Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikciją nagrinėti ieškinius dėl nedidelių sumų pirmojoje instancijoje turi apylinkės teismai. Jų sprendimus galima apskųsti tik antrosios instancijos teismui, ir apeliacinį skundą reikia pateikti per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo. Žr. Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I10 straipsnio 2 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

 • Vadovaujantis CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinys gali būti surašytas elektroniniu būdu ir gali būti pateiktas teismui asmeniškai arba per įgaliotinį, jei atitinka įstatyme nustatytas sąlygas (kai taikytina, reglamentas taikomas ir tais atvejais, kai CPK nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu; CPK 148 straipsnio 3 dalis).
 • Vadovaujantis CPK 199 straipsnio 1 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinio pareiškimas (cererea de chemare în judecată), pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.
 • Pastaba. Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūra, ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Pagal iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 861/2007 11 straipsnio 1 dalį praktinę pagalbą, susijusią su prašymo formos pildymu, teikia advokatai, skiriami šiam tikslui rotacijos tvarka kas tris mėnesius, kaip kiekvienos advokatų asociacijos teisminės pagalbos dalis. Taip paskirtų advokatų sąrašas ir jų kontaktiniai duomenys pateikiami Rumunijos nacionalinės advokatų asociacijos ir kiekvienos asociacijos interneto svetainėje ir pateikiami kiekvienam teismui, kad jį būtų galima eksponuoti jų patalpose ir teismo portale. Už suteiktą praktinę pagalbą advokatas turi teisę į honorarą, nustatytą pagal įstatymą sudarytame protokole dėl advokatų honorarų už neteismines ir teisinės pagalbos paslaugas. Advokatas neturi teisės iš asmens, kuriam suteikta pagalba, gauti jokio atlyginimo ar kitokio atlygio bet kokia forma. Žr. Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I10 straipsnio 1 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

 • CPK 154 straipsnio 6 dalis ir 61 dalis

Šaukimus atvykti į teismą ir kitus procesinius dokumentus teismo kanceliarijos darbuotojas gali išsiųsti faksu, el. paštu arba kitomis priemonėmis, kuriomis gali būti užtikrintas dokumento turinio perdavimas ir patvirtintas jo gavimas, jeigu susijusi šalis šiuo tikslu yra pateikusi teismui savo kontaktinius duomenis. Procesiniai dokumentai įteikiami pasirašyti teismo išplėstiniu elektroniniu parašu, kuriuo pakeičiamas teismo antspaudas ir bylos nagrinėjime dalyvavusio teismo darbuotojo parašas kaip privalomos šaukimo į teismą nuorodos. Kiekvienas teismas turės vieną išplėstinį elektroninį parašą šaukimams ir procesiniams dokumentams. Teismo šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai laikomi įteiktais, jei naudojamoje sistemoje gaunamas pranešimas, kad dokumentai pristatyti pagal gavėjo pateiktą informaciją.

 • CPK 205 straipsnio 2 dalies a punktas

Pateikiant atsiliepimą nurodoma: atsakovo vardas ir pavardė, asmens kodas, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei tai juridinis asmuo, jo pavadinimas ir registruotoji buveinė ir, jei taikytina, registracijos kodas ar mokesčių mokėtojo kodas, registracijos prekybos registre ar juridinių asmenų registre kodas ir banko sąskaita, jeigu ieškovas to dar nenurodė ieškinio pareiškime. Atitinkamai taikomos 148 straipsnio 1 dalies antro sakinio nuostatos. Jeigu atsakovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 194 straipsnio a punktas

Ieškinio pareiškime reikia nurodyti:

a) šalių vardą ir pavardę, nuolatinę gyvenamąją vietą ar gyvenamąją vietą arba juridinių asmenų atveju – jų pavadinimą ir registruotą buveinę. Jame taip pat nurodomas asmens kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, įrašo numeris įmonių registre arba įrašas juridinių asmenų registre, taip pat ieškovo ir atsakovo banko sąskaita, jei šalys turi arba buvo priskirtos tiems identifikatoriams pagal įstatymą, kiek jie žinomi pareiškėjui. Atitinkamai taikomos 148 straipsnio 1 dalies antro sakinio nuostatos. Jeigu ieškovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 148 straipsnio 1–3 dalys

(1) Visi teismams teikiami prašymai turi būti pateikiami raštu, juose turi būti nurodytas teismo, kuriam jis skirtas, pavadinimas, šalių nuolatinė arba gyvenamoji vieta arba, kai taikoma, jų verslo pavadinimas ir vieta, jų atstovų vardas ir pavardė, nuolatinė arba gyvenamoji vieta, atitinkamais atvejais dalykas, ieškinio vertė, ieškinio pagrindai ir parašas. Be to, prašyme turi būti nurodytas el. pašto adresas arba šiam tikslui šalių nurodyti kontaktiniai duomenys, telefono numeris, fakso numeris ir kt.

(2) Asmeniškai arba per įgaliotinį pateikiami prašymai gali būti elektroninės formos, jeigu atitinka įstatyme nustatytas sąlygas.

(3) 2 dalies nuostatos atitinkamai taikomos ir tais atvejais, kai vadovaujantis šiuo kodeksu nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu.

 • CPK 169 straipsnis

Po to, kai byla iškeliama teisme, prašymus, atsiliepimus ar kitus dokumentus teismui gali tiesiogiai siųsti advokatas arba patarėjas teisės klausimais, jei šalys jį turi. Tokiu atveju prašymo gavėjas turi patvirtinti, kad teismas gavo prašymo kopiją, arba prireikus tą padaryti kitais būdais, siekdamas užtikrinti, kad ši procedūra būtų baigta.

