Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
 • Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (nauja redakcija [1]paskelbtas Įstatymas Nr. 134/2010, su pakeitimais (toliau – CPK)) 94 straipsnio 1 dalies k punktu jurisdikciją priimti sprendimus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apylinkės teismai.

[1] Paskelbta 2015 m. balandžio 10 d. Rumunijos oficialiajame leidinyje Nr. 247, I dalis.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

 • Vadovaujantis CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinys gali būti surašytas elektroniniu būdu ir gali būti pateiktas teismui asmeniškai arba per įgaliotinį, jei atitinka įstatyme nustatytas sąlygas (kai taikytina, reglamentas taikomas ir tais atvejais, kai CPK nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu; CPK 148 straipsnio 3 dalis).
 • Vadovaujantis CPK 199 straipsnio 1 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinio pareiškimas (cererea de chemare în judecată), pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.
 • Pastaba. Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūra, ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
 • Planuojama pakeisti įstatymą, kad būtų sudarytos sąlygos išnagrinėti prašymus suteikti praktinę pagalbą, kai pildomos formos. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
 • CPK 154 straipsnio 6 dalis

6) Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai gali būti įteikti teismo tarnautojo arba atsiųsti faksu, e. paštu arba kitais būdais, leidžiančiais perduoti dokumento turinį ir patvirtinti, kad jis gautas, su sąlyga, kad susijusi šalis šiuo tikslu nurodė teismui savo kontaktinius duomenis. Patvirtinimo tikslais teismas, siųsdamas procesinį dokumentą, taip pat išsiunčia formą, kurioje nurodoma ši informacija: teismo pavadinimas, data, atsakingo teismo darbuotojo vardas bei pavardė ir išsiųstas dokumentas; gavėjas turi užpildyti šią formą, užrašyti gavimo datą ir tikslų vardą bei pavardę ir duoti ją pasirašyti asmeniui, atsakingam už dokumentų gavimą. Forma turi būti grąžinta teismui faksu, e. paštu arba kitais būdais.

 • CPK 205 straipsnio 2 dalies a punktas

Pateikiant atsiliepimą nurodoma: atsakovo vardas ir pavardė, asmens kodas, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei tai juridinis asmuo, jo pavadinimas ir registruotoji buveinė ir, jei taikytina, registracijos kodas ar mokesčių mokėtojo kodas, registracijos prekybos registre ar juridinių asmenų registre kodas ir banko sąskaita, jeigu ieškovas to dar nenurodė ieškinio pareiškime. Atitinkamai taikomos 148 straipsnio 1 dalies II punkto nuostatos. Jeigu atsakovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 194 straipsnio a punktas

Ieškinio pareiškime nurodoma:

a) šalių vardai ir pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei tai juridiniai asmenys, registruotoji buveinė. Taip pat nurodomas asmens kodas arba, jei taikytina, registracijos kodas ar mokesčių mokėtojo kodas, registracijos prekybos registre ar juridinių asmenų registre kodas ir ieškovo bei atsakovo banko sąskaitos, jeigu šalys turi šiuos identifikacinius duomenis arba jie yra nustatyti įstatymu ir jei ieškovas juos žino. Taikomos 148 straipsnio 1 dalies II punkto nuostatos. Jeigu ieškovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 148 straipsnio 1–3 dalys

1) Bet koks prašymas teismui turi būti pateikiamas raštu, jame turi būti nurodytas teismo, kuriam jis skirtas, pavadinimas, šalių vardai, pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei taikytina, jų įmonės pavadinimas ir adresas, jų atstovų vardai ir pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, tam tikrais atvejais ieškinio dalykas, dydis ir, jei taikytina, ieškinio pagrindas ir turi būti parašas. Be to, prašyme turi būti nurodytas e. pašto adresas arba šiam tikslui šalių nurodyti kontaktiniai duomenys, telefono numeris, fakso numeris ir kt.

2) Asmeniškai arba per įgaliotinį pateikiami prašymai gali būti elektroninės formos, jeigu atitinka įstatyme nustatytas sąlygas.

3) 2 dalies nuostatos atitinkamai taikomos ir tais atvejais, kai vadovaujantis šiuo kodeksu nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu.

 • CPK 169 straipsnis

Iškėlus bylą teisme, šalių advokatas arba patarėjas teisės klausimais, jeigu toks yra, prašymus, atsiliepimus arba kitus dokumentus gali atsiųsti tiesiogiai teismui. Tokiu atveju prašymo gavėjas turi patvirtinti, kad teismas gavo prašymo kopiją, arba prireikus tą padaryti kitais būdais, siekdamas užtikrinti, kad ši procedūra būtų baigta.

 • CPK 199 straipsnio 1 dalis

1) Ieškinio pareiškimas, pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.

 • CPK 149 straipsnio 4 dalis

4) Jeigu, vadovaujantis įstatymu, prašymas atsiunčiamas faksu arba e. paštu, tarnautojas privalo padaryti ieškinio kopiją, o išlaidas turi apmokėti atsakinga šalis. Toliau taikomos 154 straipsnio 6 dalies nuostatos.

 • Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (vidaus ginčams), ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

 • Jeigu teismas, vadovaudamasis įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus. Tai taikoma tik tuo atveju, kai šalys arba jų atstovai, įskaitant advokatus, yra pateikę savo e. pašto adresus (taip pat žr. atsakymą į d punktą).
 • Jeigu šalis, vadovaudamasi įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 10 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 bei 3 dalys

1) Kalbant apie vykdymą, toliau nurodomi teikiant prašymus mokėtini mokesčiai:

(...)

b) prašymas sustabdyti vykdymą, įskaitant laikinąjį vykdytinumą, – 50 RON.

2) Jeigu vykdymas užginčijamas, mokestis apskaičiuojamas pagal prekių, kurios tapo užginčyto vykdymo dalyku, vertę, arba pagal susijusios skolos dydį, jeigu skola yra mažesnė nei prekių vertė. Mokestis neturi viršyti 1 000 RON, kad ir kokio dydžio būtų ginčo suma. Jeigu vykdymo dalyko pinigais įvertinti neįmanoma, pateikiant prieštaravimą dėl vykdymo procedūros taikomas 100 RON mokestis.

3) Jeigu, atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 712 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, prieštaravimas dėl vykdymo procedūros taip pat yra susijęs su faktiniais ar teisiniais motyvais, susijusiais su teisės turiniu, žyminis mokestis nustatomas pagal 3 straipsnio 1 dalį.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 33 straipsnio 1 dalis

Žyminiai mokesčiai sumokami iš anksto, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 40 straipsnio 1 ir 2 dalys

Jeigu žyminis mokestį turintis sumokėti asmuo neturi nuolatinės ar kitos gyvenamosios vietos arba, jei taikytina, registruotosios buveinės Rumunijoje, žyminis mokestis sumokamas grynaisiais, banko pavedimu arba naudojantis e. sistema į administracinio vieneto, kuriame yra įsteigtas ieškinį arba prašymą registruojantis teismas, vietinę lėšų sąskaitą; ši vietinė lėšų sąskaita turi būti atskira sąskaita, skirta pajamoms iš žyminio ir kitų teismo mokesčių, renkamų administraciniame vienete, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, kai taikytina, juridinio asmens registruotoji buveinė.

 • Siekiant užtikrinti aukšto lygio nuspėjamumą, planuojama iš dalies pakeisti teisės aktus, visų pirma vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, 15a straipsnio a dalies nuostatomis. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.
 • Pastaba. Kiekvienam teismui interneto svetainėje adresu http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx yra skirta po poskirsnį „Bine de știut“ („Naudingi faktai“), kuriame pateikiama informacija apie sąskaitą, į kurią galima pervesti žyminius mokesčius.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

 • Pagal reglamento 17 straipsnį per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo antrosios instancijos teismui (tribunal) galima pateikti apeliacinį skundą (CPK 466 straipsnio 1 dalis, 468 straipsnio 1 dalis ir 94 straipsnio 1 dalies k punktas kartu su 95 straipsnio 2 dalimi).
 • Pastaba. Taikant specialią ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūrą, apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti tik antrosios instancijos teismui, ir apeliacinį skundą reikia pateikti per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo (CPK 1033 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
 • Įprastinės procedūros taisyklės:

– jeigu ieškovas nebuvo tinkamai pašauktas į teismą ir nagrinėjant bylą nedalyvavo, galima pateikti apeliacinį skundą dėl galutinio sprendimo panaikinimo (ypatingąjį skundą); apeliacinis skundas dėl panaikinimo pateikiamas teismui, kurio sprendimas yra ginčijamas (CPK 503 straipsnio 1 dalis ir 505 straipsnio 1 dalis);

– jeigu šalis dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių negalėjo atvykti į teismą ir apie tai pranešti, gali prireikti prašyti peržiūrėti sprendimą iš esmės (arba ne) (ypatingasis skundas); prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti adresuotas jį priėmusiam teismui (CPK 509 straipsnio 1 dalies 9 punktas bei 2 dalis ir 510 straipsnio 1 dalis);

– terminą praleidusiai šaliai naujas terminas suteikiamas tik jeigu ji gali nurodyti tinkamai pagrįstas vėlavimo priežastis; šiuo tikslu šalis turi įvykdyti procesinio dokumento reikalavimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įvykio, sutrukdžiusio jai tą atlikti, ir turi paprašyti nustatyti naują terminą; jei pateikiamas apeliacinis skundas šis terminas yra toks pat, kaip nagrinėjant skundus apeliacine tvarka; prašymus nustatyti naują terminą nagrinėja teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus, susijusius su teise, kuriai taikomas nustatytas terminas (CPK 186 straipsnis).

 • Planuojama iš dalies pakeisti teisės aktus, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.