Kis értékű követelések

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
 • A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatalra a polgári perrendtartásról szóló törvény (a módosított és ismételten közzétett[1] 134/2010. sz. törvény, a továbbiakban: PP) 94. cikke (1) bekezdésének k) pontja alapján a járásbíróságok (judecătorii) rendelkeznek hatáskörrel.

[1]Közzétéve: Románia Hivatalos Lapja 247. sz. I. rész, 2015. április 10.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

 • A PP 148. cikkének (2) bekezdése szerinti rendes eljárásban a bírósághoz személyesen vagy közvetítő útján intézett kérelem elektronikus formában benyújtható, ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek (adott esetben ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, amikor a PP a felek beadványai, érvei vagy megállapításai, vagy a bírósághoz benyújtott bármely más eljárási irat esetében írásbeli formát követel meg – a PP 148. cikkének (3) bekezdése).
 • A PP 199. cikkének (1) bekezdése szerinti rendes eljárásban a személyesen vagy közvetítő útján, postai úton vagy futár útján, vagy telefaxon, vagy beszkennelt formában e-mailben elküldve, vagy elektronikus dokumentum formájában benyújtott keresetlevelet (cerere de chemare în judecată) a bíróság iktatja és feltünteti rajta a beérkezés dátumát.
 • Megjegyzés: A kis értékű követelések vonatkozásában (belső jogviták esetén) alkalmazandó különleges eljárásban a kérelmező az eljárást egy nyomtatvány kitöltésével indítja meg, amelyet postai, vagy a kézbesítés igazolását lehetővé tévő bármely más úton benyújt vagy megküld a hatáskörrel rendelkező bíróságnak (a PP 1029. cikkének (1) bekezdése).

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
 • A formanyomtatványok kitöltéséhez igénybe vehető technikai segítség biztosítása érdekében törvénymódosításra fog sor kerülni. A jogszabályváltozások megtörténte után aktualizálni fogjuk az információkat.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
 • A PP 154. cikkének (6) bekezdése

(6) Az idézések és egyéb eljárási iratok kézbesítését végezheti bírósági tisztviselő, és ez történhet faxon, e-mailben vagy egyéb olyan módon, amely lehetővé teszi a dokumentum tartalmának és az átvételt igazoló elismervénynek a továbbítását, amennyiben az érintett fél a kapcsolattartási adatait e célból a bíróság rendelkezésére bocsátotta. Az átvétel igazolása céljából a bíróság az eljárási irattal együtt az alábbiakat tartalmazó formanyomtatványt is megküldi: a bíróság neve, a kézbesítés dátuma, az érintett tisztviselő neve és a megküldött dokumentumok felsorolása; ezt a formanyomtatványt a címzettnek kell kitöltenie, feltüntetve az átvétel dátumát, a nevet, olvasható formában, és a küldemény átvételéért felelős személy aláírását. A formanyomtatványt faxon, e-mailben vagy más módon vissza kell juttatni a bírósághoz.

 • A PP 205. cikke (2) bekezdésének a) pontja

A válasznak tartalmaznia kell:Az alperes vezeték- és keresztnevét, személyi azonosító számát, lakó- vagy tartózkodási helyét, jogi személy alperes esetében annak nevét és székhelyét, valamint adott esetben a nyilvántartási kódját vagy adóazonosító számát, a cégnyilvántartásba vagy a jogi személyek nyilvántartásába történő bejegyzésének számát, valamint a bankszámlaszámot, ha azt a felperes a keresetlevélben nem jelölte meg. A 148. cikk (1) bekezdése II. pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ha az alperes külföldön él, a válaszban egy romániai címet is fel kell tüntetni, ahová az üggyel kapcsolatos valamennyi értesítést megküldik.

 • A PP 194. cikkének a) pontja

A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

a) a felek vezeték- és keresztnevét, lakó- vagy tartózkodási helyét, jogi személyek esetében a jogi személy székhelyét. Tartalmaznia kell továbbá a felperes és az alperes személyi azonosító számát vagy adott esetben a nyilvántartási kódját vagy adóazonosító számát, a cégnyilvántartásba vagy a jogi személyek nyilvántartásába történő bejegyzése számát, valamint bankszámlaszámát, ha a felek ezekkel rendelkeznek, vagy azok törvény alapján keletkeztek, és amennyiben ezeket a felperes ismeri. A 148. cikk (1) bekezdése II. pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ha a felperes külföldön él, a válaszban egy romániai címet is fel kell tüntetni, ahová az üggyel kapcsolatos valamennyi értesítést megküldik.

