Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sud nadležan za donošenje presude u europskom postupku za sporove male vrijednosti u Škotskoj je grofovijski sud, a postupak se uvijek vodi pred grofovijskim sucem.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Sredstvo komunikacije koje sudovi u Škotskoj prihvaćaju za potrebe pokretanja europskog postupka za sporove male vrijednosti isto je sredstvo koje se koristi u nacionalnom postupku za sporove male vrijednosti, odnosno redovna pošta.  Tužitelj može i osobno podnijeti obrazac zahtjeva odgovarajućem grofovijskom sudu tijekom radnog vremena suda.  Na internetskim stranicama Škotske sudske službe (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) mogu se pronaći informacije o lokaciji svih grofovijskih sudova u Škotskoj zajedno s njihovim radnim vremenom i podacima za kontakt: ScotCourts.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Ured sudskog službenika grofovijskog suda pomoći će vam u ispunjavanju obrasca zahtjeva, odnosno obrasca A. Međutim, pomoć koju pruža taj ured ne uključuje pravno savjetovanje.  Besplatno savjetovanje i pomoć u vođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti može se zatražiti i od odvjetnika ili bilo koje od sljedećih osoba ili organizacija:

 • Škotske udruge pravnih centara (Scottish Association of Law Centres)
 • Ureda za savjetovanje građana
 • centara za zaštitu potrošača
 • odjela za zaštitu potrošača
 • savjetnika na grofovijskom sudu u Aberdeenu, Airdrieju, Dundeeju, Edinburghu, Hamiltonu i Kilmarnocku

Odvjetničke komore Škotske koja predstavlja odvjetnike nižeg ranga – solicitors (Law Society of Scotland).

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Ako se tuženikova adresa nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, pismena se moraju dostaviti brzom („first class”) preporučenom poštom.  Ako se tuženikova adresa nalazi izvan Ujedinjene Kraljevine, pismena se moraju dostaviti preporučenom poštom.

Elektronička dostava nije dostupan način dostave u skladu s postupovnim pravom Škotske.  Međutim, stranke u sporu mogu se služiti elektroničkim sredstvima komunikacije za pitanja povezana sa sporom za koja se u propisima ili pravilniku suda ne traži da budu formalno poslana ili zaprimljena.  Za takvu se komunikaciju može koristiti opća e-adresa odgovarajućega grofovijskog suda.  Međutim, ured sudskog službenika grofovijskog suda ne smije pružati pravne savjete.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nijedna osoba u Škotskoj nije obvezna prihvatiti dostavu elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Postojeće pristojbe, koje se naplaćuju od 1. travnja 2019.:

 • podnošenje obrasca zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti čija je vrijednost 250 EUR ili manje – 19 GBP
 • podnošenje obrasca zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti u svim drugim slučajevima – 104 GBP
 • obavijest sudu o namjeri podnošenja žalbe – 61 GBP.

Pristojbe koje se naplaćuju od 1. travnja 2020.:

 • podnošenje obrasca zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti čija je vrijednost 250 EUR ili manje – 19 GBP
 • podnošenje obrasca zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti u svim drugim slučajevima – 106 GBP
 • obavijest sudu o namjeri podnošenja žalbe – 62 GBP.

U određenim okolnostima podnositelj zahtjeva može biti oslobođen od plaćanja sudskih pristojbi – vidjeti sljedeću poveznicu:

Oslobođenja od plaćanja pristojbi

Načini plaćanja:

 • čekom – primatelj plaćanja je „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska sudska služba)
 • debitnom karticom ili kreditnom karticom – provjerite koje kartice relevantni sud prihvaća
 • poštanskim nalogom – primatelj plaćanja je „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska sudska služba)
 • gotovinom – ako plaćate putem pošte, ne preporučuje se plaćanje gotovinom.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Kao i u nacionalnom postupku za sporove male vrijednosti, protiv presude grofovijskog suca u europskom postupku za sporove male vrijednosti može se podnijeti pravni lijek.  Pravni lijek podnosi se grofovijskom žalbenom sudu, a može se odnositi samo na primjenu materijalnog prava.  Odluka je grofovijskog žalbenog suda konačna i ne može biti predmet dodatnog ispitivanja.

Žalbeni postupak sastoji se od dviju faza:

Prva faza – u skladu s člankom 16.2. Zakona o pravilima postupka za sporove male vrijednosti iz 2016. (Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016) rok je za podnošenje žalbe u nacionalnom postupku za sporove male vrijednosti četiri tjedna od datuma slanja konačne odluke, a taj će se rok primjenjivati i na europski postupak za sporove male vrijednosti. Postupak koji se primjenjuje na žalbe opisan je u dijelu 16. Zakona o pravilima postupka za sporove male vrijednosti iz 2016.

Druga faza – kad se žalba uputi grofovijskom žalbenom sudu, primjenjuje se pravilnik koji se odnosi na žalbe podnesene grofovijskom žalbenom sudu, koji se može pronaći u dijelu 16. Zakona o pravilima postupka za sporove male vrijednosti iz 2016. i dijelovima 2., 4., 5. i 6. Zakona o pravilima žalbenog postupka na grofovijskom žalbenom sudu iz 2015. (Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules 2015).

Pravilnik tog suda može se pronaći na sljedećoj adresi: ScotCourts.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Člankom 5. stavkom 1. Zakona o pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti na grofovijskom sudu iz 2008. (Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008), kako je izmijenjen, propisano je da se zahtjev za preispitivanje podnosi na obrascu br. 3 (utvrđenom u Dodatku tom zakonu).  U članku 5. navodi se da grofovijski sudac može donijeti bilo koju odluku koju smatra prikladnom za rješavanje takvog zahtjeva.  U protivnom se u postupku prate zahtjevi iz članka 18. Uredbe.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje u Škotskoj su izvršitelji grofovijskih sudova i izvršitelji Vrhovnog građanskog suda.  Vjerovnici će im se obratiti kako bi izvršili rješenja ili naloge suda protiv dužnika koje su izdali grofovijski sudovi.

Sudu (koji je nadležno tijelo) može se podnijeti zahtjev za odgodu (u iznimnim okolnostima) ili ograničenje izvršenja u skladu s člankom 23. Uredbe.  Zahtjev sudu u Škotskoj treba podnijeti na obrascu br. 5 u skladu s člankom 5. Zakona o pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti na grofovijskom sudu iz 2008., kako je izmijenjen.  Grofovijski sudac (sud) može donijeti bilo koju odluku koju smatra prikladnom za rješavanje takvog zahtjeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona iz 2008.

Stranka koja je uspjela u sporu dužna je pobrinuti se za izvršenje sudske odluke.  Sud to ne može učiniti u njezino ime.  Ta stranka mora i snositi sve troškove radnji izvršenja, ali postoji mogućnost da dobije povrat tih troškova od druge stranke.

Posljednji put ažurirano: 22/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.