Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją priimti sprendimus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą: Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismas ir Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismas.

Išsamūs kontaktiniai teismų duomenys:

Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismas

Tel. 00356 25902000

E. paštas courts.justice@gov.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismas

Tel. 00356 22156650

E. paštas gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresas: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gocas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Su teismais galima susisiekti šiais būdais: atvykus į teismo kanceliariją, paštu, faksu ir e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jeigu ieškinį prieš komercinę veiklą vykdantį asmenį pateikia vartotojas, praktinę pagalbą suteiks Europos vartotojų centrų tinklui priklausantis Europos vartotojų centras Maltoje.  Europos vartotojų centro Maltoje adresas - ECC-Net:

Malta Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta

E. paštas ecc.malta@gov.mt

Jeigu ieškinį prieš komercinę veiklą vykdantį asmenį pateikia kitas komercinę veiklą vykdantis asmuo, praktinę pagalbą suteiks bendrovė „Malta Enterprise“.  Bendrovės „Malta Enterprise“ adresas:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta

E. paštas info@maltaenterprise.com

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Maltos procesinės teisės aktuose nėra numatyta, kad pranešimus galima perduoti elektroniniu būdu.  Pranešimų perdavimas elektroniniu būdu yra nenumatytas ir nepriimtinas.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Ši pareiga nėra nustatyta jokiam asmeniui ar kurios nors profesijos atstovui.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikomi šie mokesčiai: už A formos pateikimą – 40 EUR, už kiekvieną atsakovams įteiktą pranešimą – po 7,20 EUR.  Jeigu naudojama C forma, taikomas 25 EUR mokestis, o už kiekvieną pranešimą –po 7,20 EUR.  Remiantis 15a straipsniu, mokestis sumokamas banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Tuo atveju, jei apeliacinis skundas teikiamas dėl Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismo priimto sprendimo, jį galima pateikti Maltos apeliaciniam teismui (žemesniajai instancijai), o jeigu apeliacinis skundas teikiamas dėl Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismo priimto sprendimo, jį galima pateikti Goco apeliaciniam teismui (žemesniajai instancijai).

Vadovaujantis Maltos įstatymų 380 skyriaus 8 straipsniu, apeliacinį skundą galima pateikti per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.  8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, nepriklausomai nuo ieškinio dydžio, apeliacinis skundas gali būti pateikiamas visais šiais atvejais:

a) kai byla yra susijusi su teismo jurisdikcija;

b) kilus bet kokiam klausimui dėl senaties;

c) pažeidus 380 skyriaus 7 straipsnio 2 dalies nuostatas.  Šiame straipsnyje nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu ieškinio siekiama išvengti ginantis, kai klausimas nepriklauso teismo jurisdikcijai, ir (arba) kitas kompeteningas teismas tuo metu nagrinėja bylą, kurios baigtis gali turėti įtakos ieškinio nagrinėjimui šiame teisme;

d) kai teismas nesilaiko nešališkumo ir teisingumo principų ir savo veiksmais pažeidžia apeliacinį skundą pateikusio asmens teises.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Kasaciniai skundai teikiami Maltos arba Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismui vadovaujantis reglamento 18 straipsniu.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina vartoti maltiečių kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už sprendimų vykdymo užtikrinimą yra atsakingas Maltos magistratų teismas arba Goco magistratų teismas, nelygu, kur yra asmens, kurio atžvilgiu vykdomas priimtas sprendimas, gyvenamoji vieta.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.