Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Airija

Turinį pateikė
Airija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Airija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apylinkės teismas, o visi ieškiniai turėtų būti teikiami atitinkamo apylinkės teismo kancleriui. Apylinkės teismų adresai ir kontaktiniai duomenys pateikiami adresu

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Įprastinės ryšio priemonės yra paštas ir el. paštas.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Atitinkamo teismo raštinės darbuotojai gali padėti šalims užpildyti formas ir suteikti bendros informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taip pat bendro pobūdžio informacijos apie tai, kuriems Airijos teismams priklauso jurisdikcija priimti sprendimą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Šie klausimai reglamentuojami Teismo reglamente, kuriame nustatyta, kad:

  • „Nepaisant kitų šio reglamento nuostatų, jeigu teismų tarnyba šiuo tikslu įrengia tinkamas priemones ir jei taip nurodo teismas arba teismo kancleris, bet koks dokumentas, kuris turi būti nusiųstas, pristatytas, perduotas arba įteiktas taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, laikomas įteiktu, jei jis perduodamas elektroniniu būdu kaip elektroninis pranešimas ieškovo arba atsakovo elektroninio pašto adresu (nurodytu ieškovo arba atsakovo firminiame blanke arba popieriuje arba naudojamu siunčiant pranešimą teismo kancleriui) arba atsiunčiamas teismo kanclerio elektroninio pašto adresu (nurodytu teismo tarnybos administruojamoje svetainėje), su sąlyga, kad jei siuntėjas nesutinka, kad numatytam gavėjui būtų siunčiamas elektroninis pranešimas (dėl pristatymo statusą patvirtinančio pranešimo gavimo), arba jei per septynias dienas nuo perdavimo negaunama atsakymo, tuomet elektroninis pranešimas laikomas neišsiųstu, o atitinkamas dokumentas turi būti įteiktas kitu šia tvarka nustatytu būdu per aštuonias dienas po šios datos.“ (Tvarka Nr. 53B, 3 taisyklė)
  • „Ieškinio forma ir pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikti registruotu paštu arba, jeigu taikoma 3 taisyklė, elektroniniu būdu.“ (Tvarka Nr. 53B, 4 taisyklė)
  • „Jeigu ieškinys nepatenka į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, teismo kancleris turi pranešti apie tai ieškovui, jei įmanoma, tuo pačiu būdu, kuriuo ieškovo prašymas buvo atsiųstas teismo kancleriui (o jei neįmanoma, registruotu laišku arba siunta) [...].“ (Tvarka Nr. 53B, 6 taisyklė)
  • „Teismo kancleris per ES reglamento 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą laiką ieškovui privalo atsiųsti [...] registruotu paštu (arba, kai taikoma, kitu 3 taisyklėje leidžiamu būdu) atsakovo atsakymų kopijas. [...] Teismo kancleris per ES reglamento 5 straipsnio 6 dalyje nustatytą laiką ieškovui privalo atsiųsti [...] registruotu paštu (arba, kai taikoma, kitu 3 taisyklėje leidžiamu būdu) pateikto priešieškinio ir bet kokių pagrindžiančių dokumentų (kai taikoma) kopijas.“ (Tvarka Nr. 53B, 8 taisyklė)
  • „Bet kokiu ES reglamente nustatytu tikslu Teismo kanclerio atsiųstas pranešimas ar nurodymas vienai iš Europos ieškinio dėl nedidelės sumos proceso šalių turi būti pateiktas tuo būdu, kuriuo ta šalis su juo susisiekė (arba tos šalies nurodytu adresu ar naudojant jos kontaktinius duomenis) ir [...].“ (Tvarka Nr. 53B, 18 taisyklė).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Nei viena, nei kita.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ieškiniams pagal vidaus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą taikomas 25 EUR dydžio žyminis mokestis.  Priešieškiniams taip pat taikomas 25 EUR dydžio mokestis. Kaip nurodyta a punkte, ieškiniai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turėtų būti pateikti atitinkamo apylinkės teismo kancleriui, o šis praneš ieškovui, kaip sumokėti mokestį.  Kontaktiniai duomenys nurodyti a punkte.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atitinkamam apygardos teismui galima pateikti apeliacinį skundą, išskyrus prašymą nušalinti pagal 4 straipsnio 4 dalį. Apygardos teismų adresai ir kontaktiniai duomenys pateikiami adresu.

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Atitinkamose Teismo reglamento taisyklėse nustatyta, kad:

„1) Atsakovas, kurio atžvilgiu, taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, priimamas teismo sprendimas už akių pagal šios tvarkos nuostatas, gali pranešti kitai bylos šaliai, kad teisme, kuriam priklauso jurisdikcija nutarties priėmimo teritorijoje, bus pareikštas prašymas dėl tos nutarties panaikinimo ir (arba) pakeitimo remiantis viena iš priežasčių, nurodytų ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.

2) Pranešimas kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, turi būti įteiktas ieškovui arba ieškovo advokatui, jeigu jis yra, ne vėliau kaip per pilnas dešimt dienų nuo tos dienos, kai atsakovas sužino apie priimtą sprendimą už akių.

3) Pranešimo kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, įteikimas nesustabdo bylos nagrinėjimo.

4) Teismas gali pripažinti, kad pakanka faktiškai įteikti pranešimą kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas.

5) Pranešime kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, turi būti aiškiai ir trumpai išdėstyti ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, kuriais remiasi prašymą teikianti šalis.

6) Teismas, išnagrinėjęs prašymą, gali jį patenkinti arba atmesti remdamasis ES reglamento 18 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

7) Jeigu teismas atmeta prašymą peržiūrėti teismo sprendimą remdamasis tuo, kad netaikomas nė vienas iš ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, sprendimas lieka galioti.

8) Jeigu teismas, remdamasis viena iš ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, nusprendžia, kad peržiūra būtų pagrįsta, sprendimas, priimtas taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti panaikintas ir pripažintas negaliojančiu.“

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Anglų ir airių.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Kreditorius per atitinkamą apygardos teismą atitinkamam grafystės teismo kancleriui (County Registrar) arba šerifui (Sheriff) turėtų pateikti prašymą užtikrinti sprendimo vykdymą. Atitinkamam apskrities teismui priklauso jurisdikcija nagrinėti prašymus dėl atsisakymo vykdyti sprendimą, vykdymo sustabdymo arba senaties.

Paskutinis naujinimas: 15/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.