Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Estijoje sprendimą per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priima atitinkamą jurisdikciją turintis apygardos teismas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Estijoje vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą leidžiamos ryšio priemonės, kuriomis teismai gali naudotis pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalį, yra tokios: dokumentai įteikiami asmeniškai, paštu, faksu ir elektroninio perdavimo kanalais. Pateikiant dokumentus turi būti laikomasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniuose nustatytų formos reikalavimų.

Pagal šias nuostatas teismui teikiami prašymai turi būti aiškiai įskaitomi ir parašyti spausdintu šriftu A4 formato lape. Tai taikoma ranka pasirašytiems dokumentams. Pagal įstatymą bylos dalyviai, jei įmanoma, taip pat pateikia teismui elektronines raštu pateiktų procesinių dokumentų kopijas. Tai reiškia, kad dokumentai turi būti siunčiami paprastu e. paštu, jų nereikia pasirašyti skaitmeniniu parašu arba kaip nors kitaip autentifikuoti, siekiant supaprastinti teismų darbą tvarkant dokumentus.

Jeigu dokumentai faksu arba e. paštu atitinkamu adresu pateikiami kita forma, kuri gali būti rašytinis įrodymas, rašytinio dokumento originalas teismui turi būti perduodamas nedelsiant arba vėliausiai – išnagrinėjus bylą teisme arba per dokumentų įteikimui per rašytinį procesą nustatytą laikotarpį. Tokiu atveju terminas rašytiniam prašymui arba apeliaciniam skundui paduoti laikomas nepažeistu.

Prašymus ir kitus dokumentus, kurie turi būti rašytinės formos, teismui taip pat galima teikti elektronine forma, jeigu teismas gali išspausdinti dokumentus ir padaryti jų kopijas. Tokiu atveju ant dokumento turi būti siuntėjo skaitmeninis parašas arba jis turi būti persiųstas panašiu saugiu būdu, kuris leistų nustatyti siuntėjo tapatybę. Elektroninis dokumentas laikomas įteiktu teismui jį užregistravus teismo gautų dokumentų duomenų bazėje. Išsamesnės elektroninių dokumentų pateikimo teismams taisyklės ir dokumentų formos reikalavimai nustatyti teisingumo ministro priimtose taisyklėse.

Teismas gali pripažinti pakankamu prašymą ar kitą procesinį dokumentą, kurį bylos dalyvis atsiuntė e. paštu, net jei jis nepasirašytas ranka arba jei jame nėra skaitmeninio parašo, jeigu teismas neabejoja siuntėjo tapatybe arba dokumento siuntimu, visų pirma jeigu skaitmeniniu parašu pasirašyti dokumentai anksčiau buvo siunčiami teismui iš to paties e. pašto adreso toje pačioje byloje to paties dalyvio arba jeigu teismas sutiko, kad prašymai ar kiti dokumentai jam gali būti teikiami ir šia forma.

Prašymo pateikimas per šiuo tikslu sukurtą informacinę sistemą (e. rinkmenų procesinės informacijos sistema) adresu https://www.e-toimik.ee/ taip pat laikomas elektroniniu pateikimu. Jeigu prašymas pateikiamas per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, teismui nebūtina siųsti prašymo e. paštu.

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teismas gali netaikyti kodekso nuostatų dėl procesinių dokumentų įteikimo ir bylos dalyvių pateiktų dokumentų formos, išskyrus atvejus, kai atsakovui įteikiamas pranešimas apie ieškinį.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Praktinę pagalbą, susijusią su Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, galima gauti teismo kanceliarijoje. Atitinkama kontaktinė informacija nurodyta a punkte.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Estijos teismuose techniškai prieinamos ir priimtinos elektroninio įteikimo ir ryšių priemonės yra e. rinkmenų procesinės informacijos sistema (https://www.e-toimik.ee/) ir dokumentų įteikimas e. paštu arba faksu.

