Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teritorinė jurisdikcija nustatyta Sprendime dėl teismų, jų teritorinės jurisdikcijos ir buvimo vietos "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām“.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijoje prašymai priimami paštu ir asmeniškai atitinkamame teisme; prašymą teikiantis asmuo dokumentus taip pat gali pasirašyti Latvijos saugiu elektroniniu parašu ir pateikti Latvijos teismui elektroniniu būdu.

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į eIDAS reglamentą ir ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, buvo parengti Elektroninių dokumentų įstatymo pakeitimai ir atliekami būtini techniniai pakeitimai, kad būtų galima priimti elektroninius dokumentus iš kitų ES valstybių narių, jei jie pasirašyti pagal eIDAS reglamento reikalavimus.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

RYGOS MIESTO VIDŽEMĖS APYLINKĖS TEISMAS

Adresas: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Telefonas 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Faksas 67077203

E. paštas rigas.vidzeme@tiesas.lv

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Latvijos teismai gali pasirašyti dokumentus naudodamiesi Latvijos saugiu elektroniniu parašu ir gali juos siųsti elektroniniu būdu, jei atitinkama šalis aiškiai patvirtino ir išreiškė pageidavimą gauti dokumentus elektroniniu būdu.

Tačiau svarbu pažymėti, kad gali būti atvejų, kai gavėjas nepripažįsta Latvijos saugaus elektroninio parašo.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Civilinio proceso įstatymo 56 straipsnyje, be kita ko, numatyta, kad teismo šaukimai advokatams, notarams, antstoliams, administratoriams ir valstybės bei vietos valdžios institucijoms turi būti siunčiami elektroniniu paštu. Teismas informuoja advokatus apie dokumentus ir elektroninius dokumentus per internetinę sistemą. Notarai, antstoliai, administratoriai ir valstybės bei vietos valdžios institucijos apie teismo parengtus dokumentus ir kitus elektroninio formato dokumentus informuojami e. paštu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas asmuo pranešė teismui, kad yra užsiregistravęs kaip internetinės sistemos naudotojas. Jeigu bylos šalis teismui praneša, kad sutinka su juo bendrauti elektroniniu būdu ir užsiregistruoti kaip internetinės sistemos naudotoja, teismo dokumentai jai bus pateikti internetinėje sistemoje. Jeigu teismui kyla techninių kliūčių pateikti teismo dokumentus naudojantis internetine sistema, jie turi būti įteikiami kitu Civilinio proceso įstatyme nustatytu būdu, tačiau šaukimai bus siunčiami bylos šalies nurodytu e. pašto adresu. Šaukimai siunčiami e. paštu atstovams, kurių registruota gyvenamoji vieta arba adresas susirašinėjimui yra už Latvijos ribų, o teismo parengti dokumentai ir kiti elektroniniai dokumentai jiems siunčiami e. paštu, nebent jie nurodytų, kad yra užsiregistravę kaip internetinės sistemos naudotojai.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teismo išlaidas sudaro:

– žyminis mokestis (valsts nodeva);

– kanceliarijos mokestis (kancelejas nodeva);

– su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai.

Teismo išlaidų skaičiuoklė:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Žyminis mokestis

Pagal Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnį valstybei turi būti sumokėta konkreti suma kaip mokestis už kiekvieną ieškinio pareiškimą.

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pareiškiamiems ieškiniams taikomi toliau išvardyti žyminiai mokesčiai. Reikalavimo, kuris gali būti įvertintas pinigų suma:

a) iki 2 134 EUR, atveju mokestis – 15 proc. reikalaujamos sumos, bet ne mažiau kaip 70 EUR;

b) nuo 2 135 EUR iki 7 114 EUR, atveju mokestis – 320 EUR ir 4 proc. prašomos sumos, jei ji viršija 2 134 EUR.

Teikiant pareiškimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis Civilinio proceso įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimą jame nustatyta tvarka.

Valstybės rinkliava, žyminis mokestis (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnis):

Žyminis mokestis (valstybės rinkliava):

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr. 90000050138

Sąskaitos Nr. LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: asmens arba bylos identifikavimo duomenys: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu žyminis mokestis mokamas kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Kanceliarijos mokestis

Pagal Civilinio proceso įstatymo 38 straipsnį kanceliarijos mokestis mokamas už:

– bylos dokumento kopijos išdavimą, taip pat už pakartotinį teismo sprendimo ar nutarties nuorašo išdavimą;

– pareiškimo pateikimą;

– vykdomojo rašto dublikato išdavimą;

– teismo sprendimo įsiteisėjimo pažymą, jei toks sprendimas turi būti pateiktas užsienio institucijai;

– šaukimų liudytojams įteikimą.

