Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Austrijoje apylinkės teismai (Bezirksgerichte) turi jurisdikciją nagrinėti bylas pirmąja instancija pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Geografinė jurisdikcija, tiek, kiek ji dar nenustatyta taikant 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012, reglamentuojama Austrijos teisės aktais dėl jurisdikcijos.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, gali būti pateikiami popieriniai ieškiniai arba ieškiniai gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis per elektroninę teisinės korespondencijos sistemą (Elektronischer Rechtsverkehr, toliau – ERV). ERV iš esmės gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nors jai reikalinga speciali programinė įranga ir tarpinės agentūros dalyvavimas. Naujausias tarpinių agentūrų sąrašas pateikiamas šiuo adresu:

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv..

Pastabas ir priedus taip pat galima pateikti elektronine forma naudojant piliečio kortelės funkciją (Bürgerkartenfunktion) (lustinė kortelė arba mobilusis parašas, žr. http://www.buergerkarte.at/ ), o elektroninės formos pateikiamos Austrijos teisingumo interneto svetainėje https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumentų neleidžiama pateikti faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jeigu Austrija turi tarptautinę jurisdikciją, šalys gauna pagalbą ir bendrą informaciją iš atitinkamo apylinkės teismo.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Teismai Austrijos ERV sistemą gali naudoti elektroniniam dokumentų įteikimui šalims ar jų atstovams. Tai toks perdavimo nustatytiesiems naudotojams būdas, kai yra laikomasi tikslių techninių taisyklių. ERV iš esmės gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nors jai reikalinga speciali programinė įranga ir tarpinės agentūros dalyvavimas. Naujausias tarpinių agentūrų sąrašas pateikiamas adresu

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Jeigu dokumentų neįmanoma įteikti per ERV, jie gali būti įteikiami elektroninėmis priemonėmis per dokumentų įteikimo administracinį departamentą pagal Dokumentų įteikimo įstatymo 3 dalį (Zustellgesetz, 28 ir paskesni straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys, privalantys naudoti Austrijos ERV (bet ne kitas elektroninio dokumentų įteikimo sistemas): advokatai (Rechtsanwälte), kiti asmenys, įgalioti atstovauti atsakovui baudžiamojoje byloje (Verteidiger in Strafsachen), notarai (Notare), kredito ir finansų įstaigos (Bankų įstatymo (BWG) 1 straipsnio 1 ir 2 dalys), įmonės, patenkančios į Draudimo priežiūros įstatymo (VAG 2016) 1 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 punktų taikymo sritį, socialinio draudimo institucijos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo, ASVG, 23–25 straipsniai, Savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įstatymo (GSVG) 15 straipsnis, Ūkininkų socialinio draudimo įstatymo (BSVG) 13 straipsnis, Valstybės tarnautojų sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimo įstatymo (B-KUVG) 9 straipsnis ir Notarų draudimo įstatymo (NVG, 1972) 4 straipsnis), pensijų institucijos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 479 straipsnis), Statybos darbuotojų atostogų ir išeitinių išmokų fondas (Statybos darbuotojų atostogų ir išeitinių išmokų įstatymo (BUAG) 14 straipsnis), Farmacijos darbuotojų darbo užmokesčio fondas (2002 m. Darbo užmokesčio fondo įstatymo 1 straipsnis), Nemokumo nenumatytais atvejais fondas (Nemokumo nenumatytais atvejais įstatymo (IESG) 13 straipsnis) ir IEF Service GmbH (IEF įstatymo (IEFG) 1 straipsnis), Austrijos socialinio draudimo institucijų konfederacija (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 31 straipsnis), Finansų prokuroras (Finanzprokuratur, atstovaujantis valstybei tam tikrų rūšių bylose) (Finansų prokuroro įstatymo (ProkG) 1 straipsnis), ir advokatūrų asociacijos (Rechtsanwaltskammern).

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Austrijos teismo mokesčių įstatyme nėra atskirų nuostatų dėl teismo mokesčių vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Pareiškiant ieškinį ir vėliau pirmojoje instancijoje taikomas Teismo mokesčių įstatymo (GGG) 1 punktas dėl įkainių (TP 1), o paduodant apeliaciją ir per paskesnį procesą antrojoje instancijoje – to paties įstatymo 2 punktas dėl įkainių (TP 2). Šie mokesčiai taikomi visoms nacionalinėms civilinėms byloms.