 • A PP 148. cikkének (1)–(3) bekezdése

(1) A bírósághoz intézett bármely kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell annak a bíróságnak a nevét, amelyhez azt címezték, a felek vezeték- és keresztnevét, lakó- vagy tartózkodási helyét, vagy adott esetben a cégeik nevét és címét, a felek képviselőinek vezeték- és keresztnevét, lakó- vagy tartózkodási helyét, adott esetben a követelés tárgyát, értékét és annak indokait, valamint az aláírást. A kérelemnek lehetőség szerint tartalmaznia kell egy e-mail-címet vagy a fél által e célból megadott elérhetőségeket is, például telefon- vagy telefax számot.

(2) A személyesen vagy közvetítő útján előterjesztett kérelem elektronikus formában benyújtható, ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók akkor is, amikor a jelen törvény a felek beadványai, érvei vagy megállapításai, vagy a bírósághoz benyújtott bármely más eljárási irat esetében írásbeli formát követel meg.

 • A PP 169. cikke

Azt követően, hogy az ügyet bíróság elé terjesztették, a kérelmek, válaszok vagy más dokumentumok közvetlenül a felek ügyvédje vagy jogi tanácsadója révén is benyújthatók a bíróság részére, ha a felek rendelkeznek ilyennel. Ebben az esetben a kérelmet átvevő igazolja a bírósághoz személyesen benyújtott másolat kézhezvételét, vagy adott esetben bármely más olyan eszközzel él, amely igazolja a cselekmény elvégzését.

 • A PP 199. cikkének (1) bekezdése

(1) A személyesen vagy közvetítő útján, postai úton vagy futár útján, telefaxon, vagy beszkennelt formában e-mailben elküldött, vagy elektronikus dokumentum formájában benyújtott keresetlevelet a bíróság iktatja, és feltünteti rajta a beérkezés dátumát.

 • A PP 149. cikkének (4) bekezdése

(4) Azt követően, hogy a keresetlevelet a törvény előírásainak megfelelően postai úton, faxon vagy e-mailben benyújtották, a bírósági tisztviselő arról másolatot készít az erre köteles fél költségére. A 154. cikk (6) bekezdésének rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

 • A kis értékű követelések vonatkozásában (belső jogviták esetén) alkalmazandó különleges eljárásban a kérelmező az eljárást egy nyomtatvány kitöltésével indítja meg, amelyet postai, vagy a kézbesítés igazolását biztosító bármely más úton benyújt vagy megküld a hatáskörrel rendelkező bíróságnak (a PP 1029. cikkének (1) bekezdése).

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

 • Ha a bíróság a törvény szerint elektronikus úton kézbesíti az eljárási iratokat, a felek az ilyen módon foganatosított kézbesítést kötelesek elfogadni. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a felek (vagy képviselőik, ideértve az ügyvédeket is) megadták az e-mail-címüket (lásd a d) pontra adott választ is).
 • Ha valamely fél a törvény szerint elektronikus úton kézbesíti az eljárási iratokat, a felek az ilyen módon foganatosított kézbesítést kötelesek elfogadni.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
 • A bírósági illetékekről szóló 80/2013 sz. sürgősségi kormányrendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja, (2) és (3) bekezdése

(1) A végrehajtás tekintetében az alább felsorolt kérelmek után az alábbi illetékek fizetendők:

(…)

b) végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem, ideértve az előzetes végrehajthatóságot is – 50 RON.

(2) Ha a végrehajtást elrendelő határozatot megtámadják, az illeték összegét a vitatott végrehajtással érintett javak értéke vagy a szóban forgó tartozás összege alapján kell kiszámítani, feltéve, hogy az adósság összege alacsonyabb, mint a javak értéke. A vitatott összegtől függetlenül, ez az illetékösszeg 1 000 RON-nál nem lehet magasabb. Ha a végrehajtás tárgyát nem lehet pénzben kifejezni, a végrehajtási eljárással szembeni kifogást 100 RON összegű illeték terheli.

