Sporovi male vrijednosti

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sud nadležan za ispitivanje zahtjeva kojima se pokreće europski postupak za sporove male vrijednosti jest okružni sud (tingsrätt).

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Zahtjev kojim se pokreće europski postupak za sporove male vrijednosti mora se podnijeti nadležnome okružnom sudu izravno ili poštom. Zahtjev se može podnijeti i elektroničkim putem koristeći se e-uslugom dostupnom na internetskim stranicama švedskih sudova: Elektroničko potpisivanje i podnošenje dokumenata elektroničkim putem – švedski sudovi.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Okružni sud ili, ako je podnesen pravni lijek protiv odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti, žalbeni sud (hovrätt) ili Vrhovni sud (Högsta domstolen). Informacije su dostupne i na internetskim stranicama švedskih sudova: http://www.domstol.se/.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Tijelo može dostaviti dokumente elektroničkim putem (npr. e-poštom). Pri odabiru metode uručivanja na prvom bi se mjestu trebala razmotriti njezina primjerenost s obzirom na sadržaj i veličinu dokumenta, uz najmanji mogući trošak i što veću praktičnost. Dokumenti se ne smiju uručivati na neprikladan način s obzirom na okolnosti predmeta.

Ostalu se pisanu komunikaciju može slati poštom ili elektroničkim putem (npr. e-poštom).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Ne postoji obveza prihvaćanja uručivanja dokumenata elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Pristojba za zahtjev iznosi 900 SEK. Može se platiti kartičnim putem (Mastercard/Visa) ili bankovnim prijenosom putem internetskih stranica švedskih sudova http://www.betala.domstol.se/.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Pravni lijek protiv odluke okružnog suda može se podnijeti žalbenom sudu. Pravni lijekovi moraju prispjeti na okružni sud u roku od tri tjedna od datuma na koji su stranke zaprimile odluku. Pravni lijekovi moraju se uputiti nadležnome žalbenom sudu.

Ako je jedna stranka podnijela pravni lijek protiv odluke okružnog suda, druga stranka, osim prethodno navedenog, može podnijeti pravni lijek protiv odluke u roku od jednog tjedna od dana na koji prvoj stranci istječe rok za podnošenje pravnog lijeka. Takav će pravni lijek prestati važiti ako se prvi pravni lijek povuče ili prestane važiti iz nekog drugog razloga.

Pravni lijek protiv odluke žalbenog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu. Pravni lijekovi moraju prispjeti na žalbeni sud u roku od četiri tjedna od datuma na koji je odluka dostavljena.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Zahtjevi za preispitivanje moraju se podnijeti nadležnome žalbenom sudu.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Da bi bila prihvaćena, potvrda o odluci izdanoj u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti mora se izdati na švedskom ili engleskom jeziku, ili mora biti prevedena na jedan od tih jezika.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Švedska uprava za izvršenje (Kronofogdemyndigheten) ima nadležnost za izvršenje u Švedskoj te također donosi odluke na temelju članka 23.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.