Teismo mokesčiai apskaičiuojami pagal ieškinio vertę (pradinio ieškinio vertė, didinama bet kokia papildoma suma, iki kurios ieškinys išplečiamas), arba apeliacinėje instancijoje nagrinėjamą vertę ir šalių skaičių. Šiuo metu taikomus mokesčius galima rasti federalinėje teisinės informacijos sistemoje adresu (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; spustelti „Bundesrecht konsolidiert“ (konsoliduoti federaliniai teisės aktai); laukelyje „Titel, Abkürzung“ (Antraštė, Santrumpa) įrašyti „GGG“; laukelyje „Paragraph“ įrašyti „32“).

Mokėjimo būdai nustatyti Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad mokesčius galima sumokėti banko kortele, turinčia bankomato funkciją, arba kredito kortele, sumokant arba pervedant sumą į kompetentingo teismo sąskaitą arba sumokant grynaisiais pinigais kompetentingame teisme.

Visi mokesčiai taip pat gali būti mokami tiesioginiu debetu, jei teismui (arba apskritai Austrijos teismų sistemai) leista rinkti teismo mokesčius iš sąskaitos, kurią nurodo mokesčius turinti mokėti šalis, ir deponuoti juos teismo sąskaitoje ir jeigu prašyme nurodomi bent sąskaitos, iš kurios reikėtų nuskaičiuoti mokesčius, duomenys ir didžiausia suma, kurią galima nuskaičiuoti.

Jei reikalavimas pateikiamas naudojant elektroninę teisinės korespondencijos sistemą (ERV) sistemą, mokesčiai turi būti mokami tiesioginiu debetu. Šiuo atveju didžiausia leidžiama suma, kurią galima nuskaičiuoti, nenurodoma.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Jeigu byla iškeliama pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, apylinkės teismo pirmąja instancija priimtą sprendimą galima apskųsti (Berufung). Apeliacinis skundas per keturias savaites nuo teismo sprendimo įteikimo dienos raštu paduodamas apylinkės teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija. Apeliacinį skundą turi pasirašyti advokatas (Rechtsanwalt). Advokatas taip pat privalo atstovauti šaliai paskesnėje apeliacinėje byloje.

Sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų galima ginčyti apeliaciniu skundu dėl bylinėjimosi išlaidų (Kostenrekurs), net jei pats teismo sprendimas neginčijamas. Toks apeliacinis skundas per 14 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos paduodamas raštu teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal Austrijos civilinio proceso kodekso 548 straipsnio 5 dalį pirmosios instancijos teismas, turintis jurisdikciją vykdyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taip pat turi jurisdikciją peržiūrėti sprendimą pagal reglamento 18 straipsnį.

Peržiūra atliekama tik jeigu to aiškiai prašo atsakovas. Atsakovo prašyme būtina nurodyti pagrįstas tokios peržiūros priežastis. Teismas atsižvelgia tik į atsakovo pateiktus argumentus. Teismas turi surengti žodinį bylos nagrinėjimą tik jeigu mano, kad tai būtina.

Jei, teismo nuomone, nėra reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių atlikti peržiūrą, jis atmeta prašymą pagal 18 straipsnio 3 dalį, ir tokiu atveju lieka galioti pradinis sprendimas. Dėl tokio sprendimo gali būti paduotas apeliacinis skundas teisės klausimu (Rekurs). Jeigu taikomi 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, t. y. jei teismas laiko priežastis pagrįstomis, jis paskelbia savo pradinį sprendimą negaliojančiu. Šio sprendimo negalima ginčyti. Byla grąžinama į tą padėtį, kurioje ji buvo prieš imantis procesinio veiksmo paskelbti sprendimą negaliojančiu. Per peržiūros procedūrą pagal 18 straipsnį atsakovas vykdymo valstybėje narėje gali prašyti sustabdyti vykdymą arba vykdymo senaties terminą pagal 23 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtina kalba yra vokiečių.

Be oficialiosios kalbos (vokiečių), Austrijos piliečiai ir valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, piliečiai gali vartoti vengrų kalbą Oberpulendorfo ir Obervalto apylinkės teismuose, slovėnų kalbą Ferlacho, Eizenkapelio ir Bleiburgo apylinkės teismuose, kroatų kalbą – Eizenštato, Giusingo, Noizydlio prie Ežero, Matersburgo, Oberpulendorfo ir Obervalto apylinkės teismuose.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vykdymo srityje ir taikant 23 straipsnį kompetentingos institucijos yra apylinkės teismai. Geografinė jurisdikcija nustatoma pagal Austrijos vykdymo kodeksą (Exekutionsordnung).

Paskutinis naujinimas: 27/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.