Kis értékű követelések

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A polgári perrendtartásról szóló 160/2015. sz. törvény (Civilný sporový poriadok) 12. szakasza szerint az elsőfokú határozat meghozatala a körzeti bíróság hatáskörébe tartozik (okresný súd). A területi illetékességgel az alperes esetében általános hatáskörrel rendelkező bíróság rendelkezik, természetes személyek esetében az a bíróság, amelynek illetékességi területén a személy állandó lakóhelye van, jogi személyek esetében pedig az a bíróság, amelynek illetékességi területén az adott jogi személy székhelye található. Külföldi jogi személyek esetében az a bíróság, amelynek illetékességi területén a jogi személy fióktelepe található. Ha az illetékes bíróságot nem lehet az állandó lakcím vagy a székhely szerinti cím, illetve a legutóbbi állandó lakcím vagy székhely szerinti cím alapján meghatározni, az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességi területén a személynek tulajdona van.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A kérelmeknek a bírósághoz történő benyújtására vonatkozó általános szabályok alkalmazandók. A kérelmeket írásban, papír formában vagy elektronikus úton lehet benyújtani. Az ügy érdemét érintő, elektronikus formában benyújtott kérelmeket az elektronikus kormányzatra vonatkozó 305/2013. sz. törvény 23. szakaszának (1) bekezdése értelmében engedélyeztetni kell.

Amennyiben az ügy érdemére vonatkozó kérelmet elektronikus úton engedély nélkül nyújtják be, azt az engedéllyel együtt tíz napon belül nyomtatott formában vagy elektronikus úton ismételten be kell nyújtani. Amennyiben az ügy érdemére vonatkozó, engedéllyel nem rendelkező elektronikus úton benyújtott kérelmet a határidőn belül papír formában vagy elektronikus úton nem nyújtották be újra, azt nem kell figyelembe venni, vagyis úgy kell tekinteni, mintha azt nem nyújtották volna be.

Az engedélyt fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatával állítják ki. A fokozott biztonságú elektronikus aláírást egy akkreditált tanúsító hatóság minősített tanúsítványának megvásárlásával kell megszerezni. Az akkreditált tanúsító hatóságokra vonatkozó információk a szlovák Nemzetbiztonsági Hatóság (Národný bezpečnostný úrad) honlapján találhatók. A fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra vonatkozó részletes információk a https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title és https://www.ardaco.com honlapokon találhatók.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási körére vonatkozó teljes körű tájékoztatás – azokkal az információkkal együtt, hogy az egyes tagállamokban mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel az ítélethozatalra – a szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján lesznek elérhetők a következő címen: www.justice.gov.sk. Az eljáráshoz használt formanyomtatványok szintén elérhetők lesznek ezen a honlapon.

Azok a kérelmezők, akik megfelelnek a költségmentességre vonatkozó törvényi feltételeknek, azt a Jogsegélyközpontnál (Centrum právnej pomoci) kérelmezhetik, amely saját alkalmazottai és kijelölt ügyvédek révén nyújt jogi segítséget. A költségmentesség biztosításának feltételeit a rászoruló személyeknek nyújtott költségmentességre vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a jogi szakmákról szóló 586/2003. sz. törvény és a kereskedelmi tevékenységről szóló 455/1991. sz. törvény (kereskedelmi törvény) módosításáról szóló, a 8/2005. sz. törvénnyel módosított 327/2005. sz. törvény 17. szakasza tartalmazza.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében az előnyben részesített kézbesítési mód a tárgyalás vagy más bírósági aktus során történő kézbesítés, valamint a külön jogszabállyal: az elektronikus kormányzatról szóló törvénnyel létrehozott funkcionális postafiókba történő kézbesítés. E törvény értelmében 2016. november 1-jétől a bíróságoknak csak akkor kell elektronikus úton kézbesíteniük a dokumentumokat, ha az erre a célra szolgáló elektronikus postafiók aktiválásra került. A funkcionális postafiók aktiválására vonatkozó eljárás jogi és természetes személyek esetében eltérő. Természetes személyeknek kérelmezniük kell az aktiválást. 2017. július 1-jétől az államnak a cégnyilvántartásban szereplő jogi személyek számára funkcionális postafiókot kell aktiválnia, és ettől az időponttól kezdve a közjogi hatóságok – a bíróságokat is ideértve –, kizárólag elektronikus úton küldik meg a határozataikat.

