Kis értékű követelések

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Finnország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatalra a Helsinki Kerületi Bíróság (Helsingin käräjäoikeus) rendelkezik hatáskörrel.

A Kerületi Bíróság finn és svéd nyelvű elérhetőségei megtalálhatók az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott honlapon, a www.oikeus.fi internetcímen.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett keresetlevél közvetlenül megküldhető Helsinki Kerületi Bíróság Hivatala számára – az elektronikus szolgáltatásokról és az elektronikus hírközlésről (közszektor) szóló 13/2003. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően – postai úton, faxon, illetve e-mailben.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A Finn Versenyügyi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) részeként a finnországi Európai Fogyasztói Központ (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) segítséget és általános tájékoztatást nyújt a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási köréről, valamint általános tájékoztatást nyújt arról, hogy a kis értékű követelések európai eljárásában mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az ítélethozatalra.

Finnországban a felek állami forrásból származó támogatást kaphatnak a költségmentességről szóló törvényben 257/2002 foglalt feltételek szerint. A törvény megfelel a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv követelményeinek.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Finnországban az eljárásra a büntetőeljárási törvény hivatalos felszólítások kézbesítésére vonatkozó 11 fejezetének hatálya alá, valamint a közszektorban az elektronikus szolgáltatásokról és az elektronikus hírközlésről szóló 13/2003. sz. törvény hatálya alá tartozik.

A bírósági eljárásról szóló törvény 11 fejezete 3 szakasza 3 bekezdésének megfelelően az eljárási iratokat a címzett által meghatározott módon elektronikus üzenetként is el lehet küldeni. A fél a bírósági eljárás során keletkező iratok kézbesítése céljából elektronikus kézbesítési címet is megadhat a bíróságnak.

Az átvételi elismervényt elektronikus üzenetként is el lehet küldeni a bíróságnak, például e-mail csatolmányaként.

A bírósági eljárások során a gyakorlatban használt elektronikus kommunikációs eszközök az e-mail és a fax.

Az elektronikus szolgáltatás vagy kommunikáció elfogadása jogilag nem kötelező.

A finn jog nem tartalmaz különös eljárási szabályt az elektronikus eszközök használatának előzetes elfogadására.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Nem alkalmazandó.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A bírósági illetékekről szóló 1455/2015. sz. törvény 2. szakaszának (2) bekezdésével összhangban a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a kerületi bíróságon peres eljárásként folytatott eljárás illetéke 86 EUR.

Fellebbezési eljárás esetén a bírósági illetékekről szóló törvény által a nemzeti eljárások tekintetében meghatározott illeték fizetendő.

Finnországban a bírósági illetéket az eljárás befejeződése után kell megfizetni. Főszabály szerint a számlát, azaz az illeték befizetésére szolgáló átutalási formanyomtatványt megküldik az illetékfizetésre köteles félnek.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélettel szemben fellebbezés nyújtható be a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz (Helsingin hovioikeus), a bírósági eljárásról szóló törvény 25. és 25a. fejezetének (Fellebbezés a fellebbviteli bírósághoz a kerületi bíróság határozataival szemben) rendelkezései szerint.

A bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 5. szakasza szerint, az a fél, amely a kerületi bíróság határozatával szemben jogorvoslattal kíván élni – meghallgatáshoz való jogának elvesztése terhe mellett –, köteles kinyilvánítani fellebbezési szándékát. A kerületi bíróság határozatának a fél számára történő átadása vagy rendelkezésre bocsátása napjától számított hét napon belül ki kell tölteni a fellebbezési szándéknyilatkozatot.

A bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 11. szakasza szerint, amennyiben kitöltötték és jóváhagyták a fellebbezési szándéknyilatkozatot, az érintett fél kézhez kapja a kerületi bíróság határozatának másolatához csatolt jogorvoslati tájékoztatást. A fellebbezés benyújtásának határideje a kerületi bíróság határozatának a fél számára történő átadása vagy rendelkezésre bocsátása napjától számított 30 nap (a bírósági eljárásról szóló törvény 25. fejezetének 12. szakasza). A félnek legkésőbb a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő utolsó napján a munkaidő végéig kell benyújtania fellebbezés iránti kérelmet a kerületi bíróság hivatalához. Az elkésett fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánítják.

A kerületi bíróság határozatával szemben benyújtott fellebbezés esetén a bírósági eljárásról szóló törvény 25a. fejezete értelmében a fellebbviteli bíróságnak engedélyeznie kell az ügy további vizsgálatát.

A bírósági eljárásról szóló törvény 30. fejezete rendelkezéseinek megfelelően a fellebbviteli bíróság határozata elleni fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz (korkein oikeus) kell benyújtani. A fellebbezés engedélyezésének kérelmezésére és a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő a fellebbviteli bíróság határozatának a felek számára történő kézbesítésétől számított 60 nap. A Legfelsőbb Bírósághoz intézett fellebbezési engedély iránti kérelmet az ítéletet hozott fellebbviteli bíróság hivatalához kell benyújtani.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A jogerős bírósági határozatot az a bíróság vizsgálja felül, amely a jogerőssé vált határozatot meghozta. A felülvizsgálatot a polgári perrendtartás rendkívüli jogorvoslatokról szóló 31. fejezete 3–5. és 14a. cikkének megfelelően kell lefolytatni.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Finn, svéd és angol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Finnországban a bírósági végrehajtó (ulosottomies) a kis értékű követelések eljárásában hozott ítéletek végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság. A végrehajtás megindítását a végrehajtásról szóló 705/2007. sz. törvény 3. fejezete szabályozza. Az alperes tartózkodási vagy lakóhelye szerinti bírósági végrehajtó, illetve egyéb helyi végrehajtó hatóság jogosult eljárni. A bírósági végrehajtó hatásköre a 23. cikke alkalmazására is kiterjed. Az e cikkben említett intézkedésekről a kerületi végrehajtó (kihlakunnanvouti) dönt.

Utolsó frissítés: 22/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.