Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Škotija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Škotijoje jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apygardos teismas (Sheriff Court) ir visais atvejais bylą nagrinės apygardos teisėjas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžiama naudoti Škotijos teismuose norint pradėti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bus panašios į naudojamas vykdant vidaus paprastą procedūrą, kuri vykdoma įprastu paštu.  Ieškovai taip pat gali ieškinio formą atitinkamam apygardos teismui darbo valandomis pateikti asmeniškai.  Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS) interneto svetainėje pateikiama informacija apie visų Škotijos apygardos teismų vietą, įskaitant darbo valandas ir kontaktinius duomenis: ScotCourts.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apygardos teismo kanceliarija (Sheriff Clerk's Office) padės užpildyti ieškinį A formoje,  tačiau apygardos teismo kanceliarijos teikiama pagalba negali apimti teisinių konsultacijų.  Nemokamų konsultacijų ir pagalbos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo taip pat galima kreiptis į solisitorių (solicitor) arba bet kurią iš šių organizacijų:

 • Škotijos teisės centrų asociacija (Scottish Association of Law Centres)
 • Piliečių konsultavimo biuras (Citizens Advice Bureau)
 • Vartotojų apsaugos centrai (Consumer Protection Centres)
 • Vartotojų apsaugos departamentai (Consumer Protection Departments)
 • Patarėjas Aberdyno, Erdrio, Dandžio, Edinburgo, Hamiltono ir Kilmarnoko apygardos teismuose

Vietos solisitorių (solicitors) kontaktinius duomenis taip pat gali suteikti Škotijos teisininkų draugija.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Jei atsakovo adresas yra Jungtinėje Karalystėje, dokumentai turi būti įteikiami pirmenybiniu registruotu paštu.  Jei atsakovo adresas yra ne Jungtinėje Karalystėje, dokumentai turi būti įteikti registruotu paštu.

Pagal Škotijos proceso teisę elektroninis įteikimas negalimas.  Tačiau ieškinio šalys gali elektroniniu būdu pranešti apie su ieškiniu susijusius klausimus, jei pagal nuostatus arba Teismo taisykles nereikalaujama, kad dokumentai būtų oficialiai išsiųsti arba gauti.  Visi tokie pranešimai gali būti siunčiami atitinkamo apygardos teismo bendruoju e. pašto adresu.  Tačiau apygardos teismo kanceliarija negali teikti teisinių konsultacijų.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Škotijoje joks asmuo neįpareigojamas priimti dokumentų, įteikiamų elektroninėmis priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Šiuo metu taikomi mokesčiai, mokėtini nuo 2019 m. balandžio 1 d.:

 • pateikti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų, kurių suma ne didesnė kaip 250 EUR, formą – 19 GBP
 • pateikiant visas kitas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų formas – 104 GBP
 • apeliacinio skundo pažymėjimas (t. y. pranešimas teismui apie ketinimą pateikti apeliacinį skundą) – 61 GBP

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus mokami šie mokesčiai:

 • pateikti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų, kurių suma ne didesnė kaip 250 EUR, formą – 19 GBP
 • pateikiant visas kitas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų formas – 106 GBP
 • pažymėjimas, t. y. pranešimas teismui apie ketinimą pateikti apeliacinį skundą – 62 GBP

Tam tikromis aplinkybėmis pareiškėjas gali būti atleistas nuo žyminio mokesčio – žr. nuorodą:

Atleidimas nuo mokesčių

Mokėjimo būdai:

 • čekiais: mokėtina „The Scottish Courts and Tribunals Service“ (Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybai);
 • debeto ir kredito kortele: pasitikrinkite, kokios kortelės priimtinos atitinkamam teismui;
 • pašto perlaida: mokėtina „The Scottish Courts and Tribunals Service“ (Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybai);
 • grynaisiais pinigais: jeigu mokama paštu, nepatartina atlikti mokėjimų grynaisiais pinigais.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Kaip ir pagal vidaus paprastą procedūrą, teismo sprendimą, priimtą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bus galima apskųsti apeliacine tvarka.  Apeliacinis skundas bus paduodamas Apygardos apeliaciniam teismui ir gali būti paduodamas tik teisės klausimu.  Apygardos apeliacinio teismo sprendimas yra galutinis ir negali būti toliau peržiūrimas.

Apeliacinis skundas vykdomas dviem etapais:

1 etapas. 2016 m. Sederunt akto (Paprasta procedūra) 16.2 straipsnyje nustatytas terminas apeliaciniam skundui pagal vidaus paprastą procedūrą pateikti, t. y. 4 savaitės nuo galutinio sprendimo išsiuntimo dienos, ir šis terminas bus taikomas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai. Apeliaciniam skundui taikomos procedūros nurodytos 2016 m. Sederunt akto (Paprasta procedūra) 16 dalyje.

2 etapas. Kai apeliacinis skundas bus perduotas Apygardos apeliaciniam teismui, bus taikomos Apygardos apeliacinio teismo apeliacinių skundų taisyklės, pateikiamos 2016 m. Sederunt akto (Paprasta procedūra) 16 dalyje ir 2015 m. Sederunt akto (Apygardos apeliacinio teismo taisyklės) 2, 4, 5 ir 6 dalyse.

Su Teismo taisyklėmis galima susipažinti čia: ScotCourts

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

2008 m. Sederunt akto (Apygardos teismo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taisyklės), su pakeitimais, (toliau – Taisyklės) 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad peržiūra atliekama užpildant 3 formą (kuri pateikta Taisyklių priede).  5 straipsnyje nustatyta, kad apygardos teisėjas gali priimti bet kokią nutartį, kuri, jo nuomone, yra tinkama tokio prašymo nagrinėjimo eigai.  Priešingu atveju procedūra bus vykdoma pagal Reglamento 18 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 1 dalies a punktą yra anglų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Kompetentingos vykdymo užtikrinimo institucijos Škotijoje – apygardos teismo pareigūnai (Sheriff Officers) ir pasiuntiniai (Messengers at Arms).  Kreditoriai jiems nurodys vykdyti apygardos teismo išduotus teismo įsakymus ar orderius skolininkų atžvilgiu.

Teismui (kaip kompetentingai institucijai) gali būti pateiktas prašymas sustabdyti vykdymą (išimtinėmis aplinkybėmis) arba apriboti vykdymą pagal Reglamento 23 straipsnį.  Prašymas Škotijos teismui pateikiamas užpildant 5 formą pagal 2008 m. Sederunt akto (Apygardos teismo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taisyklės), su pakeitimais, (toliau – Taisyklės) 5 straipsnį.  Apygardos teisėjas (teismas) gali priimti bet kokią nutartį, kuri, jo nuomone, yra tinkama tokio prašymo nagrinėjimo eigai pagal 2008 m. Taisyklių 5 straipsnio 4 dalį.

Už teismo nutarties vykdymą yra atsakinga bylą laimėjusi šalis.  Teismas negali to daryti jos vardu.  Ji taip pat atsakinga už vykdymo užtikrinimo veiksmų išlaidas, kurias gali susigrąžinti iš kitos šalies.

Paskutinis naujinimas: 22/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.