Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Anglijoje ir Velse jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi grafystės teismas (county court) ir Aukštasis teisingumo teismas (the High Court of Justice). Daugeliu atvejų bylą nagrinėja grafystės teismo apylinkės teisėjas.

Grafysčių teismų jurisdikciją reglamentuoja tik įstatymai, ir ši jurisdikcija apima beveik visą civilinės teisės sritį. Bendroji grafystės teismo jurisdikcija civilinėse bylose paprastai konkuruoja su Aukštojo teisingumo teismo jurisdikcija, išskyrus ieškinius dėl asmens sužalojimo, kurių suma neviršija 50 000 svarų sterlingų, ir piniginius reikalavimus iki 15 000 svarų sterlingų, kurie turi būti pateikiami grafystės teismui. Išsamesnę informaciją galima rasti 1991 m. Nutarime dėl Aukštojo teismo ir grafysčių teismų jurisdikcijos (su paskutiniais pakeitimais). Nemažai teisės aktų suteikia grafysčių teismams išimtinę jurisdikciją, pavyzdžiui, iš esmės visose bylose pagal 1974 m. Vartotojų kredito įstatymą (Consumer Credit Act 1974) ir daugumai hipotekos kreditorių bei nekilnojamo turto savininkų ieškinių.

Ieškinį galima pareikšti visuose Anglijos ir Velso grafystės teismuose. Teismo tarnybos svetainėje yra visų grafysčių teismų adresai ir informacija apie Aukštąjį teisingumo teismą.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžiama naudoti norint pradėti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Anglijos ir Velso teismuose yra paštas (nes norint pradėti procedūrą reikia sumokėti žyminį mokestį – šiuo metu Anglijos ir Velso teismai negali priimti žyminio mokesčio mokėjimo kredito ar debeto kortelėmis). Tačiau vėlesnius dokumentus pagal Civilinio proceso taisyklių 5 dalį, kuriuose pateikiamos dokumentų pildymo ir siuntimo teismui taisyklės, galima siųsti teismui paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Anglijoje ir Velse apeliacinį skundą galima paduoti dėl teismo sprendimo, priimto pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. 1999 m. Teisės kreiptis į teismus įstatyme (2000 m. nutarimas dėl apeliacinių skundų priskirtinumo) (The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) (toliau – 2000 m. nutarimas) nustatyta, kokiai institucijai turi būti pateikiami apeliaciniai skundai dėl teismų, įskaitant grafysčių teismus, sprendimų. Pagal 2000 m. nutarimą grafystės teismo administracinės apygardos teismo teisėjas nagrinėja apeliacinį skundą dėl apylinkės teisėjo priimto sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Po to apeliacinis skundas priklausys Aukštojo teismo jurisdikcijai.

Tokio apskundimo procedūra reglamentuojama ir terminai, per kuriuos turėtų būti pateiktas skundas, nustatyti Civilinio proceso taisyklių 5.2 dalyje ir prie jų pridėto praktinio vadovo nuostatose.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Kaip ir pagal vidaus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūroje už teismo nutarimo vykdymo organizavimą atsakinga laimėjusi šalis.

Kompetentinga valdžios institucija, turinti vykdymo įgaliojimus ir įgaliojimus taikyti 23 straipsnį, yra grafystės teismas ir Aukštasis teisingumo teismas. Informacija ryšiams pateikta a pastraipoje.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.