Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal Įstatymo Nr. 160/2015 (Civilinių ginčų proceso kodeksas, slovak. Civilný sporový poriadok), jurisdikciją priimti sprendimą pirmąja instancija turi apylinkės teismas (slovak. okresný súd). Teritorinė jurisdikcija priklauso atsakovo bendrosios kompetencijos teismui; fiziniams asmenims tai yra teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo nuolat gyvena, o juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo turi buveinę, užsienio juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje yra jų filialas. Jei jurisdikciją turinčio teismo neįmanoma nustatyti pagal nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, arba naujausią nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, jurisdikciją turi teismas, kurio veiklos teritorijoje yra asmens turtas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Turi būti laikomasi bendrų ieškinio pareiškimo taisyklių. Ieškiniai gali būti pareiškiami raštu (popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis). Ieškiniai, pareiškiami elektroninėmis priemonėmis dėl bylos esmės, turi būti patvirtinti pagal E. valdžios įstatymo Nr. 305/2013 23 straipsnio 1 dalį.

Jei ieškinys pareiškiamas elektroninėmis priemonėmis dėl bylos esmės ir nėra patvirtintas, jį būtina pateikti iš naujo, papildomai patvirtinus jį popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis per 10 dienų. Jei per nustatytą terminą nepatvirtintas elektroninis ieškinys nepateikiamas pakartotinai popierine arba elektronine forma ir nėra patvirtintas, ieškinys nenagrinėjamas, t. y. laikomas nepateiktu.

Patvirtinimas pateikiamas naudojant pažangųjį elektroninį parašą. Pažangųjį elektroninį parašą galima gauti įsigijus kvalifikuotąjį sertifikatą iš akredituotos sertifikavimo įstaigos. Informaciją apie akredituotas sertifikavimo įstaigas galima gauti Slovakijos nacionalinės saugumo institucijos (slovak. Národný bezpečnostný úrad) interneto svetainėje. Išsami informacija apie pažangiuosius elektroninius parašus pateikiama https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title ir https://www.ardaco.com

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Išsami informacija apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, įskaitant informaciją apie tai, kurie teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą konkrečioje valstybėje narėje, pateikiama Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.justice.gov.sk. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama procedūrai naudotina forma.

Pareiškėjai, atitinkantys teisės aktuose nustatytas teisinės pagalbos sąlygas, gali prašyti pagalbos per Teisinės pagalbos centrą (slovak. Centrum právnej pomoci), kurio darbuotojai ir paskirtieji advokatai teikia teisinę pagalbą. Teisinės pagalbos teikimo sąlygos nustatytos Įstatymo Nr. 327/2005 dėl teisinės pagalbos teikimo sunkioje materialinėje padėtyje esantiems asmenims, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 586/2003 dėl teisininko profesijos ir Įstatymas Nr. 455/1991 dėl prekybos veiklos (Prekybos įstatymas), su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 8/2005, 17 straipsnyje.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Pagal Civilinio proceso kodeksą pageidautinas įteikimo būdas yra per posėdžius arba atliekant kitus teismo veiksmus ir įteikimas siunčiant į funkcinę e. pašto dėžutę, sukurtą pagal specialų teisės aktą – E. valdžios įstatymą. Pagal šį įstatymą nuo 2016 m. lapkričio 1 d. teismai turi įteikti dokumentus elektroninėmis priemonėmis tik jeigu yra aktyvinta funkcinė e. pašto dėžutė. Funkcinės e. pašto dėžutės aktyvinimo procedūra fiziniams ir juridiniams asmenims yra nevienoda. Fiziniai asmenys turi prašyti ją aktyvinti. Nuo 2017 m. liepos 1 d. valstybė turi aktyvinti funkcinę e. pašto dėžutę įmonių registre nurodytiems juridiniams asmenims, ir nuo tos dienos viešojo administravimo institucijos, įskaitant teismus, siunčia savo sprendimus tik elektroninėmis priemonėmis.