Ha az iratot nem lehet sem a tárgyalás vagy más bírósági aktus során, sem a funkcionális postafiókba kézbesíteni, és azt nem kell személyesen kézbesíteni, a bíróság az iratot a fél kérésére e-mail-címre kézbesíti. Ha az iratot személyesen kell kézbesíteni, azt átvételi elismervénnyel együtt kézbesítik, amely igazolja, hogy az átvételi elismervényen feltüntetett személy, az irat címzettje, az iratot átvette.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A cégnyilvántartásban szereplő minden jogi személy, amely aktivált elektronikus postafiókkal rendelkezik, 2017. július 1-jétől köteles a funkcionális postafiókjába elektronikusan küldött dokumentumokat elfogadni. Ha más jogi vagy természetes személy kézbesítési célra funkcionális postafiókot aktivál, a neki szóló iratokat szintén a funkcionális postafiókba kell kézbesíteni.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Az eljárási illetékekről szóló 71/1992. sz. törvény értelmében az illetékfizetési kötelezettség a követelésnek a kis értékű követelések európai eljárását megindító „A” formanyomtatványon történő benyújtásakor keletkezik. Az eljárási illetékek a költségtáblázatban szereplő alap-díjtétel százalékában (a továbbiakban: százalékos díjtétel), vagy fix összegként vannak feltüntetve. A kis értékű követelések európai eljárásának keretében benyújtott követelés esetén fizetendő illeték a költségtáblázat 1. tételszáma alatt szerepel, amely az ügy tárgyának (kifizetett) árán, vagy a követelés értékén alapul. Ebben az esetben az illeték mértéke 6 % (legalább 16,50 EUR és legfeljebb 16 596,50 EUR, kereskedelmi ügyekben legfeljebb 33 193,50 EUR). A törvény nem tartalmaz a kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó különös rendelkezéseket.

A bíróságok részére fizetendő illetéket például készpénzben, banki átutalással vagy külföldi bank fióktelepén lehet megfizetni. Az illetéket akkor lehet készpénzben megfizetni, ha a bíróságon fennállnak ennek feltételei, és az illeték összege egyedi esetben nem haladja meg a 300 EUR-t. Az illetéket az első fokon eljáró bíróságnak, vagy annak a bíróságnak kell megfizetni, amelynek eljárására tekintettel azt kiszabták.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az elsőfokú bíróság határozatával szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozatról való értesítéstől számított 15 napon belül kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely a határozatot hozta. A fellebbezést határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt az illetékes fellebbviteli bírósághoz határidőn belül nyújtották be. A fellebbezést akkor is határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt azért nyújtották be a 15 napos határidő lejárta után, mert a fellebbező a fellebbezési határidő tekintetében helytelen utasításokat kapott a bíróságtól. Amennyiben az ítélet nem tartalmaz utasításokat a fellebbezési határidő tekintetében, vagy ha helytelenül mondja ki, hogy fellebbezésnek nincs helye, a fellebbezést a határozatról szóló értesítéstől számított három hónapon belül lehet benyújtani. A fellebbezést határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt azért nyújtják be olyan bírósághoz, amely nem rendelkezik hatáskörrel, mert a fellebbező a hatáskörrel rendelkező bíróságra vonatkozó téves utasításokat követően járt el. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a határozat nem jelöli meg azt a hatáskörrel rendelkező bíróságot, amelyhez a fellebbezést be kell nyújtani.

