Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Šiaurės Airijoje jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi grafystės teismas (county court). Bylą nagrinėja apygardos teisėjas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžiama naudoti Šiaurės Airijos teismuose norint pradėti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą yra pirmenybinis registruotasis paštas.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Šiaurės Airijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba teikia praktinę pagalbą pagal 11 straipsnį, tačiau negali teikti teisinių konsultacijų dėl Reglamento.

Piliečių konsultavimo biuras arba kiti Šiaurės Airijoje veikiantys vartotojų konsultavimo centrai taip pat gali teikti praktinę pagalbą. Papildomą pagalbą gali suteikti solisitorius (solicitor). Vietos solisitorių kontaktinius duomenis gali suteikti Šiaurės Airijos teisininkų draugija.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Pagal Šiaurės Airijos procedūrines taisykles techniškai prieinamų ir leidžiamų elektroninio įteikimo ir ryšių priemonių nėra. Ryšio priemonės – pirmenybinis registruotasis paštas.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Šiaurės Airijoje joks asmuo neįpareigojamas priimti dokumentų, įteikiamų elektroninėmis priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Šiuo metu pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą Šiaurės Airijoje teismo mokesčių mokėti nereikia. Tačiau ši pozicija šiuo metu peržiūrima.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Šiaurės Airijoje nutartis, priimta pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, negali būti skundžiama apeliacine tvarka.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas turėtų būti pateiktas sprendimą priėmusiam teismui. Šiaurės Airijoje atlikti tokią peržiūrą kompetentingas grafystės teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Oficiali kalba, priimtina pagal 21a straipsnio 1 dalį, yra anglų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Valdžios institucija, kompetentinga taikyti 23 straipsnį, yra Teismo sprendimų vykdymo tarnyba (Enforcement of Judgments Office) ir pareigūnas, įgaliotas vykdymo teismo sprendimus (Master, Enforcement of Judgments). Kaip ir pagal vidaus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą už teismo nutarimo vykdymo organizavimą atsakinga laimėjusi šalis.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.