Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi šie teismai:

civilinėse bylose – vietos teismai (okrajna sodišča) (Civilinio proceso įstatymo (Uradni list RS (UL RS; Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 73/07 – oficiali suvestinė redakcija, 45/08 – 45/08 – ZArbit, 111/08 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 57/09 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 12/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 50/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 107/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 75/12 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 40/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 92/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 10/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 48/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 6/17 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 10/17 ir 16/19 – ZNP-1, toliau – ZPP) 30 straipsnis) ir komercinėse bylose – apylinkės teismai (okrožna sodišča) (ZPP 32 straipsnis). Komercinių ginčų taisyklių taikymas reglamentuojamas ZPP 480–484 straipsniais. ZPP tekstą galite rasti Slovėnijos Respublikos teisinės informacijos sistemos interneto svetainėje

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, priimtinos taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir kuriomis gali naudotis teismai pagal 4 straipsnio 1 dalį, yra šios:

— standartinė A ieškinio forma (I priedas) raštu kompetentingam teismui pateikiama paštu, naudojant ryšių technologijas (pvz., faksu), pristatoma įstaigai tiesiogiai arba įteikiama asmens, kuris verčiasi profesine prašymų įteikimo veikla (ZPP 105b straipsnis).

Prašymai dar negali būti pateikiami elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Valdžios institucijos arba organizacijos, turinčios jurisdikciją teikti praktinę pagalbą pagal 11 straipsnį, yra šios:

Kompetentingo teismo darbuotojai teikia nemokamą praktinę pagalbą formoms užpildyti ir bendro pobūdžio informaciją apie procedūrą. Praktinę pagalbą vartotojams taip pat teikia Europos vartotojų centras, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e. paštas epc.mgrt@gov.si, tel. (01) 400 37 29, interneto svetainė https://www.epc.si/.

Vartotojai taip pat gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir ją gauti, jei atitinka Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme (UL RS Nr. 96/04 – oficiali suvestinė redakcija, 23/05, 15/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas ir 19/15, toliau – ZBPP) nustatytas sąlygas. Nemokama teisinė pagalba gali būti teikiama ZBPP numatytoms teisinėms konsultacijoms, teisiniam atstovavimui ir kitoms teisinėms paslaugoms ir atleidžiant nuo teismo išlaidų apmokėjimo.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Techniškai prieinamos ir priimtinos elektroninio dokumentų ir pranešimų įteikimo priemonės pagal 13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir būdai pareikšti išankstinį sutikimą elektroniniam dokumentų įteikimui pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalis yra šie:

5 straipsnio 2 ir 6 dalyse nurodyti dokumentai ir pagal 7 straipsnį priimti teismo sprendimai įteikiami pagal ZPP.

Dokumentų įteikimas ir susipažinimas su bylomis reglamentuojamas ZPP 132–150 straipsniais.

ZPP 132 straipsnyje numatyti įvairūs dokumentų įteikimo būdai – paštu, saugiu e. paštu, per teismo antstolį, teisme arba kitu įstatyme numatytu būdu (per juridinį arba fizinį asmenį, kuris verčiasi profesine dokumentų įteikimo veikla).

Dar neįmanoma elektroniniu būdu įteikti dokumentų civilinėse bylose; todėl teismo dokumentai tokiame procese turi būti įteikti fiziškai, paprastai paštu.

Dokumentų įteikimo laikas ir vieta: dienos metu 6.00–22.00 val. arba 24 val. per parą e. paštu (ZPP 139 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys arba, jei taikytina, tam tikrų rūšių profesijos, teisiškai įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus ar kitus rašytinius pranešimus elektroninėmis priemonėmis pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šie:

Dar neįmanoma elektroniniu būdu įteikti dokumentų civilinėse bylose; todėl teismo dokumentai tokiame procese turi būti įteikti fiziškai, paprastai paštu.

Kai elektroninis teismo dokumentų įteikimas tampa techniškai įmanomas, teismai visada įteikia teismo dokumentus elektroniniu būdu (į saugią e. pašto dėžutę) nacionalinėms valdžios institucijoms, advokatams, notarams, teismo vykdymo pareigūnams, ekspertams, vertintojams, vertėjams žodžiu, nemokumo specialistams ar visiems kitiems asmenims ar įstaigoms, kurių darbas susijęs su didesniu patikimumu.

Asmenų ir įstaigų, kurių darbas susijęs su didesniu patikimumu, sąrašą parengia ir savo interneto svetainėje (portale e-Sodstvo) paskelbia Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas. Į sąrašą įtraukti asmenys ir įstaigos turi atsidaryti saugią e. pašto dėžutę ir jos adresą nusiųsti Slovėnijos Aukščiausiajam Teismui; tokie asmenys ir įstaigos taip pat privalo informuoti Aukščiausiąjį Teismą, jeigu šis adresas pasikeičia. Paskelbtame sąraše nurodytas adresas yra laikomas oficialiu saugios e. pašto dėžutės adresu.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokesčiai už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, t. y. kaip jie turi būti apskaičiuoti ir kokie mokėjimo būdai yra priimtini pagal 15a straipsnį, yra šie:

Teismo mokesčių suma yra nustatyta Teismo mokesčių įstatyme (UL RS Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L ir 35/18 – Konstitucinio Teismo sprendimas, toliau – ZST-1). Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros teismo mokesčiai yra tokie patys, kaip ir taikomi nacionaliniam supaprastintam teismo procesui.