Jei dokumento neįmanoma įteikti per posėdį ar atliekant kitą teismo veiksmą, net ir į funkcinę e. pašto dėžutę, ir jei dokumentai neįteikiami asmeniškai, teismas šalies prašymu įteikia dokumentą siųsdamas jį e. pašto adresu. Jei dokumentus reikia įteikti asmeniškai, jie įteikiami reikalaujant gavimo patvirtinimo, t. y. patvirtinimo, kad adresatas gavo patvirtinime nurodytą dokumentą.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi įmonių registre registruoti juridiniai asmenys, privalantys aktyvinti funkcinę e. pašto dėžutę, privalo priimti elektroninėmis priemonėmis į funkcines e. pašto dėžutes siunčiamus dokumentus. Tačiau, jeigu kiti juridiniai ar fiziniai asmenys aktyvina funkcinę e. pašto dėžutę dokumentams įteikti, dokumentai taip pat įteikiami siunčiant juos į šių subjektų funkcinę e. pašto dėžutę.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Įstatymą Nr. 71/1992 dėl teismo mokesčių pareiga mokėti mokestį atsiranda pareiškus ieškinį, naudojant standartinę ieškinio formą (A), kuria pradedama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Teismo mokesčiai nurodyti mokesčių sąraše kaip bazinio mokesčio procentinė dalis arba fiksuota suma. Jei ieškinys pareiškiamas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, mokestis nurodytas mokesčių sąrašo 1 punkte ir yra grindžiamas bylos dalyko kaina (mokėjimu) arba reikalavimo verte, ir tokiu atveju nustatomas mokestis yra 6 proc. (ne mažiau kaip 16,50 EUR, ne daugiau kaip 16 596,50 EUR ir ne daugiau kaip 33 193,50 EUR komercinėse bylose). Įstatyme nėra specialiųjų nuostatų dėl teismo mokesčių, renkamų pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Teismo renkamus mokesčius galima sumokėti, pvz., grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba užsienio banko filiale. Mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais, jei teismai yra sudarę sąlygas mokėti tokiu būdu ir jei mokestis atskiru atveju neviršija 300 EUR. Mokesčiai mokami teismui, nagrinėjančiam bylą pirmąja instancija, arba teismui, kurio vardu renkamas mokestis.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo galima paduoti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai paduodami per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą teisme, kurio sprendimas yra skundžiamas. Apeliacinis skundas laikomas paduotu laiku, jei jis paduodamas iki nustatyto termino kompetentingame apeliaciniame teisme. Apeliacinis skundas laikomas paduotu laiku, net jei jis paduodamas pasibaigus 15 dienų terminui todėl, kad apeliantas vadovavosi neteisingais teismo nurodymais, susijusiais su apeliacinio skundo padavimo terminu. Jei teismo sprendime nepateikiami nurodymai dėl apeliacinio skundo padavimo termino, arba jeigu jame neteisingai nurodyta, kad apeliacinio skundo paduoti neleidžiama, apeliacinį skundą galima paduoti per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą. Apeliaciniai skundai laikomi paduotais laiku, jei jie paduodami teisme, neturinčiame jurisdikcijos, nes apeliantas vadovavosi neteisingais nurodymais, susijusiais su kompetentingu teismu, kuriam galima paduoti apeliacinį skundą. Ši nuostata taip pat taikoma, jei sprendime nenurodytas kompetentingas teismas, kuriame reikėtų paduoti apeliacinį skundą.

Be bendrų duomenų, apeliaciniame skunde būtina nurodyti skundžiamą teismo sprendimą, apeliacinio skundo apimtį, kodėl teismo sprendimas laikomas neteisingu (apeliacinio skundo motyvus) ir ko siekia apeliantas (apeliacinio skundo reikalavimą). Jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus ir teismo sprendimus priklauso apygardos teismams (slovak. krajské súdy).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Teismas, kompetentingas peržiūrėti teismo sprendimą, yra sprendimą pirmąja instancija priėmęs teismas. Pagal Civilinių ginčų proceso kodeksą galima prašyti atnaujinti procesą, jei galimybė peržiūrėti teismo sprendimą numatyta pagal specialiuosius teisės aktus, įskaitant 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Be visų bendrų duomenų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodytas skundžiamo teismo sprendimo nuorodos numeris, apeliacinio skundo apimtis, priežastys, kodėl prašoma atnaujinti bylą, aplinkybės, įrodančios, kad prašymas pateiktas laiku, prašymo esmės įrodymai, taip pat prašymą pateikusio asmens reikalavimas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Slovakų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Prašymą galima pateikti dėl sprendimo vykdymo; jis pateikiamas vykdymo bylas nagrinėjančiam teismui (slovak. exekučný súd). Nuo 2017 m. balandžio 1 d. vykdymo bylas nagrinėja Banska Bystricos apylinkės teismas (slovak. Okresný súd Banská Bystrica).

Vykdymo procedūra reglamentuojama Įstatymu Nr. 233/1995.

Prašymai dėl vykdymo yra elektroniniu būdu pateikiami į teismo elektroninę pašto dėžutę naudojant specialią elektroninę formą, kuri skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Svarstomi tik patvirtinti prašymai. Reikalingi pridedamieji dokumentai yra elektroniniu būdu pateikiami į teismo elektroninę pašto dėžutę kartu su prašymu dėl vykdymo.

Jeigu ieškovas arba ieškovo atstovas neturi aktyvuotos elektroninės pašto dėžutės arba dėl kitų priežasčių negali pateikti savo prašymo elektroniniu būdu, jo prašymas dėl vykdymo gali būti pateiktas per bet kurį antstolį. Tokiais atvejais antstolis yra atstovas, įgaliotas įteikti dokumentus iki to momento, kai pradedamas vykdymas. Atskirus veiksmus jis atlieka nedelsdamas. Minėtą prašymą dėl vykdymo antstolis išsiunčia teismui per 15 dienų. Kai prašymą dėl vykdymo įteikia antstolis, jis turi teisę gauti atlyginimą ir išlaidų kompensavimą. Tokių mokėjimų ir jų dydžio nustatymo tvarka pateikiama ministerijos bendrojo pobūdžio teisės akte.

Vykdymą atlieka antstolis, kuriam vykdymo leidimą davė vykdymo bylų teismas. Teismas paskiria bylas išduodamas vykdymo leidimus pavieniams antstoliams atsitiktine tvarka ir po lygiai, naudodamas ministerijos patvirtintas technines priemones ir programinius išteklius taip, kad bylų paskirstymo nebūtų galima paveikti. Atsitiktinės antstolių atrankos taisyklė grindžiama teritoriškumu. Bylos paskiriamos pasirenkant antstolius, kurie yra paskirti skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės apygardos teismo (slovak. krajský súd) veiklos teritorijoje. Jei skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adreso Slovakijos Respublikoje neįmanoma nustatyti pagal pirmesnį punktą, antstoliai pasirenkami iš tos apylinkės, kurioje yra skolininko paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta arba buveinė. Kitu atveju byla atsitiktine tvarka paskiriama antstoliui, kuris yra paskirtas Banska Bystricos apylinkės teismo (slovak. Okresný súd Banská Bystrica) veiklos teritorijoje.

Paskutinis naujinimas: 09/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.