Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją priimti reglamente nurodytus sprendimus, yra taikos teismai (justices de paix).

Nacionalinės interneto svetainės saitas: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Faksas (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Faksas (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530529

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Liuksemburge priimtinos ryšio priemonės yra pristatymas paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Service d’accueil et d’information juridique (Legal reception and information service) - Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Legal reception and information service) - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 802315

Europos vartotojų centras EVC (Centre Européen des Consommateurs GIE — CEC Luxembourg)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel. (+352) 268464/1

Faksas (+352) 26845761

E. paštas info@cecluxembourg.lu

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Liuksemburge elektroninės įteikimo ir ryšio priemonės kol kas nėra leidžiamos pagal procedūrines taisykles, todėl dokumentai įteikiami paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Žr. d punktą.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Liuksemburge jurisdikciją turinčiam teismui teismo mokesčiai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą nemokami.

Tačiau priėmus teismo sprendimą gali tekti sumokėti teismo mokesčius, susijusius su sprendimo vykdymu, jeigu to prašo bylą laimėjusi šalis.

Taikomas 1991 m. sausio 24 d. iš dalies pakeistas Didžiosios Hercogystės reglamentas, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai. Daugiau informacijos šia tema pateikiama Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių asociacijos interneto svetainėje Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse vienas nustatytas mokestis už antstolio (huissier de justice) atliekamą dokumentų įteikimą yra 138 EUR.

Antstoliams galima sumokėti banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Jeigu ieškinio suma neviršija 2 000,00 EUR, taikos teismo sprendimas yra galutinis. Vienintelis galimas būdas ginčyti sprendimą – paduoti apeliacinį skundą teisės klausimu (pourvoi en cassation).

Jeigu ieškinio suma viršija 2 000,00 EUR, taikos teismo pirmąja instancija priimtą teismo sprendimą galima apskųsti išsamiu apeliaciniu skundu (appel) pirmininkaujančiam apylinkės teismo (tribunal d'arrondissement) teisėjui. Apeliacinį skundą galima paduoti , jei prašymą paduoda ieškovas arba jo advokatas. Vyresniojo advokato (avocat à la cour) dalyvavimas nėra privalomas. Galutinis terminas apeliaciniam skundui paduoti yra 40 dienų nuo pranešimo apie teismo sprendimą dienos. Teismo kanceliarija šalis į posėdį šaukia likus bent aštuonioms dienoms iki posėdžio. Jei šalys gyvena kitoje ES valstybėje narėje, šis‑ galutinis terminas atsižvelgiant į atstumą pratęsiamas penkiolika dienų pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 167 straipsnį. Pirmininkaujantis apylinkės teismo teisėjas bylą nagrinėja žodine tvarka.

Gali būti paduodami apeliaciniai skundai teisės klausimu dėl galutinių taikos teismo sprendimų ir pirmininkaujančio apylinkės teismo teisėjo sprendimų. Apeliacinius skundus teisės klausimu nagrinėja Kasacinis Teismas (Court de Cassation); vyresniojo advokato dalyvavimas šioje byloje yra privalomas.

Nacionalinės interneto svetainės saitas: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981/-1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.  (+352) 803214-1
Faksas (352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-2369/2373

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą dėl prašymo atlikti peržiūrą turi sprendimą priėmęs vyriausiasis taikos teismo teisėjas arba jį pavaduojantis teisėjas.

Prašymą dėl peržiūros sprendimą priėmusio teismo kanceliarijai raštu turi paduoti atsakovas arba jo įgaliotas atstovas. Vyresniojo advokato dalyvavimas neprivalomas ir šalys gali dalyvauti asmeniškai arba padedamos ar atstovaujamos bet kurio iš naujojo Civilinio proceso kodekso 106 straipsnyje nurodytų asmenų (saitas: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – p. 21 ir paskesni).

Likus bent aštuonioms dienoms iki posėdžio teismo kanceliarija šaukia šalis atvykti į jį. Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 103 ir 167 straipsnius šis terminas pratęsiamas, jeigu šalys nuolat ar įprastai negyvena Liuksemburge. Taikos teismas bylą nagrinėja žodine tvarka.

Nacionalinės interneto svetainės saitas: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Faksas (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Faksas (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530,529

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Liuksemburge priimtinos kalbos yra prancūzų ir vokiečių.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

1) Liuksemburge teismo sprendimus vykdo antstoliai.

Antstolių kontaktiniai duomenys pateikiami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių asociacijos interneto svetainėje (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, 23 straipsnį kompetentinga institucija yra pirmininkaujantis apylinkės teismo teisėjas.

Paskutinis naujinimas: 03/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.