Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Ieškiniai pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, paduodami apylinkės teismams (tribunaux d'instance), turintiems jurisdikciją, jeigu ieškinys yra civilinio pobūdžio (Teismų organizavimo kodekso L. 221-4-1 straipsnis), arba komercinių bylų teismams (tribunaux de commerce), turintiems jurisdikciją, jeigu ieškinys susijęs su prekiautojais, komercinėmis bendrovėmis ar finansų bendrovėmis (Komercinio kodekso (code de commerce) L. 721-3-1 straipsnis).

Jeigu pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nurodomi valstybės narės teismai, jų nepatikslinant, teritorinę jurisdikciją turi atsakovo arba bet kurio iš atsakovų gyvenamosios vietos teismas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prašymas iškelti bylą teismui gali būti siunčiamas paštu.

Bylos, pradėtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, šalys su teismais gali bendrauti paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Informacijos, reikalingos prie reglamento pridėtoms formoms pildyti pagal jo 11 straipsnį, bylos šalys gali prašyti iš:

  • teismo darbuotojų (personnel de greffe), kurie dirba teismuose, turinčiuose jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pareikštus pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, t. y. apylinkės teismuose arba komercinių bylų teismuose; konkrečiu apylinkės teismų atveju būtiną informaciją apie procedūras paprastai teikia teismo darbuotojai, dirbantys teismo bylos šalių priėmimo skyriuje (service d'accueil du justiciable, toliau – SAUJ). SAUJ apylinkės teismuose bus įdiegtas iki 2017 m. gruodžio 31 d.;
  • visoje šalyje teisės centruose (maisons de la justice et du droit) dirbančių darbuotojų;
  • advokatų, su kuriais šalys gali konsultuotis pasinaudodamos departamentų budinčių teisinio konsultavimo tarnybų (centres départementaux d'accès au droit) nemokamai teikiamomis konsultavimo paslaugomis.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Dokumentų neleidžiama įteikti elektroninėmis priemonėmis. Todėl techninių priemonių nėra.

Su Prancūzijos teismais, turinčiais jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pareikštus pagal Ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentą, bendraujama tik paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Pagal 13 straipsnį joks asmuo ar specialistas neprivalo priimti elektroninėmis priemonėmis įteikto dokumento.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
  • Jeigu byla iškeliama apylinkės teisme, teismo mokesčių mokėti nereikia. Tačiau teismas gali įpareigoti bylą pralaimėjusią šalį sumokėti išlaidas, įskaitant sprendimo vykdymo išlaidas. Pranešimo registruotu laišku išlaidas padengia teismas. Dėl visų įteikimo išlaidų, patirtų pagal Civilinio proceso kodekso 1387 straipsnį, teismas turi priimti nutartį dėl vykdymo, ir už šių išlaidų išieškojimą atsako Valstybės iždas. Apylinkės teismas taip pat gali įpareigoti bylą pralaimėjusią šalį apmokėti negrąžintinas išlaidas, pvz., visas bylą laimėjusios šalies patirtas atstovavimo ir pagalbos išlaidas.
  • Jeigu byla iškeliama komercinių bylų teisme, teismo mokesčių suma priklauso nuo to, ar rengiamas posėdis. Jeigu posėdis nerengiamas, teismo mokestis yra 17,80 EUR (prašymo priimti nutartį išlaidos); jeigu rengiamas posėdis, mokestis yra maždaug 67 EUR. Šios sumos neapima kitų patirtų papildomų išlaidų.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Toliau nurodyti apeliaciniai skundai pagal Prancūzijos teisę gali būti pareiškiami pagal reglamento 17 straipsnį:

  • apeliacinis skundas (appel), jei teismo sprendimas priimamas pirmąja instancija, t. y. jei ieškinio suma viršija 4 000 EUR. Apeliacinį skundą bet kuri šalis gali paduoti per mėnesį nuo tos dienos, kurią pranešta apie teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 528 ir 538 straipsniai).
  • Prieštaravimą (opposition) gali pateikti atsakovas, kuriam teismo sprendimas nebuvo įteiktas asmeniškai pagal 5 straipsnio 2 dalį ir kuris nepateikė atsakymo taip, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje (už akių priimtas teismo sprendimas). Toks prieštaravimas pareiškiamas teisme, kuris priėmė ginčijamą sprendimą (Civilinio proceso kodekso 571–578 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Jeigu sprendimas yra galutinis, šalys gali paduoti apeliacinį skundą teisės klausimais (pourvoi en cassation) Kasaciniame Teisme (Civilinio proceso kodekso 605–618-1 straipsniai).

Jeigu jurisdikcijos vengiama tyčia (fraude au jugement), šalys gali pateikti prašymą dėl teismo sprendimo peržiūros (recours en révision) ginčijamą sprendimą priėmusiame teisme (Civilinio proceso kodekso 593–603 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtinos kalbos yra: prancūzų, anglų, vokiečių, italų ir ispanų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Vykdymo srityje kompetentingos institucijos yra antstoliai (huissiers de justice), o jeigu apylinkės teismo teisėjo leidimu areštuojamas darbo užmokestis (saisie des rémunérations), – vyriausiasis teismo kancleris (greffier en chef).

Taikant 23 straipsnį:

  • jeigu teismo sprendimas priimamas už akių, teismas, kuriame pareikštas prieštaravimas, prieš dar kartą nagrinėdamas bylą iš esmės, gali atšaukti bet kokią laikinąją nutartį dėl vykdymo, todėl vykdymas sustabdomas (Civilinio proceso kodekso 524 straipsnis);
  • visais atvejais, įteikus pranešimą apie areštą (commandement) arba nutartį dėl arešto (acte de saisie), vykdymo bylą nagrinėjantis teisėjas gali atidėti vykdymą, suteikdamas skolininkui tam tikrą laikotarpį (Civilinio proceso kodekso 510 straipsnis).
Paskutinis naujinimas: 13/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.