Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Suomija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Helsinkio apylinkės teismas (suom. Helsingin käräjäoikeus) turi jurisdikciją priimti sprendimą vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Apylinkės teismo kontaktiniai duomenys suomių ir švedų kalbomis pateikiami internete adresu www.oikeus.fi Teisingumo ministerijos administruojamoje interneto svetainėje.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta forma gali būti siunčiama tiesiogiai Helsinkio apylinkės teismo registrui paštu, faksu arba e. paštu, kaip numatyta Elektroninių paslaugų ir ryšių (viešojo sektoriaus) įstatyme 13/2003.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Suomijos konkurencijos ir vartotojų institucijai (suom. Kilpailu- ja kuluttajavirasto) pavaldus Europos vartotojų centras Suomijai (suom. Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) teikia pagalbą ir bendrą informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, taip pat bendrą informaciją apie tai, kurie teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Suomijoje šalys gali gauti teisinę pagalbą iš valstybės išteklių Teisinės pagalbos įstatyme 257/2002 nustatytomis sąlygomis. Įstatymas atitinka Tarybos direktyvos 2003/8/EB, numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, reikalavimus.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Suomijoje šiai procedūrai taikomas Teismo proceso kodekso 11 skyrius dėl pranešimų įteikimo bylose ir Įstatymas dėl elektroninių paslaugų ir pranešimų viešajame sektoriuje.

Pagal Teismo proceso kodekso 11 skyriaus 3 skirsnio 3 dalį procesiniai dokumentai gali būti siunčiami kaip elektroninis pranešimas adresato nurodytu būdu. Šalis taip pat gali nurodyti teismui elektroninį adresą dokumentams įteikti, kuriuo galima siųsti dokumentus, įteiktinus teismo proceso metu.

Gavimo patvirtinimas gali būti siunčiamas teismui elektroniniu pranešimu, pavyzdžiui, kaip e. laiško priedas.

Praktiškai teismo procese naudojamos elektroninio ryšio priemonės yra e. paštas ir faksas.

Teisinės prievolės priimti elektroninėmis priemonėmis įteiktą dokumentą ar pranešimą nėra.

Suomijoje nėra specialiųjų procesinių taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas išankstinis sutikimas naudoti elektronines priemones.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Netaikoma.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 1455/2015 2 skirsnio 6 dalį už rungimosi principu grindžiamą teismo procesą apylinkės teisme, taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007 nustatytą Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, mokamas 86 EUR mokestis.

Jei nagrinėjama apeliacinė byla, mokestis taikomas, kaip ir nagrinėjant nacionalinę bylą, pagal Teismo mokesčių įstatymą.

Suomijoje teismo proceso mokestis mokamas baigus nagrinėti bylą. Paprastai atitinkamai šaliai siunčiama sąskaita faktūra, t. y. pervedimo forma mokesčiui sumokėti.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliacinis skundas dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali būti paduodamas Helsinkio apeliaciniam teismui (suom. Helsingin hovioikeus), kaip numatyta Teismo proceso kodekso 25 ir 25a skyriuose (apeliacinis skundas iš apylinkės teismo apeliaciniam teismui).

Pagal Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 5 skirsnį šalis, norinti apskųsti apylinkės teismo sprendimą, privalo paskelbti apie ketinimą apskųsti sprendimą, nes kitaip būtų pažeista teisė būti išklausytam. Pareiškimas apie ketinimą apskųsti sprendimą turi būti paduotas ne vėliau kaip septintą dieną nuo tos dienos, kai apylinkės teismo sprendimas buvo įteiktas arba pateiktas šalims.

Pagal Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 11 skirsnį, jei pateikiamas ir priimamas pareiškimas dėl ketinimo paduoti apeliacinį skundą, atitinkamai šaliai duodami nurodymai dėl apeliacinio skundo, kurie pridedami prie apylinkės teismo sprendimo kopijos. Apeliacinio skundo padavimo terminas yra 30 dienų nuo tos dienos, kai apylinkės teismo sprendimas buvo įteiktas arba pateiktas šalims (Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 12 skirsnis). Šalis privalo pateikti apeliacinio skundo dokumentą apylinkės teismo kanceliarijai ne vėliau kaip iki paskutinės apeliacinio skundo padavimo dienos darbo laiko pabaigos. Praleidus terminą paduotas apeliacinis skundas bus paskelbtas nepriimtinu.

Jei skundžiamas apylinkės teismo sprendimas, Apeliacinis teismas turi duoti leidimą toliau jį nagrinėti pagal Teismo proceso kodekso 25a skyrių.

Apeliacinis skundas dėl Apeliacinio teismo sprendimo turi būti paduodamas Aukščiausiajam Teismui (suom. korkein oikeus), kaip numatyta Teismo proceso kodekso 30 skyriuje. Prašymo leisti paduoti apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo padavimo terminas yra 60 dienų nuo tos dienos, kai šalims pateiktas Apeliacinio teismo sprendimas. Prašymas leisti paduoti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismu turi būti pateiktas sprendimą priėmusio Apeliacinio teismo kanceliarijai.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Galutinį sprendimą peržiūri galutinį sprendimą priėmęs teismas. Sprendimas peržiūrimas pagal Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 3–5 ir 14a straipsnius dėl išimtinių apeliacinių skundų.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Suomių, švedų ir anglų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Suomijoje antstolis (suom. ulosottomies) yra kompetentinga institucija vykdyti sprendimus, priimtus pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Vykdymo pradžia reglamentuojama Vykdymo kodekso 705/2007 3 skyriuje. Kompetenciją imtis vykdymo veiksmų turi atsakovo gyvenamosios vietos arba buveinės antstolis arba kita vietos vykdymo institucija. Antstolis taip pat yra kompetentingas taikant 23 straipsnį. Apylinkės antstolis (suom. kihlakunnanvouti) priima sprendimą dėl tame straipsnyje nurodytų priemonių.

Paskutinis naujinimas: 28/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.