Jeigu teismas įteikia procesinį dokumentą per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, pranešimą apie tai, kad dokumentas pateiktas sistemoje, teismas gavėjui išsiunčia teismui nurodytu e. pašto adresu arba telefono numeriu (Civilinio proceso kodekso 3111 straipsnio 1 dalis). Pranešimą apie tai, kad dokumentas pateiktas, teismas taip pat gali siųsti telefono numeriu arba e. pašto adresu, internete rastu numanomame naudotojo paskyros tinklalapyje virtualiame socialiniame tinkle arba kitos virtualios bendravimo aplinkos, kurią, kaip spėjama pagal internete esančią informaciją, naudoja adresatas, tinklalapyje, arba jeigu siunčiant galima daryti prielaidą, kad ši informacija pasieks adresatą. Jei įmanoma, teismas pranešimą virtualaus socialinio tinklo arba kitos virtualios bendravimo aplinkos tinklalapyje esančioje numanomoje naudotojo paskyroje pateikia taip, kad pranešimo negalėtų matyti kiti asmenys, išskyrus adresatą. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu, jei gavėjas atidaro jį informacinėje sistemoje arba patvirtina jo gavimą informacinėje sistemoje neatidarydamas dokumento ir jei tą patį padaro kitas asmuo, kuriam gavėjas suteikė galimybę pamatyti informacinėje sistemoje esančius dokumentus. Informacinėje sistemoje dokumento įteikimas registruojamas automatiškai.

Jei negalima tikėtis, kad gavėjas galės naudotis procesinių dokumentų įteikimui naudojama informacine sistema, arba jei techniškai neįmanoma procesinių dokumentų įteikti per informacinę sistemą, teismas taip pat gali gavėjui juos įteikti elektroninėmis priemonėmis, e. paštu arba faksu. Tokiais atvejais procesinis dokumentas laikomas įteiktu gavėjui, jeigu gavėjas raštu, faksu arba elektroninėmis priemonėmis patvirtina procesinio dokumento gavimą. Patvirtinime nurodoma dokumento gavimo data ir yra gavėjo arba jo atstovo parašas. Elektronine forma parengtame patvirtinime yra siuntėjo skaitmeninis parašas arba patvirtinimas siunčiamas kitu saugiu būdu, kuris leistų nustatyti siuntėjo tapatybę ir siuntimo laiką, nebent teismas neturi pagrindo abejoti, kad patvirtinimą be skaitmeninio parašo išsiuntė gavėjas arba jo atstovas. Elektronine forma parengtas patvirtinimas gali būti siunčiamas teismui e. paštu, jeigu teismui yra žinomas gavėjo e. pašto adresas ir gali būti daroma prielaida, kad leidimo neturintys asmenys neturi prieigos prie jo, taip pat jeigu teismas jau yra siuntęs dokumentus šiuo e. pašto adresu nagrinėdamas tą pačią bylą arba jeigu bylos dalyvis teismui pats pateikė savo e. pašto adresą.

Išankstinis sutikimas naudoti elektroninį dokumentų įteikimą gali būti duodamas per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, e. paštu arba faksu. Toks sutikimas teismui gali būti siunčiamas paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros arba atsakant į jį.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Paprastai procesinius dokumentus elektroninėmis priemonėmis, per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, privaloma įteikti tik advokatams, notarams, antstoliams, bankroto administratoriams ir valstybės arba vietos valdžios institucijoms. Dokumentus įteikti kitais būdais leidžiama tik esant pagrįstai priežasčiai. Kitiems asmenims teisės aktuose nėra nustatyta jokių reikalavimų, susijusių su dokumentų įteikimo priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Apygardos teismui paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, mokamas mokestis. Šio mokesčio suma nustatoma remiantis civilinės bylos verte, kuri savo ruožtu nustatoma pagal sumą, kurios reikalaujama. Apskaičiuojant civilinės bylos vertę, prie pagrindinio reikalavimo sumos pridedama papildomų reikalavimų suma. Jeigu yra paduodamas prašymas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros siekiant susigrąžinti palūkanas, kurios dar netaikomos, prie šios sumos reikia pridėti sumą, atitinkančią vienų metų palūkanų sumą. Valstybės mokesčio suma nustatoma pagal gautą galutinę sumą (civilinės bylos išlaidos) ir pagal Valstybės mokesčių įstatymo 1 priedo 59 straipsnio 1 dalį.

