Sporovi male vrijednosti

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s člankom 12. Zakona br. 160/2015 Zakona o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok), za donošenje presude u prvom stupnju nadležan je okružni sud (okresný súd). Teritorijalnu nadležnost ima opći sud tuženika. Kad je riječ o fizičkim osobama, teritorijalnu nadležnost ima sud na čijem području nadležnosti ta osoba ima trajno boravište, kad je riječ o pravnim osobama, sud na čijem području nadležnosti ta osoba ima sjedište, a kad je riječ o stranim pravnim osobama, sud na čijem se području nadležnosti nalazi njihova podružnica. Ako se nadležni sud ne može utvrditi na temelju adrese trajnog boravišta ili adrese sjedišta, ili najnovije adrese trajnog boravišta ili adrese sjedišta, nadležan je sud na čijem području nadležnosti ta osoba posjeduje imovinu.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Postupa se u skladu s općim pravilima o podnošenju zahtjeva na sudu. Zahtjevi se mogu podnijeti u pisanom obliku, i to u papirnatom obliku ili elektronički. Elektroničko podnošenje zahtjeva u pogledu merituma predmeta mora biti odobreno u skladu s člankom 23. stavkom 1. Zakona o e-vladi br. 305/2013.

Ako se zahtjev podnese elektronički u pogledu merituma predmeta bez odobrenja, taj se zahtjev mora u roku od deset dana ponovno podnijeti s dodatnim odobrenjem u papirnatom obliku ili elektronički. Ako se neodobren elektronički zahtjev u pogledu merituma predmeta ponovno ne podnese u tom roku u papirnatom obliku ili elektronički s odobrenjem, on se ne razmatra, odnosno smatra se da nije podnesen.

Odobrenje se izdaje s pomoću naprednog elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis može se pribaviti kupnjom kvalificiranog certifikata od akreditiranog tijela za ovjeravanje. Informacije o akreditiranim tijelima za ovjeravanje mogu se pronaći na internetskim stranicama slovačkog Nacionalnog ureda za sigurnost (Národný bezpečnostný úrad). Detaljne informacije o naprednim elektroničkim potpisima nalaze se na https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title i https://www.ardaco.com.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Potpune informacije o području primjene europskog postupka za sporove male vrijednosti, uključujući informacije o tome koji su sudovi nadležni donijeti presudu u određenoj državi članici, bit će dostupni na internetskim stranicama slovačkog Ministarstva pravosuđa na: www.justice.gov.sk. Na tim se internetskim stranicama mogu pronaći i obrasci koji se upotrebljavaju za taj postupak.

Podnositelji zahtjeva koji ispunjuju zakonske uvjete za pravnu pomoć mogu podnijeti predmetni zahtjev Centru za pravnu pomoć (Centrum právnej pomoci), čije osoblje i imenovani odvjetnici pružaju pravnu pomoć. Uvjeti za pružanje pravne pomoći utvrđeni su člankom 17. Zakona br. 327/2005 o pružanju pravne pomoći osobama kojima je potrebna materijalna pomoć i izmjeni Zakona br. 586/2003 o pravnoj struci i izmjeni Zakona br. 455/1991 o trgovačkoj djelatnosti (Zakon o trgovačkoj djelatnosti), kako je izmijenjen Zakonom br. 8/2005.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku preporučeni način dostave jest dostava tijekom rasprava ili tijekom drugih sudskih radnji te dostava na funkcionalni poštanski pretinac uspostavljen na temelju posebnog propisa: Zakona o e-vladi. U skladu s tim Zakonom sudovi od 1. studenoga 2016. moraju dostavljati pismena elektronički samo ako je funkcionalni poštanski pretinac aktiviran za dostavu. Postupak za aktivaciju funkcionalnog poštanskog pretinca razlikuje se za pravne i fizičke osobe. Fizičke osobe moraju podnijeti zahtjev za aktivaciju. Država od 1. srpnja 2017. mora aktivirati funkcionalni poštanski pretinac za pravne osobe navedene u poslovnom registru, a javna upravna tijela, uključujući sudove, od tog datuma svoje odluke šalju isključivo elektronički.

Ako se dokument ne može dostaviti tijekom rasprave ili druge sudske radnje, čak ni na funkcionalni poštanski pretinac, i ako se dokumenti ne moraju dostaviti osobno, sud na zahtjev stranke dostavlja dokument na adresu e-pošte. Ako se dokumenti moraju dostaviti osobno, dostavljaju se uz potvrdu o primitku, tj. potvrdu kojom adresat dokumenta naveden na potvrdi potvrđuje njegov primitak.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Sve pravne osobe navedene u poslovnom registru, koje moraju imati aktiviran funkcionalni poštanski pretinac, obvezne su od 1. srpnja 2017. prihvaćati dokumente koji su elektronički poslani na funkcionalne poštanske pretince. Međutim, ako druge pravne ili fizičke osobe aktiviraju funkcionalni poštanski pretinac za dostavu, dokumenti će se dostavljati i na funkcionalne poštanske pretince tih subjekata.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Na temelju Zakona br. 71/1992 o sudskim pristojbama obveza plaćanja pristojbe nastaje podnošenjem zahtjeva na ispunjenom standardnom obrascu tužbenog zahtjeva A, čime se pokreće europski postupak za sporove male vrijednosti. Sudske pristojbe navedene su na popisu pristojbi kao postotak osnovne stope pristojbe („postotak”) ili kao fiksni iznos. Ako se podnosi zahtjev za europski postupak za sporove male vrijednosti, pristojba je navedena u popisu pristojbi pod brojem stavke 1., a temelji se na cijeni (plaćanja) predmeta spora ili na vrijednosti tužbenog zahtjeva, u kojem je slučaju pristojba utvrđena na 6 % (najmanje 16,50 EUR, najviše 16 596,50 EUR, a u trgovačkim sporovima najviše 33 193,50 EUR). Zakon ne sadržava posebne odredbe o sudskim pristojbama naplaćenima u europskim postupcima za sporove male vrijednosti.

