je navedeno u točki (a).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Engleski, francuski i španjolski jezik.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje su nadležni juízos de execução (sudovi izvršenja). Ako sudovi izvršenja ne postoje, nadležni su lokalni građanski sudovi i sudovi koji imaju opću sudsku nadležnost.

Zahtjevi za izvršenje odluka donesenih na portugalskim sudovima podnose se u postupcima u kojima je donesena odluka (članak 85. stavak 1. Zakona o parničnom postupku). Zahtjev za izvršenje, popratni dokumenti i primjerak odluke hitno se šalju nadležnom sudu izvršenja, ako takav sud postoji (članak 85. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Ako je odluka donesena u drugoj državi članici, nadležan je sud na području čije nadležnosti tuženik ima prebivalište (članak 90. Zakona o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 20/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.