Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Italija

Turinį pateikė
Italija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti ieškinius pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra taikos teismas (giudice di pace) arba, jeigu Italijos teisės aktuose dėl konkretaus bylos dalyko numatyta išimtinė jurisdikcija, bendrosios kompetencijos teismas (tribunale ordinario).

Visų pirma bendrosios kompetencijos teismas turi jurisdikciją nagrinėti:

1) piniginius ieškinius dėl nekilnojamojo turto nuomos ir verslo (Italijos civilinio proceso kodekso 447a straipsnis);

2) ieškinius dėl žemės ūkio sutarčių (šiuo atveju jurisdikciją turi specializuotieji bendrosios kompetencijos teismų žemės ūkio skyriai, kaip tai suprantama pagal 1990 m. vasario 14 d. Įstatymą Nr. 29);

3) ieškinius dėl patentų ir prekių ženklų, įmonių teisės ir antimonopolinių klausimų arba klausimų, susijusių su Bendrijai svarbiomis viešosiomis darbų, paslaugų arba prekių pirkimo sutartimis (šiuo atveju jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismo skyrius, kurio specializacija – verslo bylos, kaip tai suprantama pagal 2003 m. birželio 26 d. Įstatymą-dekretą Nr. 168);

4) ieškinius, pareikštus pagal laivybos teisę, visų pirma dėl žalos, susijusios su laivų susidūrimu, atlyginimo; žalos, padarytos laivams švartuojantis, nuleidžiant inkarą arba atliekant bet kuriuos kitus manevrus uostuose ir kitose sustojimo vietose, atlyginimo; žalos, padarytos dėl pakrovimo ir iškrovimo įrankių uostuose, atlyginimo; žalos, laivų padarytos tinklams ir kitai žvejybos įrangai, atlyginimo; mokesčių ir kompensacijos, susijusių su pagalba, gelbėjimu ir atgavimu; taip pat išlaidų ir išmokų už sudužusio laivo atgavimą padengimo pagal Laivybos kodekso 589 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Paštu. Jeigu procesas vyksta bendrosios kompetencijos teismuose, dokumentus galima teikti ir internetu. Tai turi daryti kaltinamojo advokatas. Daugiau išsamios techninės informacijos pateikiama svetainėje https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Centras ECC-NET Italia (https://www.ecc-netitalia.it/en/), teikiantis pagalbą tik vartotojams pagal savo kompetenciją.

Klausimais, nepriklausančiais ECC-NET Italia kompetencijai, – Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia).

Teisminių klausimų departamentas (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinis direktoratas (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

I biuras (Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas) (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480

E. paštas cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Nėra jokios nuostatos dėl jų naudojimo taikos teismų nagrinėjamose bylose. Tačiau bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose dokumentus ir pranešimus galima įteikti elektroninėmis priemonėmis. Daugiau išsamios techninės informacijos pateikiama svetainėje https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Šalių advokatai, tačiau tik bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikomi teismo mokesčiai reglamentuoti 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekretu Nr. 115.

Juos sudaro trys dalys: A) standartinis mokestis, B) fiksuoto dydžio išlaidų avansas ir C) fiksuotas mokestis už teismo dokumentų registraciją, mokėtinas tik Kasacinio Teismo (Corte di cassazione) nagrinėjamose bylose.

A. Standartinio mokesčio dydis priklauso nuo ieškinio sumos ir to, ar byla nagrinėjama pirmąja, ar apeliacine instancija. Konkrečiai:

a) ieškiniams iki 1 100 EUR šis mokestis yra: 43 EUR, jeigu byla nagrinėjama pirmąja instancija; 64,50 EUR, jei byla nagrinėjama apeliacine instancija; 86 EUR, jei byla kasacine instancija nagrinėjama Kasaciniame Teisme;

b) ieškiniams dėl 1 100–5 200 EUR mokestis yra: 98 EUR, jeigu byla nagrinėjama pirmąja instancija; 147 EUR, jei byla nagrinėjama apeliacine instancija; 196 EUR, jei byla kasacine instancija nagrinėjama Kasaciniame Teisme.

B. Be standartinio mokesčio, kaip vienodo dydžio išlaidų avansas mokama 27 EUR suma.

Išimtis: taikos teismo nagrinėjamose bylose ir kai mėginama susitarti taikiai dar prieš pradedant nagrinėti bylą teisme, jeigu ieškinio vertė yra mažesnė nei 1 033,00 EUR ir imamasi atitinkamų veiksmų bei priemonių, mokamas tik standartinis mokestis (todėl B dalyje nurodytas avansas nemokamas).

C. Jeigu bylą nagrinėja Kasacinis Teismas, neatsižvelgiant į ieškinio vertę, papildomai mokami 200 EUR ir tai yra fiksuotas mokestis už teismo dokumentų registraciją.

Priimtini toliau nurodyti mokėjimo būdai.

A. Standartinį mokestį galima sumokėti:

a) Italijos pašto skyriuose, naudojant pašto skyriaus išduotą mokėjimo lapelį (bollettino di conto corrente personale);

b) Italijos bankuose naudojant formą F23;

c) pas žyminių (rinkliavos) ženklų pardavėjus Italijoje, naudojant atitinkamą pranešimo apie mokėjimą formą;

d) banko pavedimu.

BIC kodas: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Šį būdą gali naudoti Italijoje negyvenantys asmenys, neturintys einamosios sąskaitos banke pagal sutartį su Pajamų agentūra (Agenzia delle Entrate).

B. Sumokėti nustatyto dydžio avansą išlaidoms padengti galima:

a) pas žyminių (rinkliavos) ženklų pardavėjus Italijoje, naudojant atitinkamą pranešimo apie mokėjimą formą;

b) elektroninėmis priemonėmis, tačiau tik bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose.

C. Sumokėti fiksuotą registracijos mokestį galima:

a) Italijos bankuose naudojant formą F23;

b) banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Taikos teismų sprendimus galima ginčyti bendrosios kompetencijos teismuose. Bendrosios kompetencijos teismų sprendimus galima ginčyti apeliaciniuose teismuose (corte di appello).

Terminas skundui paduoti yra 30 dienų nuo pranešimo apie teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 325 straipsnis) arba, jeigu apie teismo sprendimą nepranešama, šeši mėnesiai nuo jo paskelbimo (Civilinio proceso kodekso 327 straipsnis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Teismai, kurie turi jurisdikciją atlikti peržiūrą:

a) taikos teismų sprendimų – bendrosios kompetencijos teismas;

b) bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – apeliacinis teismas.

Kalbant apie procesą, taikomos taisyklės, kuriomis reglamentuojami apeliaciniai skundai ir apskritai teisiniai ginčai (Civilinio proceso kodekso 323 ir paskesni straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra italų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, turinčios jurisdikciją vykdymo srityje, yra bendrosios kompetencijos teismai.

Institucijos, kompetentingos sustabdyti arba apriboti sprendimo vykdymą, kaip tai suprantama pagal reglamento 23 straipsnį, yra bendrosios kompetencijos teismai.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.