Sporovi male vrijednosti

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Okružni sudovi nadležni su za odlučivanje o sporovima male vrijednosti na prvom stupnju. Žalbe protiv njihovih odluka mogu se podnijeti samo sudu u roku od 30 dana od dana kada je odluka izdana. Vidjeti članak 2. odjeljka I.10. Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama potrebnima radi provedbe određenih propisa Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

 • U skladu s redovitim postupkom utvrđenim u članku 148. stavku 2. ZPP-a, zahtjev koji se sudu podnosi osobno ili ga podnosi opunomoćenik može se sastaviti u elektroničkom obliku, ako je u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom (ta se odredba, prema potrebi, primjenjuje i u slučajevima u kojima je ZPP-om propisano da podnesci, argumenti ili zaključci stranaka ili bilo koji drugi postupovni dokumenti koji se podnose sudu moraju biti u pisanom obliku – članak 148. stavak 3. ZPP-a).
 • U skladu s redovitim postupkom utvrđenim u članku 199. stavku 1. ZPP-a, tužbeni zahtjev (cerere de chemare în judecată) koji je podnesen osobno ili koji je podnio opunomoćenik poštom, kurirskom službom, telefaksom ili ga je skenirao i poslao e-poštom ili kao elektronički dokument unosi se u evidenciju te se na njega stavlja pečat s datumom primitka.
 • Napomena: u posebnom postupku za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) tužitelj pokreće taj postupak ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili bilo kojim drugim sredstvom u okviru kojeg se može izdati potvrda o primitku (članak 1029. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe br. 861/2007, kako je izmijenjena, odvjetnici imenovani u tu svrhu pružaju praktičnu pomoć pri ispunjavanju obrazaca naizmjenice svaka tri mjeseca u okviru usluga pravne pomoći svake odvjetničke komore. Popis imenovanih odvjetnika i njihovi podaci za kontakt dostupni su na internetskim stranicama Nacionalne unije rumunjskih odvjetničkih komora i svake komore te se dostavljaju svakom sudu kako bi ih izvjesili u svojim prostorijama te na portalu sudova. Odvjetnik ima pravo na naknadu za pruženu praktičnu pomoć, koja je utvrđena protokolom sklopljenim u skladu sa zakonom za utvrđivanje nagrada za rad odvjetnika za pružanje usluga izvansudske i pravne pomoći. Odvjetnik nema pravo primiti od osobe kojoj je pružio pomoć bilo kakvu drugu naknadu ili nagradu, u bilo kojem obliku. Vidjeti članak 1. odjeljka I.10. Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama potrebnima radi provedbe određenih propisa Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

 • Članak 154. stavci 6. i 6.1 ZPP-a

Sudske pozive i druge postupovne akte službenik suda može dostavljati i telefaksom, e-poštom ili na bilo koji drugi način kojim se osigurava slanje teksta dokumenta i mogućnost potvrde primitka, pod uvjetom da je predmetna stranka u tu svrhu sudu dostavila podatke za kontakt. Dostava postupovnih akata bit će popraćena proširenim elektroničkim potpisom suda, koji će zamijeniti sudski pečat i potpis službenika koji sudjeluje u raspravi kao obvezna upućivanja na pozivu. Svaki će sud imati jedinstveni prošireni elektronički potpis za pozive i postupovne akte. Sudski pozivi i drugi postupovni dokumenti smatraju se dostavljenima kad je primljena poruka iz korištenog sustava da su stigli do primatelja u skladu s informacijama koje je dostavio.

 • Članak 205. stavak 2. točka (a) ZPP-a

Odgovor obuhvaća: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište ili boravište tuženika ili, kad je riječ o pravnim osobama, naziv i registrirano sjedište te, prema potrebi, registracijsku oznaku ili porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar ili registar pravnih osoba te bankovni račun ako ga tuženik već nije naveo u tužbenom zahtjevu. Odredbe članka 148. stavka 1. druge rečenice primjenjuju se u skladu s tim. Ako tuženik živi u inozemstvu, u odgovoru će biti navedena i adresa u Rumunjskoj na koju će se slati sve obavijesti koje se odnose na predmet.

