Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja ir sprendimus jose priima rajono teismo teisėjas (kantonrechter).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Pagal šiuo metu galiojantį Civilinio proceso kodekso 33 straipsnį ieškinio forma gali būti pateikiama elektroninėmis priemonėmis, jeigu tai leidžiama pagal teismo procedūros taisykles. Šiuo metu nė vienas teismas neleidžia formų pateikti elektroninėmis priemonėmis. Formos gali būti pateikiamos tik toliau nurodyta tvarka:

  • paštu;
  • pateikiant jas teismo kanceliarijai.

Kartu su teisės aktais dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo (jie dar svarstomi, įskaitant naująjį Civilinio proceso kodekso 33 straipsnį) į Įgyvendinimo įstatymą yra įtrauktos taisyklės dėl dokumentų pateikimo elektroninėmis priemonėmis. Šios taisyklės tikriausiai įsigalios vėliau.

Naujajame Civilinio proceso kodekso 30c straipsnyje nurodyta, kad byla turi būti keliama elektroninėmis priemonėmis. Pagal 30c straipsnio 4 dalį fiziniai asmenys ir asociacijos, kurių įstatai nėra įtvirtinti notaro akte, neprivalo pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, nebent joms atstovautų trečiasis asmuo, teikiantis profesionalią teisinę pagalbą.

Šiuo metu bylos iškėlimo dokumentų neįmanoma tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis pateikti iš kitos valstybės narės. Šalys iš kitos valstybės narės, turinčios profesionalų atstovą Nyderlanduose, elektroninėmis priemonėmis dokumentus pateikti gali. Užsienio šalys, neturinčios teisinio atstovo, norėdamos iškelti bylą, privalo tai padaryti ne elektroninėmis priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Praktinę pagalbą gali teikti Teisės tarnybos skyrius (Juridisch Loket), o konkrečiau – Europos vartotojų informavimo centras, įsikūręs Teisės tarnybos skyriaus patalpose.

Žr. http://www.eccnederland.nl ir http://www.juridischloket.nl.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai pagal reglamento 13 straipsnio 1 dalį ir rašytiniai pranešimai pagal reglamento 13 straipsnio 2 dalį įteikiami pagal Civilinio proceso kodekso 30e straipsnį. Įsigaliojus minėtiems teisės aktams, Nyderlandai imsis veiksmų darydami prielaidą, kad byla yra iškeliama elektroninėmis priemonėmis.

Pagal Civilinio proceso kodekso 30e straipsnį kiti dokumentai, kurių pateikti konkrečiai nereikalaujama, ir kitas teismo ir šalių tarpusavio bendravimas bus prieinamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai taikoma 30c straipsnio 5 dalis. Pagal 30c straipsnio 5 dalį šalys, kurios neprivalo siųsti dokumentų elektroninėmis priemonėmis ir to nedaro, siunčia popierinius dokumentus.

Pagal teisės aktus dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo šalims, kurių gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kol kas nėra techninių galimybių pateikti dokumentus tiesiogiai (žr. b punktą) ir išplatinti juos per teismų skaitmeninę sistemą. Nei užsienio įmonės, nei fiziniai asmenys neprivalo pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis. Jeigu šalis iš kitos valstybės narės turi teisinį atstovą Nyderlanduose, procesas vykdomas elektroninėmis priemonėmis ir teismas 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus atitinkamai gali įteikti elektroninėmis priemonėmis.

Jeigu iš šalių nereikalaujama pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis ir jos neturi teisėto atstovo, dokumentai įteikiami paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Žr. d punkte nurodytą informaciją.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokesčius turi mokėti tik ieškinius rajono teisme pareiškiantys asmenys. Atsakovai mokėti teismo mokesčių neprivalo. Kalbant apie teismo mokesčių sumą, jei taikytina, Nyderlanduose skiriami:

  • ieškiniai dėl mažesnės nei 500 EUR arba neapibrėžtos sumos;
  • ieškiniai dėl 500–12 500 EUR.

Yra trys vienodo dydžio mokesčiai. Tai, kuris mokestis taikomas, priklauso nuo to, ar ieškovas yra juridinis asmuo, fizinis asmuo ar fizinis asmuo, kurio finansinis pajėgumas ribotas.

Dėl mokesčių žr. www.rechtspraak.nl.

Nuotolinius mokėjimus Nyderlandų teismams galima atlikti banko pavedimu. Teismo tarnautojo parengtoje mokesčių suvestinėje (griffienota) nurodyti teismo banko sąskaitos duomenys. Teismo mokesčius reikėtų pervesti į minėtą sąskaitą.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pagal nacionalines taisykles apeliacinius skundus dėl rajono teismo teisėjo priimtų sprendimų galima paduoti apeliaciniam teismui (gerechtshof), jeigu tai yra Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, susijusi su 1 750 EUR ar didesnėmis sumomis. Terminas apeliaciniam skundui paduoti yra 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Informacija apie Nyderlandų teismus pateikiama šiuo adresu: http://www.rechtspraak.nl.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Atsakovai gali kreiptis į rajono teismą, priėmusį sprendimą byloje dėl Europos ieškinio dėl nedidelės sumos, ir prašyti peržiūrėti sprendimą remiantis reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Skundą reikia paduoti per 30 dienų terminą, nurodytą 18 straipsnio 2 dalyje.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Kitos valstybės narės teismo išduotos pažymos, kaip tai suprantama pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalį, turi būti parengtos olandų kalba arba išverstos į šią kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, atsakingos už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų byloje priimto sprendimo vykdymą, yra Nyderlandų antstoliai.

