Kis értékű követelések

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján érvényesített követeléseket a polgári jogi követelések tekintetében hatáskörrel rendelkező összevont bíróságok helyi egységeihez (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) (a bírósági szervezetről szóló törvénykönyv L. 211-4-2. cikke szerint), illetve a kereskedőket, gazdasági társaságokat vagy pénzintézeteket érintő követelések tekintetében hatáskörrel rendelkező kereskedelmi bíróságokhoz kell benyújtani (tribunaux de commerce) (a kereskedelmi törvénykönyv – Code de commerce – L. 721-3-1. cikke szerint).

Amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet valamely tagállam bíróságait további pontosítás nélkül jelöli ki, az illetékes bíróságot az alperes, illetve több alperes esetén bármely alperes lakóhelye alapján kell meghatározni.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A bírósági eljárás megindítására vonatkozó kérelmet postai úton lehet benyújtani a bírósághoz.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet értelmében indított eljárásban részt vevő felek postai úton léphetnek kapcsolatba a bíróságokkal.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A felek a 11. cikk értelmében az alábbiaktól kérhetnek tájékoztatást a rendelethez csatolt formanyomtatványok kitöltéséhez:

  • a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján benyújtott követelések elintézésére hatáskörrel rendelkező bíróságok – ideértve az összevont bíróságokat (tribunaux judiciaires) és a kereskedelmi bíróságokat – munkatársaitól (personnel de greffe); ezt a feladatkört általában a peres felek fogadásával foglalkozó bírósági szolgálat (service d'accueil du justiciable – SAUJ) munkatársai látják el, akik megfelelő tájékoztatást nyújtanak az eljárásokról;
  • az országszerte megtalálható jogi központok (maisons de la justice et du droit) munkatársaitól;
  • azoktól az ügyvédektől, akikhez a felek a megyei szintű jogi tanácsadó szolgálatoknál (centres départementaux d'accès au droit) működő, díjmentesen igénybe vehető tanácsadó központokban fordulhatnak.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A szóban forgó dokumentumok elektronikus úton nem kézbesíthetők. Ezért ilyen technikai eszközök nem állnak rendelkezésre.

A kis értékű követelésekről szóló rendelet alapján benyújtott kérelmek kezelésére hatáskörrel rendelkező francia bíróságokkal kizárólag postai úton lehet kommunikálni.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A rendelet 13. cikkének alkalmazásában egyetlen személy vagy szakember sem köteles az elektronikus úton kézbesített dokumentumok elfogadására.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

  • Ha az eljárás az összevont bíróság előtt indul meg, nem kell bírósági illetéket fizetni. A bíróság azonban a pervesztes felet kötelezheti a költségek viselésére, beleértve a határozat végrehajtásának költségeit is. Az ajánlott levél útján történő értesítés költségét a bíróság viseli. A polgári perrendtartás 1387. cikke alapján felmerülő kézbesítési költségek a bíróság által kibocsátott végrehajtható okirat tárgyát képezik, és behajtásuk az Államkincstár feladata. Az összevont bíróság a pervesztes felet a meg nem térítendő – azaz a pernyertes fél által igénybe vett képviselettel és segítségnyújtással kapcsolatos – költségek viselésére is kötelezheti.
  • Ha az eljárás a kereskedelmi bíróság előtt indul meg, az eljárási illeték összege attól függ, hogy sor kerül-e tárgyalásra. Ha nem tartanak tárgyalást, a bírósági illeték összege – az adót is beleértve – körülbelül 12 EUR (az ideiglenes intézkedés iránti kérelem díja – kivéve a közbenső határozat iránti kérelmet –, amely nem tartalmazza a postaköltséget és a bírósági végrehajtó díját); tárgyalás tartása esetén a bírósági illeték összege (az adókat is beleértve) körülbelül 60 EUR (amely nem tartalmazza a postaköltséget és a bírósági végrehajtó díját). Ezek az összegek nem tartalmazzák az eljárás jellege alapján felmerülő további költségeket.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A rendelet 17. cikkével összhangban a francia jogban az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • Fellebbezés (appel), ha az ítéletet első fokon hozták, azaz amikor a követelés meghaladja az 5000 EUR-t. Az ítélet kihirdetésének napjától számított egy hónapon belül bármelyik fél jogosult fellebbezést benyújtani (a polgári perrendtartás 528. és 538. cikke).
  • Kifogást (opposition) nyújthat be az az alperes, akinek nem kézbesítették személyesen a határozatot az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően, és aki nem válaszolt az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott formanyomtatványokon („az alperes távollétében hozott ítélet”). A kifogást a megtámadott ítéletet hozó bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 571–578. cikke).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

Amennyiben a határozat jogerős – azaz már nem nyújtható be ellene fellebbezés –, a felek jogkérdésben semmisségi kérelmet (pourvoi en cassation) nyújthatnak be a Semmítőszékhez (a polgári perrendtartás 605–618-1. cikke).

A hatáskör szándékos megkerülése esetén (fraude au jugement) a felek felülvizsgálati kérelmet (recours en révision) nyújthatnak be a megtámadott ítéletet hozó bírósághoz (a polgári perrendtartás 593–603. cikke).

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A 21a. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott nyelvek a következők: francia, angol, német, olasz és spanyol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok a bírósági végrehajtók (huissiers de justice), illetve – a végrehajtást foganatosító bíróság által elrendelt fizetésletiltás (saisie des rémunérations) esetén – az összevont bíróság hivatalvezetője (directeur du greffe).

A 23. cikk alkalmazásában:

  • mulasztási ítélet esetén az a bíróság, amelyhez a kifogást benyújtották, az ügy ismételt érdemi vizsgálata előtt visszavonhatja a korábban meghozott, előzetes végrehajtást elrendelő határozatát; ez a végrehajtás felfüggesztését eredményezi (a polgári perrendtartás 514-3. cikke);
  • a végrehajtási bíró a végrehajtási értesítés (commandement) vagy a lefoglalási okirat (acte de saisie) kézbesítését követően minden esetben elrendelheti a végrehajtás elhalasztását azzal, hogy póthatáridőt állapít meg az adós számára (a polgári perrendtartás 510. cikke).
Utolsó frissítés: 26/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.