Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Kroatijoje teismai, turintys jurisdikciją priimti sprendimą per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra savivaldybių ir komercinių bylų teismai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Formos, kiti prašymai ar pareiškimai turi būti pateikiami raštu, faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą (Narodne novine, NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) pirminę teisinę pagalbą teikia biurai, profesinės asociacijos ir teisės klinikos.

Pirminė teisinė pagalba – tai:

a) bendra teisinė informacija;

b) teisinės konsultacijos;

c) dokumentų parengimas viešosios teisės subjektams, Europos Žmogaus Teisių Teismui ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautinius susitarimus ir taisykles, kuriomis reglamentuojama šių įstaigų veikla;

d) atstovavimas viešosios teisės subjektų nagrinėjamose bylose;

e) teisinė pagalba sudarant draugišką susitarimą ne teisme.
Pirminę teisinę pagalbą teikiančių profesinių asociacijų ir teisės klinikų sąrašas pateikiamas šiuo adresu: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai įteikiami paštu arba per konkretų teismo pareigūną, t. y. teismo darbuotoją, per kompetentingą teisminę instituciją, notarą arba tiesiogiai teisme, arba elektroninėmis priemonėmis pagal konkretų įstatymą.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Netaikoma.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teismo mokestis grindžiamas prašymo verte ir imamas:

  • už ieškinį ir priešieškinį;
  • už atsiliepimą į ieškinį;
  • už sprendimą dėl ieškinio;
  • už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo;
  • už prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo;
  • už prašymą peržiūrėti teismo sprendimą.

Jei nenurodyta kitaip, pareiga mokėti mokestį atsiranda tuo metu, kai yra paduodamas prašymas, kaip nurodyta Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje.

Teismo mokesčiai gali būti apskaičiuojami už kiekvieną atskirą veiksmą, atsižvelgiant į ginčo dalyko vertę, pagal tokią lentelę:

Virš

Ne daugiau kaip ... kunų (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Jeigu suma didesnė negu 15 000,00 HRK, mokamas 500,00 HRK mokestis ir 1 proc. nuo 15 000,00 HRK viršijančios sumos (ne daugiau kaip 5 000,00 HRK).

Teismo mokesčių kainyne nurodyti mokesčiai mokami Kroatijoje leidžiamais žyminiais (rinkliavos) ženklais arba grynaisiais, jeigu mokėtina mokesčių suma viršija 100,00 HRK ir jeigu nustatyta, kad mokestis gali būti sumokėtas tiesiogiai į minėtą sąskaitą, neatsižvelgiant į mokesčio sumą.

Mokesčiai išreiškiami absoliučiais dydžiais (kunomis) ir procentiniais dydžiais.

Apskaičiuojant mokestį, kuris nustatytas kaip procentinis dydis, mokesčio bazė suapvalinama iki artimiausio šimto, taip, kad ne didesnis kaip 50,00 HRK mokestis būtų suapvalintas iki mažesnio šimto, o didesnis nei 50,00 HRK mokestis – suapvalintas iki didesnio šimto.

Pagal Reglamento Nr. 861/2007 15a straipsnį teismo mokestį galima sumokėti banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Teismo sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinis skundas paduodamas sprendimą priėmusiam teismui per aštuonias dienas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, tačiau jei teismo sprendimas įteikiamas klientui, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jo įteikimo dienos.

Sprendimą dėl apeliacinio skundo, paduoto dėl sprendimo, priimto per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, priima vienas teisėjas, nagrinėdamas bylą antrąja instancija.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jei atsakovas įrodo, kad tikėtina, jog pagal Reglamento Nr. 861/2007 18 straipsnį yra priežasčių peržiūrėti per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtą sprendimą, paduodamas ieškinio formos prašymas atlikti peržiūrą kompetentingam savivaldybės arba komercinių bylų teismui, kuris gali pripažinti teismo sprendimą negaliojančiu, o prašymas atkurti buvusią padėtį pateikiamas bylą nagrinėjančiam teismui, kuris taip pat gali grąžinti bylą į tą stadiją, kurioje ji buvo prieš priimant teismo sprendimą.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Būtina pateikti vertimą į kroatų kalbą, vienoje iš valstybių narių patvirtintą kvalifikuoto asmens.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už vykdymą atsakingas teismas yra savivaldybės teismas, priimantis sprendimą dėl prašymų užtikrinti vykdymą. Teritorinė teismo jurisdikcija vykdymo bylose nustatoma pagal teismų teritorinės jurisdikcijos taisykles.

Sprendimą dėl vykdymo sustabdymo ar apribojimo pagal Reglamento Nr. 861/2007 23 straipsnį priima savivaldybės teismas.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.