Dėl institucijų, atsakingų už Reglamento (EB) Nr. 861/2007 23 straipsnio taikymą, žr. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnį.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnis

Jeigu pateikiami vykdymo prašymai, kaip nurodyta reglamento 22 ir 23 straipsniuose, taikomas Civilinio proceso kodekso 438 straipsnis.

Civilinio proceso kodekso 438 straipsnis

1. Ginčai dėl vykdymo perduodami nagrinėti apylinkės teismui (rechtbank), kuris turi jurisdikciją pagal įprastas taisykles arba kurio geografinės jurisdikcijos teritorijoje turi būti įvykdytas areštas, yra viena ar kelios turto, kuriam padaryta žalos, dalys, arba numatomas vykdymas.

2. Siekiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę, laikinosios apsaugos procedūra (kord geding) taip pat gali būti vykdoma teisme, nagrinėjančiame prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (voorzieningsrechter), t. y. jurisdikciją pagal 1 dalį turinčiame teisme. Nepažeidžiant kitų teismo įgaliojimų, teismas, nagrinėjantis prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prireikus gali sustabdyti vykdymą tam tikram laikui, kol sprendimą dėl ginčo priims teismas, arba nuspręsti, kad vykdymas gali būti tęsiamas arba tęsiamas tik sumokėjus užstatą. Teismas gali panaikinti areštą, pareikalavęs užstato arba jo nepareikalavęs. Užtikrinant vykdymą, teismas gali įpareigoti ištaisyti netobulai atliktus formalumus ir nurodyti, kokius netobulai įvykdytus formalus reikia atlikti ir kas turi padengti susijusias išlaidas. Teismas gali įpareigoti bet kurią trečiąją šalį, prisijungusią prie bylos, duoti sutikimą tęsti vykdymą ar bendradarbiauti vykdant procedūrą, kai vykdymo prašanti šalis turi sumokėti užstatą arba neturi to daryti.

3. Jeigu byloje laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, prašymą nagrinėjantis teismas, užuot atmetęs prašymą ir jei to prašo ieškovas, perduoda bylą apylinkės teismui, nurodęs dieną, kurią ji turi būti nagrinėjama. Tą dieną neatvykęs atsakovas, kuriam teisme neatstovauja advokatas, paskelbiamas neatvykusiu į teismo posėdį, jeigu jis buvo pašauktas dalyvauti byloje tą dieną, tinkamai atsižvelgiant į šaukimui nustatytą terminą arba terminą, nustatytą laikinąsias apsaugos priemones ieškovo prašymu taikančio teismo.

4. Jeigu antstoliui, atsakingam už vykdymą, pareiškiamas prieštaravimas ir reikia nedelsiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę, antstolis gali prisistatyti laikinąsias priemones taikančiam teismui ir pateikti savo parengtą ataskaitą šia tema, taip pat paprašyti teismo dalyvaujančioms šalims taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjantis teismas sustabdo bylą, kol šalims bus įteiktas šaukimas, nebent dėl prieštaravimo pobūdžio jis mano, kad sprendimą reikia priimti iš karto. Antstoliui, kuris įgyvendina šiuos įgaliojimus vykdymo siekiančiai šaliai nepritarus, pačiam gali tekti sumokėti išlaidas, paaiškėjus, kad jo ieškinys nepagrįstas.

5. Trečiasis asmuo gali prieštarauti vykdymui ir įteikti šaukimą ir vykdymo siekiančiai šaliai, ir šaliai, dėl kurios pateiktas vykdymo prašymas.

3 ir 5 dalys bus iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į dar nepriimtus teisės aktus dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo.

3. Jeigu byloje laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, prašymą nagrinėjantis teismas, užuot atmetęs prašymą ir jei to prašo ieškovas, perduoda bylą apylinkės teismui. Teismas, kuriam perduodamas klausimas, iš karto nustato kito procesinio veiksmo datą. Tą dieną neatvykęs atsakovas, kuriam teisme neatstovauja advokatas, paskelbiamas neatvykusiu į teismo posėdį tik jeigu jis buvo pašauktas dalyvauti byloje tą dieną, tinkamai atsižvelgiant į šaukimui nustatytą terminą arba terminą, nustatytą laikinąsias apsaugos priemones ieškovo prašymu taikančio teismo.

5. Trečiasis asmuo gali prieštarauti vykdymui ir įteikti šaukimą ir vykdymo siekiančiai šaliai, ir šaliai, dėl kurios pateiktas vykdymo prašymas.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.