Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Apylinkės teismai (sądy rejonowe) arba apygardos teismai (sądy okręgowe).

Paprastai jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apylinkės teismai. Tačiau tam tikruose ginčuose, kurie dėl savo pobūdžio yra susiję su apygardos teismų dalykine kompetencija, jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apygardos teismai, nepaisant ieškinio vertės. Tai gali būti, pvz., su autorių teisių apsauga susiję turtiniai reikalavimai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Rašytiniai popieriniai pareiškimai.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Apylinkės ir apygardos teismų klientų aptarnavimo biuras (Biura Obsługi Interesantów).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Elektroninės ryšio priemonės neleidžiamos.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Tokios pareigos nėra.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros teismo mokestis yra 100 PLN. Toks pat mokestis mokamas ir už apeliacinių skundų nagrinėjimą.

Civilinių bylų nagrinėjimo teismo mokestis mokamas negrynaisiais pinigais, pervedant sumą į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (sąskaitos duomenis galima gauti tiesiai iš teismo arba rasti teismo ar Teisingumo ministerijos svetainėje), tiesiogiai teismo mokėjimo biure arba teismo mokėjimo biure sumokant žyminį mokestį.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą, kurį susijusi šalis gali apskųsti apeliacine tvarka antrosios instancijos teismui (t. y. apylinkės teismo sprendimai skundžiami apygardos teismui, o apygardos teismo sprendimai skundžiami apeliaciniam teismui). Apeliaciniai skundai teikiami skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui per dvi savaites nuo pagrįsto sprendimo įteikimo ieškovui. Jeigu susijusi šalis per vieną savaitę nuo teismo sprendimo paskelbimo nepaprašo įteikti pagrįsto sprendimo (arba, jeigu sprendimas buvo priimtas uždarame posėdyje, per vieną savaitę nuo sprendimo gavimo), skundo pateikimo terminas prasideda pasibaigus prašymo įteikti pagrįstą sprendimą pateikimo terminui. (Civilinio proceso kodekso  316 straipsnio 1 dalis, 367 straipsnio 1 dalis ir 367 straipsnio 2 dalis, kartu su 369 ir 50526 straipsniais). Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą už akių. Atsakovas gali pareikšti prieštaravimą dėl sprendimo už akių tokį sprendimą priėmusiam teismui. Esant nepalankiam rezultatui pareiškėjas galia apskųsti sprendimą bendra tvarka. (Civilinio proceso kodekso  339 straipsnio 1 dalis, 342 straipsnis ir 344 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Prašymas peržiūrėti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 50527a straipsnis). Prašymą nagrinėja sprendimą priėmęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Lenkų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Teismo antstoliai (komornicy) yra kompetentingos institucijos pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtiems sprendimams vykdyti. Teismo antstolių veiksmai gali būti skundžiami kompetentingam apylinkės teismui. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 767 straipsnio 1 dalis.

Prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą turi būti pateikiami skolininko gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apygardos teismui arba, jeigu tokio teismo nėra, apygardos, kurioje sprendimas vykdytinas ar vykdomas, teismui.

Institucija, atsakinga už priemonių pagal reglamento 23 straipsnį įgyvendinimą, yra kompetentingas apygardos teismas. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 115320 straipsnio 1 ir 2 dalys (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis kitos ES valstybės narės pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimu) arba Civilinio proceso kodekso 8202 straipsniu (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis Lenkijos teismo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimo formos vykdomuoju dokumentu, kuriame yra teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu).

Paskutinis naujinimas: 04/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.