Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Nustatant, kurie teismai Čekijoje turi jurisdikciją vykdyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomos bendrosios teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojama jurisdikcija civilinėse bylose ir kurios pateikiamos Civilinio proceso kodekso įstatyme Nr. 99/1963 (občanský soudní řád) su paskutiniais pakeitimais. Materialinė jurisdikcija reglamentuojama 9–12 straipsniuose, o teritorinė jurisdikcija – 84–89a straipsniuose.

Atsižvelgiant į numatomų bylų pobūdį, apylinkės teismai (okresní soudy) paprastai turi materialinę jurisdikciją, o teritorinės jurisdikcijos nustatymo kriterijus paprastai yra atsakovo gyvenamoji ir (arba) registruotos buveinės vieta.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Čekija informuoja, kad kaip kitos pranešimo priemonės dar yra priimami:

a) prašymai, pateikti elektronine forma, pasirašyti naudojant priemones, kurios pagal konkrečius teisės aktus laikomos sukeliančiomis tuos pačius padarinius kaip ir ranka rašytas parašas (pagal Įstatymą Nr. 297/2016 dėl elektroninių sandorių patikos paslaugų);

b) elektroniniu paštu;

c) faksu.

Kalbant apie b ir c punktus, formos originalą taip pat reikia pateikti ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo pateikimo, kitaip teismas į jį neatsižvelgs.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Informacijos nėra

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

„Duomenų dėžutė“ (datová schránka) yra Čekijoje teikiama elektroninė paslauga. Duomenų dėžutė – tai elektroninė saugykla, kurią valdžios institucijos yra paskyrusios dokumentams (duomenų pranešimams) įteikti. Duomenys reglamentuojami Įstatymu Nr. 300/2008 dėl elektroninių sandorių, asmens kodų ir autorizuoto dokumentų konvertavimo.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

Duomenų dėžutės nemokamai ir neprašytai kuriamos komerciniame registre registruotiems juridiniams asmenims, pagal teisės aktus įsteigtiems juridiniams asmenims, komerciniame registre registruotų užsienio juridinių asmenų atžalinėms įmonėms, advokatams, patarėjams mokesčių klausimais ir bankroto administratoriams. Šiems subjektams duomenų dėžutę kurti privaloma. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims duomenų dėžutės kuriamos pagal prašymą. Duomenys reglamentuojami Įstatymu Nr. 300/2008 dėl elektroninių sandorių, asmens kodų ir autorizuoto dokumentų konvertavimo.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Informacijos nėra

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

Pagal Čekijos teisę leidžiama teikti atgręžtinius reikalavimus. Reikia paduoti apeliacinį skundą, kuris reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) įstatymo Nr. 99/1963 201–226 straipsniais. Apeliaciniai skundai turėtų būti paduodami teismui, kurio sprendimas yra ginčijamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo rašytinio sprendimo įteikimo. Tada teismas perduoda apeliacinį skundą aukštesniajam teismui, kuris nagrinėja apeliacinę bylą.

Sprendimo, kuriuo įpareigojama sumokėti ne didesnes kaip 10 000 CZK sumas, neleidžiama apskųsti pagal Civilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) 202 straipsnio 2 dalį; į papildomus reikalavimus neatsižvelgiama. Tai netaikoma teismo sprendimams dėl pripažinimo ir už akių priimtiems teismo sprendimams.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

Jurisdikciją nagrinėti bylas dėl peržiūros turi apylinkės teismas (okresní soud), priėmęs sprendimą pirmąja instancija. Sprendimus, kuriais atmetamas prašymas dėl peržiūros, galima apskųsti. Tai reglamentuojama Civilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) įstatymo Nr. 99/1963 201–226 straipsniais.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Vienintelė kalba, pripažįstama Čekijoje, yra čekų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.

1. Čekijoje institucijos, turinčios jurisdikciją vykdymo srityje, yra apylinkės teismai (okresní soudy) ir teismo antstoliai (soudní exekutoři). Įgaliotasis asmuo gali:

a) paduoti prašymą dėl sprendimo teisminio vykdymo apylinkės teismui, turinčiam teritorinę jurisdikciją;

b) paduoti prašymą dėl vykdymo nutarties bet kuriam teismo antstoliui.

Nustatant, kuris apylinkės teismas turi teritorinę jurisdikciją, a punkto atveju taikomos Civilinio proceso kodekso 84–86 straipsnių nuostatos, o b punkto atveju – Įstatymo Nr. 120/2001 dėl teismo antstolių ir vykdymo veiklos, su paskutiniais pakeitimais (Vykdymo kodeksas (exekuční řád)), 45 straipsnio nuostatos. Vykdant sprendimą taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos; teismo antstolių atveju taip pat taikomas Vykdymo kodeksas.

2. Čekija apylinkės teismus (okresní soudy) yra paskyrusi institucijomis, turinčiomis jurisdikciją taikant 23 straipsnį. Jų teritorinė jurisdikcija reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 84–86 straipsniais, jei vykdymas yra teisminis (žr. a punktą), ir Vykdymo kodekso 45 straipsniu, jei sprendimą vykdo teismo antstolis (žr. b punktą).

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.