Už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą mokamas vienkartinis mokestis, kurio suma priklauso nuo bylos dalyko vertės:

Jei bylos dalyko vertė neviršija ............ EUR

teismo mokestis yra .................. EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Ieškovas privalo sumokėti pirmiau nurodytą teismo mokestį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pradžioje. Mokestis gali būti mokamas iš anksto, t. y. kai pateikiamas ieškinys; arba pirmiausia gali būti pateikiamas ieškinys teismui, o tada pareiškėjas turi laukti, kol teismas atsiųs mokėjimo nurodymą, kuriame nurodoma ne tik mokesčio suma, bet ir kita informacija, reikalinga mokėjimui atlikti (pvz., mokėjimo terminas).

Teismo mokesčiai gali būti sumokami nuotoliniu būdu, taip sudarant sąlygas šalims mokėti kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra teismas, taikant bent vieną iš šių mokėjimo būdų:

a) banko pervedimu;

b) kredito ar debeto kortele arba

c) tiesioginiu debetu iš ieškovo banko sąskaitos.

Pagal ZST-1 6 straipsnį teismo mokesčiai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali būti mokami grynaisiais pinigais, elektroniniu būdu arba taikant bet kurį kitą galiojantį mokėjimo būdą.

Šiuo metu teismo mokesčiai praktiškai mokami tik banko pavedimu, nors teismo kasoje taip pat gali būti atliekami mokėjimai kortele.

Visi bankai turi internetinę mokėjimo paslaugą, skirtą elektroniniams mokėjimams atlikti. Elektroninio mokėjimo per internetinę bankininkystę atveju teismo mokesčiai turi būti mokami į teismų sąskaitas, skirtas specialiai teismo mokesčiams sumokėti, paskelbtas įvairių teismų interneto svetainėse. Nuorodos į kompetentingų teismų interneto svetaines, kuriose pateikiami teismų sąskaitos duomenys ir kita informacija, reikalinga teismo mokesčiams sumokėti, pateikiamos prie kiekvieno atskiro teismo, nurodyto a punkte, kontaktinių duomenų.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliaciniai skundai pagal 17 straipsnį, tokių apeliacinių skundų pateikimo terminai ir teismas, kuriam turi būti pateikti apeliaciniai skundai, yra šie:

Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per 8 dienas nuo teismo sprendimo įteikimo (ZPP 458 straipsnis). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami teismui, kuris priima sprendimą pirmąja instancija (vietos teismas) (ZPP 342 straipsnis).

Komercinėse bylose apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per 8 dienas nuo teismo sprendimo įteikimo (ZPP 458 straipsnis kartu su 480 ir 496 straipsniais). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami teismui, kuris priima sprendimą pirmąja instancija (apylinkės teismas) (ZPP 342 straipsnis).

Sprendimus dėl apeliacinių skundų priima aukštesnieji teismai (višja sodišča) (ZPP 35 ir 333 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Peržiūros prašymo, kaip numatyta 18 straipsnyje, procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai yra šie:

Šalis gali pasinaudoti teismine teisių gynimo priemone ir pateikti prašymą atkurti ankstesnę padėtį (ZPP 116 straipsnis). Tais atvejais, kai teismas prašymą priima, atkuriama ankstesnė padėtis, buvusi iki panaikinto sprendimo, o visi teismo sprendimai, kuriuos teismas priėmė dėl panaikinto sprendimo, atšaukiami.

Kai po sprendimo panaikinimo praeina šeši mėnesiai, šalis gali pasinaudoti teismine teisių gynimo priemone ir pateikti prašymą bylą nagrinėti iš naujo pagal ZPP 394 straipsnio 3 dalį.

Jurisdikcija abiejų teisminių teisių gynimo priemonių atveju tenka teismo sprendimą priėmusiam teismui.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtinos šios kalbos:

Oficialios kalbos yra slovėnų ir dvi nacionalinės mažumų kalbos, oficialiai vartojamos tų teritorijų, kuriose gyvena šios tautinės mažumos, teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Nacionalinės mažumų kalbos – italų ir vengrų.

Mišrių tautų savivaldybės apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS Nr. 108/06 – oficiali suvestinė redakcija ir 9/11; toliau – ZUODNO). Pagal ZUODNO 5 straipsnį „mišrių tautybių savivaldybės yra savivaldybės, kaip tokios apibrėžtos Lendavos, Hodošo-Šalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose“.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, kompetentingos užtikrinti 23 straipsnio vykdymą ir taikymą, nurodytos toliau.

Vykdymo jurisdikciją turi vietos teismai (Vykdymo ir civilinių ieškinių užtikrinimo įstatymo 5 straipsnis (UL RS Nr. 3/07 – oficiali suvestinė redakcija, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 45/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 53/14, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 54/15, 76/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 11/18 ir 53/19 – Konstitucinio Teismo sprendimas). Šių teismų jurisdikcija taip pat apima ir 23 straipsnio taikymą.

Paskutinis naujinimas: 21/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.