(3) Ha a végrehajtási eljárással szembeni kifogás – a polgári perrendtartás 712. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételek szerint – érdemi ténybeli vagy jogkérdést is érint, az illeték összegét a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

 • A bírósági illetékekről szóló 80/2013 sz. sürgősségi kormányrendelet 33. cikkének (1) bekezdése

Ha törvény másként nem rendelkezik, a bírósági illetéket előzetesen kell megfizetni.

 • A bírósági illetékekről szóló 80/2013 sz. sürgősségi kormányrendelet 40. cikkének (1) és (2) bekezdése

Ha a bírósági illeték megfizetésére köteles személy nem rendelkezik romániai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel illetve Romániában bejegyzett székhellyel, a bírósági illetéket annak a közigazgatási egységnek a helyi költségvetési számlájára kell készpénzben, vagy banki vagy online átutalással befizetni, amelynek területén az a bíróság működik, amelyhez a keresetet vagy a kérelmet benyújtották; ez a költségvetési bevételi számla azon helyi közigazgatási területi egység költségvetési bevételein belüli külön számlát képez a „bírósági és egyéb illetékek” céljára, ahol a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy adott esetben a jogi személy bejegyzett székhelye található.

 • A magas szintű kiszámíthatóság, valamint különösen a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, továbbá az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15a. cikke a) pontjának való megfelelés biztosítása érdekében jogszabály-módosítást tervezünk. A jogszabályváltozások megtörténte után aktualizálni fogjuk az információkat.
 • Megjegyzés: A http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx weboldal minden egyes bíróság esetében tartalmaz egy „Bine de știut” [Hasznos tények] címet viselő alpontot, amely információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy az illetéket mely számlákra lehet befizetni.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

 • A rendelet 17. cikkének megfelelően a fellebbezést a fellebbviteli (másodfokú) bírósághoz kell benyújtani a határozat meghozatalától számított 30 napon belül (a PP 95. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 466. cikkének (1) bekezdése, 468. cikkének (1) bekezdése és 94. cikke (1) bekezdésének k) pontja).
 • Megjegyzés: A kis értékű követelések vonatkozásában (belső jogviták esetén) alkalmazandó különleges eljárásban hozott járásbírósági ítélettel szemben csak a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani, határozat meghozatalától számított 30 napon belül (a PP 1033. cikkének (1) bekezdése).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
 • A rendes eljárás szabályai:

– jogerős ítélet megsemmisítése iránti fellebbezésre (contestație în anulare) abban az esetben van lehetőség, ha a jogorvoslatot kérő fél idézése nem volt szabályszerű, és a fél nem volt jelen az eljárás során; a megsemmisítés iránti kérelmet a megtámadott ítéletet hozó bírósághoz kell benyújtani (a PP 503. cikkének (1) bekezdése és 505. cikkének (1) bekezdése);

– az ítélet érdemi részét érintő felülvizsgálat (revizuire) – akár az ügy érdemére vonatkozóan, akár egyéb okból – akkor kérelmezhető, ha a fél rajta kívül álló okból akadályoztatva volt a bíróság előtti megjelenésben, és erről a bíróságot értesítette; a felülvizsgálat iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek ítéletével szemben a felülvizsgálatot kérik (a PP 509. cikke (1) bekezdésének 9. pontja és (2) bekezdése, valamint 510. cikkének (1) bekezdése);

– a határidőt elmulasztó fél számára új határidő csak akkor adható, ha megfelelően igazolni tudja a mulasztás indokait; e célból a fél legkésőbb a teljesítést akadályozó körülmény megszűntétől számított 15 napon belül benyújtja az eljárási iratot, és ezzel egyidejűleg új határidőt kér; fellebbezés esetén ez a határidő megegyezik a fellebbezési eljárás megindítására előírt határidővel; az új határidő iránti kérelmet az a bíróság bírálja el, amely a határidőn belül érvényesített joggal kapcsolatos kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkezik (a PP 186. cikke).

 • A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében jogszabály-módosítást tervezünk. A jogszabályváltozások megtörténte után aktualizálni fogjuk az információkat.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Román.

Utolsó frissítés: 19/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.