Pateikiant prašymą dėl teismo sprendimo peržiūros turi būti sumokėtas užstatas (paduodant prašymą panaikinti už akių priimtą teismo sprendimą). Užstatas – tai suma, atitinkanti valstybės mokestį, lygų pusei ieškinio sumos. Valstybės mokesčio suma turi būti ne mažesnė nei 100 EUR ir neviršyti 1 500 EUR.

Paduodant apeliacinį skundą turi būti sumokėtas toks pat valstybės mokestis, kaip ir sumokėtas prieš tai, apygardos teisme paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, atsižvelgiant į apeliacinio skundo apimtį.

Užstatas taip pat būtinai mokamas paduodant kasacinį skundą ir prašymą dėl peržiūros. Užstatas skaičiuojamas pagal reikalaujamą sumą, kurios 1 proc. sudaro civilinės bylos išlaidos. Valstybės mokesčio suma turi būti ne mažesnė nei 100 EUR ir neviršyti 3 000 EUR.

Apylinkės teismui arba Aukščiausiajam Teismui už apeliacinio skundo padavimą turi būti sumokėtas 50 EUR valstybės mokestis.

Valstybės mokestis gali būti sumokėtas į bet kurią Finansų ministerijos sąskaitą banko pavedimu: SEB Pank – banko sąskaitos numeris EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – banko sąskaitos numeris EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – banko sąskaitos numeris EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea Bank – banko sąskaitos numeris EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Visais atvejais valstybės mokestį būtina sumokėti prieš paduodant prašymą. Kartu su prašymu teismui būtina pateikti dokumentą, kuriuo įrodomas valstybės mokesčio sumokėjimas, arba informaciją, kuria remdamasis teismas galėtų patikrinti valstybės mokesčio sumokėjimą (pavyzdžiui, mokėjimo atlikimo data, suma, mokesčio mokėtojas ir kt.).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Taikant apeliacinę procedūrą gali būti paduotas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, priimto vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, jeigu apygardos teismo sprendime leista šį sprendimą apskųsti. Apskritai teismas leidžia apskųsti sprendimą, jeigu nusprendžia, kad, siekiant gauti apylinkės teismo nuomonę teisės klausimu, būtinas apeliacinio teismo sprendimas. Jeigu apygardos teismo sprendime neleidžiama paduoti apeliacinio skundo, jį vis tiek galima paduoti apylinkės teismui, tačiau apylinkės teismas apeliacinį skundą priims tik jeigu yra aišku, kad priimdamas sprendimą apygardos teismas neteisingai taikė materialinės teisės nuostatą, pažeidė procedūrinius reikalavimus arba neteisingai vertino įrodymus, ir jeigu tai galėtų turėti didelį poveikį sprendimui.

Apeliaciniai skundai paduodami apylinkės teismui, kurio jurisdikcijoje yra apygardos teismas, priimantis sprendimą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo apeliantui, tačiau ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Jeigu priimtame apygardos teismo sprendime nėra dalies, kurioje šis sprendimas būtų aprašytas ir pagrįstas, ir jeigu bylos dalyvis paprašė teismo įtraukti šią dalį į savo sprendimą, apeliacinio skundo padavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo naujo teismo sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas negali būti paduodamas, jeigu abi šalys teisme pateiktu prašymu atsisakė teisės jį paduoti.

Aukščiausiajam Teismui gali būti paduotas kasacinis skundas dėl teismo sprendimo, priimto apeliaciniame procese (Civilinio proceso kodekso 66 straipsnis). Bylos dalyvis gali paduoti kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, jeigu apylinkės teismas reikšmingai pažeidė procedūrinius reikalavimus arba neteisingai taikė materialinės teisės nuostatą.

Kasacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dalyviui, tačiau ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo apylinkės teismo sprendimo paskelbimo dienos. Kasacinis skundas negali būti paduodamas, jeigu abi šalys teisme pateiktu prašymu atsisakė teisės jį paduoti.