Az általános adatokon kívül a fellebbezésben fel kell tüntetni, hogy az melyik ítélet ellen irányul, a fellebbezés terjedelmét, az ítélet hibásnak tartott részét vagy részeit (a fellebbezési okokat), valamint meg kell jelölni, hogy a fellebbező milyen módon kéri a hiba orvoslását (fellebbezési kérelem). A fellebbezés tárgyában való eljárás és határozathozatal a regionális bíróságok (krajské súdy) hatáskörébe tartozik.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az ítélet felülvizsgálatára az elsőfokon eljárt bíróság rendelkezik hatáskörrel. A polgári perrendtartás értelmében az eljárás újbóli megindítását akkor lehet kérni, ha az ítélet felülvizsgálatának lehetőségét külön jogszabály biztosítja. Ilyen külön jogszabály többek között a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Az általános adatokon kívül az eljárás újbóli megindítása iránti kérelemben meg kell jelölni a fellebbezés tárgyát képező ítélet hivatkozási számát, a fellebbezés terjedelmét, az eljárás újraindításának okait, a kérelem kellő időben történő benyújtását igazoló körülményeket, a fellebbezési kérelem érdemi bizonyítékait, valamint a kérelmező által kért jogorvoslatot.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Szlovák.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A határozat végrehajtása iránti kérelmet a végrehajtási bírósághoz (exekučný súd) kell benyújtani. 2017. április 1-jétől a végrehajtási bíróság a banská bystrica-i körzeti bíróság (Okresný súd Banská Bystrica).

A végrehajtási eljárást a 233/1995. sz. törvény szabályozza.

A végrehajtási kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani a bíróság elektronikus postafiókjába egy erre a célra szolgáló elektronikus űrlapon, amelyet a minisztérium honlapján kell közzétenni. Csak a jóváhagyott kérelmeket veszik figyelembe. A szükséges kísérő dokumentációt a végrehajtási kérelemmel együtt elektronikus úton kell benyújtani a bíróság elektronikus postafiókjába.

Ha a jogosult vagy a jogosult képviselője nem rendelkezik aktivált elektronikus postafiókkal, vagy más okból nem tudja elektronikusan benyújtani kérelmét, a végrehajtási kérelmet bármely bírósági végrehajtó útján is benyújthatja. Ilyen esetekben a végrehajtó az iratok kézbesítésére jogosult képviselő a végrehajtás megindításáig; az egyes intézkedéseket késedelem nélkül végrehajtják. A végrehajtó a fent említett végrehajtási kérelmet 15 napon belül megküldi a bíróságnak. Ha a végrehajtási kérelem benyújtásához végrehajtót vesznek igénybe, a végrehajtó díjazásra és költségtérítésre jogosult. Az ilyen kifizetések meghatározásának módját és összegét a minisztérium egy általános hatályú jogi aktusban határozza meg.

A végrehajtást a végrehajtási bíróság által végrehajtás lefolytatására felhatalmazott végrehajtó végzi. A bíróság végrehajtási engedélyek kiadásával véletlenszerűen és azonos módon szignálja az ügyeket az egyes végrehajtókra, a Minisztérium által jóváhagyott technikai eszközök és programok használatával oly módon, hogy az ügyek kiosztását ne lehessen befolyásolni. A végrehajtók kiválasztása véletlenszerűen, területi alapon történik. Az ügyeket az adós állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális bíróság (krajský súd) illetékességi területére kinevezett végrehajtók között osztják ki. Ha a Szlovák Köztársaság területén az adós állandó lakóhelyét vagy székhelyének címét a fentiek szerint nem lehet megállapítani, a végrehajtót annak a körzetnek a területéről választják ki, ahol az adós utolsó állandó lakóhelye vagy székhelye volt, ennek hiányában pedig az ügyet véletlenszerűen szignálják ki a banská bystrica-i regionális bíróság (Krajský súd Banská Bystrica) illetékességi területén működő valamelyik végrehajtóra.

Utolsó frissítés: 09/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.