Sporovi male vrijednosti

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sljedeći su sudovi nadležni za donošenje odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti:

u građanskim stvarima to su lokalni sudovi (članak 30. Zakona o građanskom postupku (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije; UL RS) brojevi 73/07 – službeni pročišćeni tekst, 45/08 – 45/08 – Zakon o arbitraži (ZArbit), 111/08 – Odluka Ustavnog suda, 57/09 – Odluka Ustavnog suda, 12/10 – Odluka Ustavnog suda, 50/10 – Odluka Ustavnog suda, 107/10 – Odluka Ustavnog suda, 75/12 – Odluka Ustavnog suda, 40/13 – Odluka Ustavnog suda, 92/13 – Odluka Ustavnog suda, 10/14 – Odluka Ustavnog suda, 48/15 – Odluka Ustavnog suda, 6/17 – Odluka Ustavnog suda, 10/17 i 16/19 – ZNP-1, dalje u tekstu „ZGP”), a u trgovačkim stvarima to su okružni sudovi (članak 32. ZGP-a). Primjena pravila o trgovačkim sporovima uređena je člancima od 480. do 484. ZGP-a. Tekst ZGP-a možete pronaći na internetskim stranicama Pravnog informacijskog sustava Republike Slovenije:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Sljedeća su sredstva komunikacije prihvaćena u svrhe europskog postupka za sporove male vrijednosti i dostupna sudovima u skladu s člankom 4. stavkom 1.:

– standardni obrazac tužbenog zahtjeva A (Prilog I.) podnosi se nadležnom tijelu u pisanom obliku poštom ili upotrebom komunikacijskih tehnologija (npr. telefaksa), a može se izravno dostaviti tijelu ili putem osobe za posredovanje (članak 105.b ZGP-a).

Zahtjevi se još uvijek ne mogu podnositi elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Sljedeća su tijela ili organizacije nadležne za pružanje praktične pomoći u skladu s člankom 11.:

sudsko osoblje nadležnog suda pruža besplatnu praktičnu pomoć u ispunjavanju obrazaca i općenite informacije o postupku. Potrošačima praktičnu pomoć pruža i Europski potrošački centar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-pošta: epc.mgrt@gov.si, tel.: (01) 400 37 29, internetska stranica: https://www.epc.si/.

Isto tako, potrošači mogu zatražiti i dobiti besplatnu pravnu pomoć ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (UL RS brojevi 96/04 – službeni pročišćeni tekst, 23/05, 15/14 – Odluka Ustavnog suda i 19/15, dalje u tekstu „ZBPP”). Besplatna pravna pomoć može obuhvaćati pravne savjete, pravno zastupanje i druge pravne usluge navedene u ZBPP-u, kao i oslobođenje od plaćanja sudskih troškova.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Načini elektroničke dostave i komunikacije koji su tehnički dostupni i dopušteni u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2. i 3. i načini davanja prethodne suglasnosti za elektroničku dostavu pismena iz članka 13. stavaka 1. i 2. sljedeći su:

pismena iz članka 5. stavaka 2. i 6. i odluke donesene u skladu s člankom 7. dostavljaju se u skladu sa ZGP-om.

Člancima od 132. do 150. ZGP-a uređeni su dostava pismena i ispitivanje spisa.

U članku 132. ZGP-a navode se razni načini dostave pismena – poštom, šifriranom e-poštom, putem sudskog izvršitelja, na sudu ili na drugi način propisan zakonom (dostava putem pravne ili fizičke osobe za posredovanje).

U građanskim se postupcima pismena još uvijek ne mogu dostaviti elektroničkim putem; u takvim se postupcima sudska pismena moraju dostaviti u papirnatom obliku, obično poštom.

Vrijeme i mjesto dostave pismena: tijekom dana od 6:00 do 22:00 sata ili 24 sata dnevno e-poštom (članak 139. stavak 1. ZGP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Sljedeće osobe ili, ako je primjenjivo, zanimanja imaju pravnu obvezu prihvatiti dostavu pismena ili drugu pisanu komunikaciju elektroničkim putem u skladu s člankom 13. stavcima 1. i 2.:

U građanskim se postupcima pismena još uvijek ne mogu dostaviti elektroničkim putem; u takvim se postupcima sudska pismena moraju dostaviti u papirnatom obliku, obično poštom.

Kada elektronička dostava sudskih pismena postane tehnički izvediva, sudovi će uvijek dostavljati sudska pismena elektroničkim putem (na siguran poštanski pretinac) nacionalnim tijelima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim izvršiteljima, vještacima, procjeniteljima, tumačima, upraviteljima u slučaju nesolventnosti ili svim drugim pojedincima ili tijelima čija priroda posla podrazumijeva veću pouzdanost.

Popis osoba i tijela čija priroda posla podrazumijeva veću pouzdanost sastavlja i objavljuje Vrhovni sud Republike Slovenije na svojim internetskim stranicama (portal e-Sodstvo). Osobe i tijela na tom popisu moraju otvoriti sigurni poštanski pretinac i njegovu adresu poslati Vrhovnom sudu Republike Slovenije; o promjeni te adrese isto tako moraju obavijestiti Vrhovni sud. Adresa objavljena na tom popisu smatra se službenom adresom sigurnog poštanskog pretinca.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti te način njihova izračuna i prihvaćeni načini njihova plaćanja u skladu s člankom 15.a navedeni su u nastavku.