 • Članak 194. točka (a) ZPP-a

Tužbeni zahtjev obuhvaća:

a) ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka ili, kad je riječ o pravnim osobama, naziv i registrirano sjedište. On sadržava i osobni identifikacijski broj ili porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar ili registar pravnih osoba te bankovni račun tužitelja i tuženika, ako stranke imaju te identifikacijske elemente ili su im oni dodijeljeni u skladu sa zakonom, u opsegu u kojem su oni poznati tužitelju. Odredbe članka 148. stavka 1. druge rečenice primjenjuju se u skladu s tim. Ako tužitelj živi u inozemstvu, u odgovoru će biti navedena i adresa u Rumunjskoj na koju će se slati sve obavijesti koje se odnose na predmet.

 • Članak 148. stavci od 1. do 3. ZPP-a

(1) Svi zahtjevi upućeni sudovima moraju biti u pisanom obliku i moraju sadržavati ime suda kojem je on upućen, ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka ili, prema potrebi, naziv i mjesto njihova poduzeća, ime i prezime, prebivalište ili boravište njihovih zastupnika i, prema potrebi, predmet i iznos tužbenog zahtjeva te, prema potrebi, pravne osnove tužbenog zahtjeva i potpis. Osim toga, zahtjev, prema potrebi, mora sadržavati i adresu e-pošte ili podatke za kontakt koje su stranke odredile u tu svrhu te broj telefona, telefaksa i slično.

(2) Zahtjev koji se sudu podnosi osobno ili ga podnosi opunomoćenik može se sastaviti u elektroničkom obliku, ako je to u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom.

(3) Odredbe iz stavka 2. isto se tako na odgovarajući način primjenjuju ako je ovim Zakonom propisano da podnesci, obrazloženja ili zaključci stranaka ili bilo koji drugi postupovni akti koji se podnose sudu moraju biti u pisanom obliku.

 • Članak 169. ZPP-a

Nakon što se predmet podnese sudu, odvjetnik ili pravni savjetnik, ako ih stranke imaju, mogu sudu izravno poslati zahtjeve, odgovore ili druge dokumente. U tom slučaju primatelj zahtjeva potvrđuje primitak primjerka podnesenog sudu ili, prema potrebi, drugim sredstvima kojima se osigurava da je postupak dovršen.

 • Članak 199. stavak 1. ZPP-a

(1) Tužbeni zahtjev koji je podnesen osobno ili koji je podnio opunomoćenik poštom, kurirskom službom, telefaksom ili ga je skenirao i poslao e-poštom ili kao elektronički dokument unosi se u evidenciju te se na njega stavlja pečat s datumom primitka.

 • Članak 149. stavak 4. ZPP-a

(4) Ako je tužbeni zahtjev, u skladu sa zakonom, dostavljen telefaksom ili e-poštom, službenik je automatski dužan izraditi dodatne primjerke tog zahtjeva, na trošak stranke koja je to obvezna učiniti. Odredbe članka 154. stavka 6. i dalje se primjenjuju.

U posebnom postupku za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) tužitelj pokreće postupak ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili bilo kojim drugim sredstvom koje omogućuje izdavanje potvrde o primitku (članak 1029. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

 • Ako sud, u skladu sa zakonom, dostavi postupovne dokumente elektronički, stranke su obvezne prihvatiti na taj način dostavljene dokumente. To se primjenjuje samo kada su stranke (ili njihovi zastupnici, uključujući odvjetnike) dostavile svoju adresu e-pošte (vidjeti i odgovor na točku (d)).
 • Ako stranka, u skladu sa zakonom, dostavi postupovne dokumente elektronički, stranke su obvezne prihvatiti na taj način dostavljene dokumente.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

 • Članak 10. stavak 1. točka (b) te članak 10. stavci 2. i 3. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

(1) Na zahtjeve u pogledu izvršenja navedene u nastavku primjenjuju se sljedeći biljezi:

(…)

b) zahtjev za obustavu izvršenja, uključujući privremenu izvršivost – 50 RON.

(2) Ako se izvršenje osporava, iznos biljega izračunava se na temelju vrijednosti robe čije se izvršenje osporava ili na temelju iznosa predmetnog duga, ako je dug manji od vrijednosti robe. Iznos tog biljega ne smije premašiti 1000 RON, bez obzira na vrijednost predmeta spora. Ako se novčana vrijednost predmeta izvršenja ne može procijeniti, na prigovor na postupak izvršenja primjenjuje se biljeg od 100 RON.