Kanceliarijos mokestis (Civilinio proceso įstatymo 38 straipsnis):

Teisminės institucijos kanceliarijos mokestis:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr. 90000050138

Sąskaitos Nr. LV39TREL1060190911100

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: asmens arba bylos identifikavimo duomenys: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jei kanceliarijos mokestis mokamas kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai

Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnyje numatyta, kad su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas sudaro:

– liudytojams ir ekspertams mokėtinos sumos;

– išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje atlikimu;

– išlaidos, patirtos ieškant atsakovo;

– išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu;

– teismo šaukimų ir kitų teismo dokumentų įteikimo, išdavimo ir vertimo išlaidos;

– pranešimų skelbimo laikraščiuose išlaidas;

– mokesčiai, susiję su reikalavimo užtikrinimu.

Su bylos nagrinėjimu susiję mokesčiai (Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnis). Apylinkės (miesto) ir apygardos teismai

Gavėjas: Teismų administracija (Tiesu administrācija)

Registracijos Nr. 90001672316

Sąskaitos Nr. LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21499“ ir pateikite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos apmokamos kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliaciniai skundai dėl teismo sprendimų turi būti teikiami sprendimą priėmusiam teismui. Skundai dėl apylinkės ar miesto teismų sprendimų turėtų būti teikiami atitinkamam apygardos teismui.

RYGOS APYGARDOS TEISMAS

Adresas: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Faksas 67088270

Telefonas 67088211, 67088262

E. paštas riga.apgabals@tiesas.lv

KURŠO APYGARDOS TEISMAS

Adresas: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Telefonas 63420059

Faksas 63423479, 63483187

E. paštas kurzeme.apgabals@tiesas.lv

LATGALOS APYGARDOS TEISMAS

Adresas: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Telefonas 64625581

Faksas 64624033

E. paštas latgale.apgabals@tiesas.lv

VIDŽEMĖS APYGARDOS TEISMAS

Adresas: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Telefonas 642 32919

Faksas 642 31122

E. paštas vidzeme.apgabals@tiesas.lv

VIDŽEMĖS APYGARDOS TEISMAS

Maduonos teismo pastatas

Adresas: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Telefonas 648 23579

Faksas 648 60691

E. paštas vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ŽIEMGALOS APYGARDOS TEISMAS

Adresas: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Telefonas 63023508

Faksas 63023911

E. paštas zemgale.apgabals@tiesas.lv

ŽIEMGALOS APYGARDOS TEISMAS

Aizkrauklės teismo pastatas

Adresas: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Telefonas 65128197

Faksas 65128119

E. paštas zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Teismo sprendimas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali būti apskųstas apeliacine tvarka, jeigu:

1) pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė arba aiškino materialinės teisės normą ir todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta;

2) pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normą ir todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta;

3) pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes arba neteisingai įvertino įrodymus arba pateikė neteisingą teisinį bylos aplinkybių vertinimą, todėl byla buvo neteisingai išnagrinėta.

Apeliaciniame skunde, kuriame tvirtinama, kad teismo sprendimas turi trūkumų, taip pat turi būti nurodyta:

1) kurią materialinės teisės normą pirmosios instancijos teismas taikė arba išaiškino neteisingai, arba kurią procesinės teisės normą jis pažeidė, ir kaip tai paveikė bylos nagrinėjimą;

2) kuri iš pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių yra klaidinga, kurie įrodymai buvo neteisingai įvertinti, kaip galima teigti, kad bylos aplinkybių teisinis vertinimas yra klaidingas, ir kaip tai paveikė bylos nagrinėjimą.

Apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo gali būti pateiktas per 20 dienų nuo sprendimo paskelbimo. Jeigu buvo priimtas sutrumpintas teismo sprendimas, apeliacinio skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo teismo nustatytos viso sprendimo priėmimo dienos. Jeigu teismo sprendimas priimamas po nurodytos datos, terminas apeliaciniam skundui dėl teismo sprendimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią sprendimas faktiškai priimamas. Pirmiau nurodytais atvejais, kai teismo sprendimas siunčiamas užsienyje esančiai bylos šaliai, apeliacinis skundas gali būti pateikiamas per 20 dienų nuo teismo sprendimo kopijos išdavimo. Jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, be to, kas išdėstyta pirmiau, apeliacinio skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pakartotinį bylos nagrinėjimą, susijusį su teismo sprendimo peržiūra, gali inicijuoti atsakovas, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 861/2007 18 straipsniu, pateikdamas prašymą:

1) peržiūrėti apylinkės ar miesto teismo sprendimą ar nutartį – atitinkamam apygardos teismui;

2) peržiūrėti apygardos teismo sprendimą ar nutartį – Aukščiausiajam Teismui;

3) peržiūrėti Aukščiausiojo Teismo kolegijos teismo sprendimą ar nutartį – Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriui.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Latvių.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už teismo sprendimų vykdymą:

Įgaliotieji antstoliai

Įgaliotųjų antstolių sąrašas pateikiamas adresu http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Kompetentingos institucijos, atsakingos už 23 straipsnio taikymą:

Apylinkės arba miesto teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje užsienio teismo sprendimas yra vykdytinas skolininko prašymu.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Paskutinis naujinimas: 27/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.