Iznos sudskih pristojbi propisan je Zakonom o sudskim pristojbama (UL RS brojevi 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Odluka Ustavnog suda, 19/15 – Odluka Ustavnog suda, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L i 35/18 – Odluka Ustavnog suda, dalje u tekstu „ZSP-1”). Sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti jednake su onima koje se naplaćuju za nacionalne pojednostavnjene sudske postupke.

Za europski se postupak za sporove male vrijednosti plaća jednokratna pristojba, a njezin iznos ovisi o vrijednosti predmeta spora:

Ako je vrijednost predmeta spora ............ EUR ili manje

sudska pristojba iznosi ............ EUR

300

54

600

78

900

102

1200

126

1500

150

2000

165

2500

180

3000

195

3500

210

4000

225

4500

240

5000

255

Tužitelj mora platiti navedenu sudsku pristojbu na početku europskog postupka za sporove male vrijednosti. Pristojba se može platiti unaprijed, tj. pri podnošenju zahtjeva za pokretanje sudskog postupka. Isto je tako moguće zahtjev najprije podnijeti sudu. U tom slučaju podnositelj zahtjeva mora pričekati da sud pošalje platni nalog, na kojem je naveden iznos pristojbe, ali i druge informacije koje su potrebne za provođenje plaćanja (kao što je rok plaćanja).

Sudske se pristojbe mogu platiti na daljinu, što omogućava strankama da plate iz države članice koja nije ona u kojoj se nalazi sud, koristeći se barem jednim od sljedećih načina plaćanja:

(a) bankovnim prijenosom;

(b) plaćanjem kreditnom ili debitnom karticom ili

(c) izravnim terećenjem bankovnog računa tužitelja.

U skladu s člankom 6. zakona ZSP-1 sudske se pristojbe u europskom postupku za sporove male vrijednosti mogu platiti gotovinom, elektronički ili drugim valjanim načinom plaćanja.

U praksi se za plaćanje sudskih pristojbi trenutačno upotrebljavaju samo bankovni prijenosi, iako je na blagajni suda moguće i plaćanje karticom.

U svrhu elektroničkog plaćanja sve banke pružaju internetsku platnu uslugu. U slučaju elektroničkog plaćanja putem elektroničkog bankarstva sudske se pristojbe moraju platiti na račune sudova posebno namijenjene plaćanju sudskih pristojbi, kako je objavljeno na internetskim stranicama raznih sudova. Poveznice na internetske stranice nadležnih sudova, na kojima se nalaze pojedinosti o računima sudova i druge informacije potrebne za plaćanje sudskih pristojbi nalaze se pod podacima za kontakt svakog pojedinačnog suda u točki (a).

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Dostupni pravni lijekovi iz članka 17., rok za njihovo podnošenje i sud kojem se takvi pravni lijekovi moraju podnijeti navedeni su u nastavku.

Pravni se lijekovi podnose u roku od osam dana od dostave sudske odluke (članak 458. ZGP-a). Pravni se lijekovi moraju podnijeti sudu koji je donio prvostupanjsku odluku (lokalnom sudu) (članak 342. ZGP-a).

U trgovačkim se sporovima pravni lijekovi moraju podnijeti u roku od osam dana od dostave sudske odluke (članak 458. ZGP-a u vezi s člancima 480. i 496. ZGP-a). Pravni se lijekovi moraju podnijeti sudu koji je donio prvostupanjsku odluku (okružnom sudu) (članak 342. ZGP-a).

O pravnim lijekovima odlučuju viši sudovi (višja sodišča) (članci 35. i 333. ZGP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Postupci podnošenja zahtjeva za preispitivanje, kako je navedeno u članku 18. i sudovi koji su nadležni za takvo preispitivanje navedeni su u nastavku.

Pravni lijek dostupan strankama jest podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje (članak 116. ZGP-a). Ako sud to dopusti, parnica se vraća u stanje u kojem je bila prije ogluhe, a sve odluke koje je sud donio zbog ogluhe poništavaju se.

Nakon što istekle 6 mjeseci od ogluhe pravni lijek koji stranci ostaje na raspolaganju jest podnošenje prijedloga za obnovu postupka u skladu s člankom 394. stavkom 3. ZGP-a kako bi se ponovno pokrenuo postupak zaključen konačnom odlukom.

Za odlučivanje o oba pravna lijeka nadležan je sud koji je donio sudsku odluku.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21.a stavkom 1. prihvaćaju se jezici navedeni u nastavku.

Službeni su jezici slovenski i dva jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi na sudovima u područjima u kojima žive te nacionalne manjine (članci 6. i 104. ZGP-a). Jezici nacionalnih manjina su talijanski i mađarski.

Etnički miješane općine obuhvaćene su Zakonom o osnivanju općina i određivanju općinskih granica (UL RS, brojevi 108/06 – službeni pročišćeni tekst i 9/11; dalje u tekstu „ZOOOG”). U skladu s člankom 5. ZOOOG-a etnički miješane općine su one koje su utvrđene kao takve važećim statutima općina Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola i Piran.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršavanje i primjenu članka 23. navedena su u nastavku.

Za izvršenje su nadležni lokalni sudovi (članak 5. Zakona o izvršenju i osiguravanju imovinskopravnih zahtjeva (UL RS brojevi 3/07 – službeni pročišćeni tekst, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zakon o arbitraži (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Odluka Ustavnog suda, 45/14 – Odluka Ustavnog suda, 53/14, 58/14 – Odluka Ustavnog suda, 54/15, 76/15 – Odluka Ustavnog suda, 11/18 i 53/19 – Odluka Ustavnog suda). Isti su sudovi nadležni i za primjenu članka 23.

Posljednji put ažurirano: 21/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.