Pristojbe koje naplaćuje sud mogu se platiti, na primjer, u gotovini ili bankovnom doznakom ili u podružnici strane banke. Pristojbe se mogu platiti u gotovini ako su sudovi stvorili uvjete za taj način plaćanja pristojbe i ako pristojba za pojedinačni predmet ne premašuje 300 EUR. Pristojbe se plaćaju sudu koji odlučuje o predmetu u prvom stupnju ili u čije se ime pristojba naplaćuje.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Protiv odluke prvostupanjskog suda može se podnijeti žalba. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od obavijesti o odluci na sudu protiv čije se odluke podnosi žalba. Smatra se da su žalbe podnesene pravodobno ako su podnesene u roku na nadležnom žalbenom sudu. Smatra se da su žalbe podnesene pravodobno i ako su podnesene nakon isteka roka od 15 dana jer je podnositelj žalbe slijedio netočne upute suda u pogledu roka za podnošenje žalbe. Ako presuda ne sadržava upute o roku za podnošenje žalbe ili je u njoj netočno navedeno da žalba nije dopuštena, žalba se može podnijeti u roku od tri mjeseca nakon obavijesti o odluci. Smatra se da su žalbe podnesene pravodobno ako su podnesene na sudu koji nije nadležan jer je podnositelj žalbe slijedio netočne upute u pogledu nadležnog suda na kojem bi trebalo podnijeti žalbu. To se primjenjuje i ako u odluci nije naveden nadležni sud na kojem bi trebalo podnijeti žalbu.

Osim svih općih podataka, u žalbi se mora navesti presuda protiv koje se žalba podnosi, predmet žalbe, dio ili dijelovi presude koji se smatraju pogrešnima (žalbeni razlozi) te pravno sredstvo koje podnositelj žalbe primjenjuje (žalbeni zahtjev). Pokrajinski sudovi (krajské súdy) nadležni su za održavanje žalbenih rasprava i donošenje presuda.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Sud nadležan za preispitivanje presude sud je koji je donio prvostupanjsku odluku. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku može se podnijeti zahtjev za ponovno pokretanje postupka ako mogućnost za preispitivanje presude proizlazi iz posebnog zakonodavstva, uključujući Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

Osim svih općih podataka, u zahtjevu za ponovno pokretanje postupka mora se navesti referentni broj presude protiv koje se podnosi žalba, predmet žalbe, razlozi za ponovno pokretanje postupka, okolnosti kojima se dokazuje da je zahtjev podnesen pravodobno, dokaz o meritumu zahtjeva te pravno sredstvo koje podnositelj žalbe želi iskoristiti.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Slovački.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Može se podnijeti zahtjev za izvršenje; taj se zahtjev podnosi sudu izvršenja (exekučný súd). Od 1. travnja 2017. sud izvršenja okružni je sud u Banskoj Bystrici (Okresný súd Banská Bystrica).

Postupak izvršenja uređen je Zakonom br. 233/1995.

Zahtjev za izvršenje podnosi se elektronički na elektronički poštanski pretinac suda putem posebnog elektroničkog obrasca, koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva. Razmatraju se samo odobreni zahtjevi. Potrebni popratni dokumenti podnose se elektronički na elektronički poštanski pretinac suda zajedno sa zahtjevom za izvršenje.

Ako podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik nemaju aktiviran elektronički poštanski pretinac ili im je elektroničko podnošenje zahtjeva onemogućeno na drugi način, zahtjev za izvršenje može se podnijeti bilo kojem sudskom izvršitelju. U tim slučajevima sudski izvršitelj djeluje u svojstvu zastupnika koji je ovlašten dostaviti pismena do trenutka pokretanja postupka izvršenja i bez odgode će provoditi pojedinačna djelovanja. Sudski izvršitelj sudu šalje navedeni zahtjev za izvršenje u roku od 15 dana. Ako sudski izvršitelj podnosi zahtjev za izvršenje, ima pravo na naknadu i nadoknadu troškova. Ministarstvo pravnim aktom opće primjene utvrđuje kako se određuju te naknade i koliko se mora platiti.

Izvršenje provodi sudski izvršitelj kojeg je za izvršenje ovlastio sud izvršenja. Sud dodjeljuje predmete pojedinačnim sudskim izvršiteljima nasumičnim i ravnomjernim izdavanjem odobrenja za izvršenje s pomoću tehničkih sredstava i programskih resursa koje je odobrilo Ministarstvo na način da se ne može utjecati na dodjelu predmeta. Pravilo o nasumičnom odabiru sudskih izvršitelja temelji se na načelu teritorijalnosti. Predmeti se dodjeljuju odabirom sudskih izvršitelja koji su imenovani za područje pokrajinskog suda (krajský súd) na kojem dužnik ima trajno boravište ili sjedište. Ako se adresa dužnikova trajnog boravišta ili sjedišta u Slovačkoj ne može utvrditi u skladu s prethodnim stavkom, sudski izvršitelji odabiru se iz okruga dužnikova posljednjeg trajnog boravišta ili sjedišta, a ako se te adrese ne mogu utvrditi, predmet se nasumično dodjeljuje sudskom izvršitelju imenovanom za područje Pokrajinskog suda u Banskoj Bystrici (Krajský súd Banská Bystrica).

Posljednji put ažurirano: 09/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.