Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Vadovaujantis įstatymo 26 straipsniu, bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatytas teritorinio teismingumo taisykles. Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu arba elektroninės formos – elektroninių ryšių priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintas Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 3-4 punktai nustato, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis). Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: https://www.e.teismas.lt.

Vadovaujantis Aprašo 5 punktu, jungdamasis prie LITEKO VEP posistemio paskyros, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę. Asmuo savo tapatybę gali patvirtinti:

- naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis;

- naudodamasis teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Vadovaujantis įstatymo 271 straipsniu, reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą praktinę pagalbą ir informaciją proceso šalims teikia pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys subjektai. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Pirminę teisinę pagalbą teikiančių subjektų sąrašas pateikiamas interneto tinklalapyje: https://vgtpt.lrv.lt/lt.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis.

Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui būdas. Ši nuostata taikytina kartu su reglamento 13 straipsnio 3 dalies nuostata.

Vadovaujantis Aprašo 22 punktu, jei procesiniai dokumentai asmeniui įteiktini elektroninių ryšių priemonėmis, procesiniai dokumentai yra išsiunčiami į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: https://www.e.teismas.lt

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis.

Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui būdas. Ši nuostata taikytina kartu su reglamento 13 straipsnio 3 dalies nuostata.

Vadovaujantis Aprašo 22 punktu, jei procesiniai dokumentai asmeniui įteiktini elektroninių ryšių priemonėmis, procesiniai dokumentai yra išsiunčiami į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: https://www.e.teismas.lt

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Vadovaujantis įstatymo 27 straipsniu, Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, turtiniuose ginčuose už kiekvieną ieškinį mokamas žyminis mokestis apskaičiuojamas nuo ieškinio sumos. Pareiškiant Europos ieškinį dėl nedidelių sumų, mokėtinas 3 procentų žyminis mokestis nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip 20 eurų.

Žyminis mokestis gali būti sumokamas banko pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto surenkamąją sąskaitą. Visa aktuali informacija šiuo klausimu pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje: http://www.vmi.lt/.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Vadovaujantis įstatymo 29 straipsniu, teismų sprendimai, priimti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali būti skundžiami apeliacine tvarka. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 3 dalimi, bylas pagal apeliacinius skundus dėl neįsiteisėjusio apylinkės teismo sprendimo nagrinėja apygardų teismai. Civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Vadovaujantis įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, teismo sprendimą, priimtą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais peržiūri sprendimą priėmęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos pažymos kalba yra lietuvių kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vadovaujantis įstatymo 31 straipsniu 1 punktu, teismo sprendimas, priimtas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir patvirtintas reglamento IV priede išdėstyta standartine D forma, laikomas vykdomuoju dokumentu. Vykdomuosius dokumentus vykdo antstoliai Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas Lietuvos antstolių rūmų interneto tinklalapyje: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.