(3) Ako se prigovor na postupak izvršenja isto tako, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 712. stavku 2. Zakona o parničnom postupku, odnosi na činjenične ili pravne razloge koji se odnose na materijalno pravo, biljeg se određuje u skladu s člankom 3. stavkom 1.

 • Članak 33. stavak 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

Sudski biljezi plaćaju se unaprijed, osim ako je zakonom predviđeno drukčije.

 • Članak 40. stavci 1. i 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

Ako osoba koja je obvezna platiti sudski biljeg nema prebivalište ili boravište ili, prema potrebi, registrirano sjedište u Rumunjskoj, iznos biljega uplaćuje se na račun lokalnog proračuna upravne jedinice u kojoj se nalazi sud pred kojim se pokreće tužba ili kojem se podnosi zahtjev i to u gotovini, bankovnim prijenosom ili internetskim sustavom; taj je račun zaseban račun prihoda lokalnog proračuna za „sudske i druge biljege” u upravno-teritorijalnoj jedinici gdje se nalazi prebivalište ili boravište fizičke osobe ili, prema potrebi, gdje se nalazi registrirano sjedište pravne osobe.

Potraživanja male vrijednosti podnesena u posebnom postupku utvrđena u Zakonu o parničnom postupku ili na temelju Uredbe o sporovima male vrijednosti oporezuju se s 50 RON ako vrijednost tražbine ne prelazi 2000 RON ili ako vrijednost u eurima ne prelazi protuvrijednost od 2000 RON, a s 200 RON zahtjevi čija vrijednost premašuje 2000 RON ili protuvrijednost u eurima. Vidjeti članak 6. stavak 1. Hitne uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima.

Napomena: Na internetskim stranicama https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx za svaki sud postoji pododjeljak koji se zove „Bine de știut” [Korisne informacije] i koji sadržava informacije o računima na koje se može uplatiti iznos biljega.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

 • U skladu s člankom 17. Uredbe, žalba se može podnijeti sudu (drugostupanjskom sudu) u roku od 30 dana od dana kada je odluka izdana (članak 466. stavak 1., članak 468. stavak 1. i članak 94. stavak 1. točka (k) u vezi s člankom 95. stavkom 2. ZPP-a).
 • Napomena: U posebnim postupcima za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti samo sudu te ju je potrebno podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je odluka izdana (članak 1033. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

 • Pravila redovitog postupka:

- zahtjev za poništenje pravomoćne presude (izvanredna žalba) može se podnijeti ako podnositelj zahtjeva nije uredno pozvan te nije bio prisutan u postupku; zahtjev za poništenje podnosi se sudu čija se presuda osporava (članak 503. stavak 1. i članak 505. stavak 1. ZPP-a),

- revizija (izvanredna žalba) presude o meritumu (ili ne) može se zahtijevati ako je stranka bila spriječena pojaviti se pred sudom i o tome obavijestiti sud zbog okolnosti koje su izvan njezine kontrole; zahtjev za reviziju mora se poslati sudu koji je izdao odluku čije se preispitivanje zahtijeva (članak 509. stavak 1. točka 9. i članak 509. stavak 2. te članak 510. stavak 1. ZPP-a),

- stranci koja propusti rok novi se rok odobrava samo ako može pružiti propisno opravdane razloge za kašnjenje; stranka mora postupiti u skladu s postupovnim dokumentom najkasnije 15 dana od završetka događaja koji je onemogućio njezino djelovanje i istodobno zatražiti novi rok; u slučaju žalbi taj je rok istovjetan roku predviđenom za žalbene postupke; o zahtjevu za novi rok odlučuje sud nadležan za obradu zahtjeva koji se odnosi na pravo ostvareno u roku (članak 186. ZPP-a).

Zahtjev za preispitivanje u nadležnosti je suda čija se odluka osporava. Vidjeti članak 3. odjeljka I.10. Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama potrebnima radi provedbe određenih propisa Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Rumunjski.

Posljednji put ažurirano: 14/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.