Kis értékű követelések

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Írország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatalra a kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az eljárást kezdeményező kérelmet az illetékes kerületi bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani. A kerületi bíróságok címei és kapcsolatfelvételi adatai a következő internetes oldalon érhetőek el:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A kommunikáció általános eszközei a postai út és az e-mail.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Az illetékes bíróság személyzete a formanyomtatványok kitöltéséhez gyakorlati segítséget biztosít, továbbá általános tájékoztatást nyújthat a feleknek a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási köréről, valamint arról, hogy Írországban mely bíróságok és törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

E kérdésekről a bíróság eljárási szabályzata rendelkezik, amely előírja, hogy:

  • „E szabályzat bármely más rendelkezését nem érintve, amennyiben a Bírósági Szolgálat e célnak megfelelő tárgyi feltételeket határozott meg, és ezt a bíróság vagy a hivatalvezető elrendelte, a kis értékű követelések európai eljárása során megküldendő, szállítandó, átadandó, vagy kézbesítendő bármely irat kézbesítése akkor érvényes, ha azt elektronikus üzenet formájában továbbítják a felperes vagy alperes elektronikus levelezési címére (a felperes vagy alperes által megküldött bármely fejléccel ellátott papíron, vagy egyéb iraton azonosított e-mail-cím alapján, vagy bármelyikük által bármilyen információ megküldésére használt e-mail-cím alapján), vagy a hivatalvezető elektronikus levelezési címére (a bírósági szolgálat által működtetett bármely honlapon azonosított e-mail-cím alapján), feltéve, hogy amennyiben a feladó nincs meggyőződve arról, hogy a szándékolt címzett megkapta az elektronikus információt (az e-mail kézbesítési státuszáról érkezett bármely üzenet miatt), vagy amennyiben a továbbítást követő hét napon belül nem kapott választ, az elektronikus információ továbbítását meg nem történtnek kell tekinteni és a releváns iratokat, ahogy erről a kézbesítésről egyébként ez a határozat rendelkezik, az ezt az időszakot követő nyolc napon belül kell kézbesíteni.” (53B határozat, 3. szabály)
  • „A keresetlevél és alátámasztó dokumentumok megküldhetőek térítvényes ajánlott postai küldemény formájában vagy, amennyiben érvényes a 3. szabály, elektronikus formában.” (53B határozat, 4. szabály)
  • „Ha a kérelem nem tartozik a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási körébe, a hivatalvezetőnek értesítenie kell a felperest, amennyiben lehetséges a felperes keresetlevelének a hivatalvezetőhöz történő benyújtásával megegyező módszerrel (ha ez nem lehetséges, térítvényes ajánlott postai küldemény formájában)…” (53B határozat, 6. szabály)
  • „A hivatalvezető a felperesnek térítvényes postai levélben megküldi az alperes válaszának másolatait (kivéve – adott esetben – ha a 3. szabály ezt másként írja elő), az uniós rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében előírt határidőn belül. … A hivatalvezető (adott esetben) a felperesnek térítvényes postai levélben küld meg bármely viszonkeresetet és alátámasztó okiratot (kivéve – adott esetben – ha a 3. szabály ezt másként írja elő) az uniós rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidőn belül.” (53B határozat, 8. szabály)
  • „Az uniós rendeletben felsorolt bármilyen célból a hivatalvezető által az egyik félnek küldendő bármely európai kis értékű követelésre vonatkozó bejelentést vagy értesítést az adott félnek a hivatalvezetővel való kommunikációja során használt eszközzel kell eljuttatni (vagy az adott fél részére megadott címre vagy elérhetőségre) és…” (53B határozat, 18. szabály)

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Nincs ilyen.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A kis értékű követelések európai eljárásának eljárási illetéke 25 EUR, a kis értékű követelésekre vonatkozó hazai eljárás során benyújtott kérelemre alkalmazott díjszabás. A viszontkereset szintén 25 EUR. A fenti a) pontban ismertetettek szerint a kis értékű követelések európai eljárása iránti kérelmet az illetékes kerületi bíróság hivatalvezetőhez kell benyújtani, aki tájékoztatja a felperest a fenti összeg megfizetésének módjáról. Az elérhetőségi adatok megegyeznek a fenti a) pontban szereplőkkel.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A 4. cikk (4) bekezdése szerint az elutasítással szembeni fellebbezéstől eltérő fellebbezést a megfelelő körzeti bírósághoz (Circuit Court) lehet benyújtani, az ítélet meghozatalától számított 14 napon belül. A körzeti bíróságok címei és kapcsolatfelvételi adatai a következő internetes oldalon érhetők el:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A vonatkozó eljárási szabályok előírják a következőket:

„(1) Az alperes, aki ellen a kis értékű európai követelés elbírálása során mulasztási ítéletet hoztak, ennek a határozatnak megfelelően, az ítéletet meghozó bíróság területén hatáskörrel rendelkező bírósághoz beadvány benyújtásával kérheti, az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett okokból, az ítélet hatályon kívül helyezését és/vagy megváltoztatását

(2) A beadványt a felperesnek vagy – ha van –, a felperes ügyvédjének kell kézbesíteni, a mulasztási ítéletnek az alperes tudomására jutásától számított tíz teljes napon belül

(3) A beadvány kézbesítése nem függeszti fel az eljárást

(4) A bíróság a beadvány tényleges kézbesítését elegendőnek nyilváníthatja

(5) A beadványnak egyértelműen és röviden tartalmaznia kell az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében megjelölt okokat, melyekre a kérelmező fél hivatkozik

(6) Az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a bíróság a beadvány tárgyalása során helyt adhat a kérelemnek, vagy elutasíthatja azt

(7) Amennyiben a bíróság elutasítja a felülvizsgálatot azzal az indokkal, hogy az uniós rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében felsorolt okok egyike sem áll fenn, az ítélet jogerős marad

(8) Amennyiben a bíróság úgy határoz, hogy a felülvizsgálat az uniós rendelet 18 cikkének (1) bekezdésében felsorolt okok valamelyike alapján indokolt, a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletet hatályon kívül kell helyezni és semmissé kell nyilvánítani.”

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Az angol és az ír.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A hitelezőnek végrehajtásra irányuló kérelmet kell benyújtania az illetékes körzeti bíróságon keresztül a nyilvántartásáért felelős megyei tisztviselőnél/járási bírónál (County Registrar/Sheriff). A megfelelő körzeti bíróságok illetékesek a végrehajtás megtagadására, felfüggesztésére vagy korlátozására irányuló kérelmek elbírálására.

Utolsó frissítés: 14/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.