 • CPK 199 straipsnio 1 dalis

(1) Ieškinio pareiškimas, pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu arba kaip elektroninis dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.

 • CPK 149 straipsnio 4 dalis

(4) Jeigu pareiškimas buvo perduotas pagal įstatymą faksu arba el. paštu, tarnautojas automatiškai privalo padaryti pareiškimo kopijas šalies, kuri privalo tai padaryti, sąskaita. Toliau taikomos 154 straipsnio 6 dalies nuostatos.

Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (vidaus ginčams), ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

 • Jeigu teismas, vadovaudamasis įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus. Tai taikoma tik tuo atveju, kai šalys arba jų atstovai, įskaitant advokatus, yra pateikę savo e. pašto adresus (taip pat žr. atsakymą į d punktą).
 • Jeigu šalis, vadovaudamasi įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 10 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 bei 3 dalys

(1) Kalbant apie vykdymą, toliau nurodomi teikiant prašymus mokėtini mokesčiai:

(…)

b) prašymas sustabdyti vykdymą, įskaitant laikinąjį vykdytinumą, – 50 RON.

(2) Jeigu vykdymas ginčijamas, muitas apskaičiuojamas pagal prekių, kurių išieškojimas ginčijamas, vertę arba nuo atitinkamos skolos sumos, kai skola yra mažesnė už prekės vertę. Mokestis neturi viršyti 1 000 RON, kad ir kokio dydžio būtų ginčo suma. Jeigu vykdymo dalyko pinigais įvertinti neįmanoma, pateikiant prieštaravimą dėl vykdymo procedūros taikomas 100 RON mokestis.

(3) Jeigu, atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 712 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, prieštaravimas dėl vykdymo procedūros taip pat yra susijęs su faktiniais ar teisiniais motyvais, susijusiais su teisės turiniu, žyminis mokestis nustatomas pagal 3 straipsnio 1 dalį.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 33 straipsnio 1 dalis

Žyminiai mokesčiai sumokami iš anksto, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 40 straipsnio 1 ir 2 dalys

Jeigu asmuo, privalantis sumokėti teismo žyminį mokestį, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ar gyvenamosios vietos arba, atitinkamais atvejais, registruotos buveinės Rumunijoje, žyminis mokestis grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba internetine sistema sumokamas į administracinio vieneto, kuriame įsikūręs ieškinį ar prašymą pateikiantis teismas, vietos biudžeto sąskaitą; ši sąskaita yra atskira vietos biudžeto pajamų sąskaita, skirta „teisminiams ir kitiems žyminiams mokesčiams“ administraciniame teritoriniame vienete, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė arba gyvenamoji vieta arba, kai taikoma, juridinio asmens registruota buveinė.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų, pateikti pagal Civilinio proceso kodekse nustatytą specialią procedūrą arba Ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentą, apmokestinami 50 RON, jei ieškinio vertė neviršija 2 000 RON arba jeigu vertė eurais neviršija 2 000 RON ekvivalento, ir 200 RON, kai ieškinio vertė viršija 2 000 RON arba lygiavertę sumą eurais. Žr. Nepaprastojo potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 6 straipsnio 1 dalį.

Pastaba. Kiekvieno teismo interneto svetainėje https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx yra poskirsnis „Bine de știut“ (naudingi faktai), kuriame pateikiama informacija apie sąskaitas, į kurias gali būti mokami žyminiai mokesčiai.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

 • Pagal reglamento 17 straipsnį per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo antrosios instancijos teismui (tribunal) galima pateikti apeliacinį skundą (CPK 466 straipsnio 1 dalis, 468 straipsnio 1 dalis ir 94 straipsnio 1 dalies k punktas kartu su 95 straipsnio 2 dalimi).
 • Pastaba. Taikant specialią ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūrą, apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti tik antrosios instancijos teismui, ir apeliacinį skundą reikia pateikti per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo (CPK 1033 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

 • Įprastinės procedūros taisyklės:

- apeliacinis skundas dėl galutinio sprendimo panaikinimo (nepaprastoji apeliacija) gali būti paduotas, jei pareiškėjas nebuvo tinkamai pakviestas į teismą ir nedalyvavo procese; apeliacinis skundas dėl panaikinimo pateikiamas teismui, kurio sprendimas yra ginčijamas (CPK 503 straipsnio 1 dalis ir 505 straipsnio 1 dalis);

- gali būti reikalaujama peržiūrėti teismo sprendimą (nepaprastoji apeliacija) dėl bylos esmės (arba ne), jeigu šaliai buvo užkirstas kelias dalyvauti teisme ir apie tai pranešti teismui dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių; prašymas dėl peržiūros turi būti siunčiamas teismui, priėmusiam sprendimą, kurį prašoma peržiūrėti (CPK 509 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 509 straipsnio 2 dalis ir 510 straipsnio 1 dalis);

- šaliai, kuri praleido terminą, naujas terminas suteikiamas tik tuo atveju, jei ji gali nurodyti tinkamai pagrįstas vėlavimo priežastis; tuo tikslu šalis įvykdo procesiniame dokumente nustatytus reikalavimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įvykio, trukdančio atlikti reikiamus veiksmus, pabaigos ir tuo pačiu metu pateikia prašymą nustatyti naują terminą; jei pateikiamas apeliacinis skundas, šis terminas yra toks pat, kaip nagrinėjant skundus apeliacine tvarka; prašymą dėl naujo termino nagrinėja teismas, kompetentingas per nustatytą terminą išnagrinėti prašymą dėl teisės, kuria naudojamasi (CPK 186 straipsnis).

Prašymas dėl peržiūros priklauso teismo, kurio sprendimas yra ginčijamas, jurisdikcijai. Žr. Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I10 straipsnio 3 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.