Išimtinėmis aplinkybėmis, jeigu bylos dalyvis to pageidauja ir atsiranda naujų įrodymų, Aukščiausiajam Teismui galima paduoti prašymą peržiūrėti įsigaliojusį teismo sprendimą vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 68 straipsnyje nustatyta procedūra. Prašymą dėl peržiūros galima paduoti per du mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoma apie peržiūros pagrindą. Jeigu bylos dalyviui nebuvo atstovaujama byloje, prašymas dėl peržiūros gali būti paduotas per du mėnesius nuo sprendimo įteikimo dalyviui arba, jeigu civilinėje byloje dalyvauja visiškai neveiksni šalis, – dalyvio teisiniam atstovui. Šiuo tikslu neatsižvelgiama į įteikimą paskelbiant viešai. Prašymo dėl peržiūros negalima paduoti, jeigu nuo teismo sprendimo, kurį prašoma peržiūrėti, įsiteisėjimo praėjo penkeri metai. Prašymo dėl peržiūros neleidžiama paduoti remiantis tuo, kad šalis nedalyvavo byloje arba jai nebuvo atstovaujama, arba Civilinio proceso kodekso 702 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytu atveju, jeigu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo praėjo dešimt metų.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prašymo peržiūrėti teismo sprendimą procedūra atitinka už akių priimto teismo sprendimo panaikinimo procedūrą (Civilinio proceso kodekso 415 straipsnis). Prašymas dėl peržiūros turi būti paduotas teismui, kuris priėmė sprendimą byloje dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Prašymas turi būti paduotas raštu ir jame turi būti pateikta ši informacija: nuoroda į teismo sprendimą, kurį prašoma peržiūrėti; prašymas peržiūrėti teismo sprendimą; aplinkybės ir priežastys, dėl kurių teismo sprendimą reikėtų peržiūrėti. Paskui teismas įteikia prašymą priešingai šaliai ir nustato jai terminą pozicijai pateikti. Teismas turi teisę surengti posėdį, kuriame priima sprendimą dėl pateikto prašymo. Teismas sprendimą dėl prašymo priima raštu. Jeigu prašymas patenkinamas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra tęsiama tokios stadijos, kokios ji buvo prieš priimant sprendimą. Apylinkės teismui gali būti paduodamas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimų, kuriais atmetamas prašymas peržiūrėti teismo sprendimą. Apeliacinį skundą dėl apeliacinių sprendimų, kuriuos priėmė apylinkės teismas, Aukščiausiajam Teismui galima paduoti tik jeigu apylinkės teismas atmetė apeliaciją.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Pagal reglamento 21 straipsnio a punkto a papunktį galimos kalbos yra estų ir anglų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Estijoje sprendimus, priimtus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, vykdo nepriklausomi antstoliai. Prašymas iškelti vykdymo bylą pateikiamas skolininko gyvenamosios vietos arba buveinės, arba turto buvimo vietos antstoliui. Antstolių kontorų sąrašas skelbiamas Estijos antstolių ir bankroto patikėtinių rūmų interneto svetainėje.

Jeigu dėl teismo sprendimo, priimto per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, buvo paduotas apeliacinis skundas, apylinkės teismas, kuriame paduodamas apeliacinis skundas, taiko reglamento 23 straipsnyje nurodytas priemones. Jeigu paduodamas apeliacinis skundas, prašymas dėl taikytinų priemonių paduodamas sprendimą dėl apeliacinio skundo priimančiam teismui.

Jeigu apeliacinis skundas dar nepaduotas, reglamento 23 straipsnyje nurodytas priemones taiko sprendimą byloje priėmęs teismas. Teismas, turintis jurisdikciją taikyti reglamento 23 straipsnio c punkte nurodytą priemonę, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra arba būtų nagrinėjama vykdymo byla. Sprendimą sustabdyti vykdymo bylą Vykdymo proceso kodekso 46 straipsnyje nurodytais atvejais gali priimti vykdymo bylą tvarkantis antstolis, taip pat teismas.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.