Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Pirmosios instancijos teismas (juzgado de primera instancia) ir komercinių bylų teismas (juzgado de lo mercantil) Teisminės valdžios organinio įstatymo (ley Organica del Poder Judicial) 86 straipsnio b punkto 2 dalyje nustatytais atvejais (visų pirma, tais atvejais, kai ieškinys yra susijęs su ieškiniu, pateiktu remiantis transporto sutartimi).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Kompetentingam Ispanijos teismui ieškinius galima teikti ne tik asmeniškai ir paštu, bet ir už teisingumo vykdymą atsakingų institucijų elektroninėse teismo svetainėse (sedes judiciales electronicas).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Teismų išvardyti visuomeniniai patariamieji biurai gali teikti šalims praktinę pagalbą pildant formas arba daugiau informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir institucijas, kurios yra kompetentingos skelbti sprendimus.

Tiems, kurie pageidauja pateikti ieškinį elektroninėje teismo svetainėje, gali būti suteikta techninė pagalba.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Elektroninėse teismo svetainėse.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Į teismus elektroninėmis ryšio priemonėmis turi kreiptis bent šios šalys:

a) juridiniai asmenys;

b) asmenys, neturintys teisinio statuso;

c) asmenys, kurie vykdydami profesinę veiklą, dėl kurios jiems taikomas privalomos registracijos profesinėje organizacijoje reikalavimas, teismuose turi atlikti tam tikrus formalumus ir veiksmus;

d) notarai ir teismo antstoliai;

e) suinteresuotosios šalies atstovai, privalantys bendrauti su teismais;

f) valstybės tarnautojai, kurie vykdydami pareigas atlieka tam tikrus veiksmus ar procedūras.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą žyminis mokestis nėra taikomas.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliacinio skundo teikti negalima, jei ieškinio suma neviršija 3 000 EUR.

Jeigu ieškinio suma yra nuo 3 000 iki 5 000 EUR, apeliacinį skundą galima teikti sprendimą paskelbusiam teismui, kuris nuspręs, ar skundas yra priimtinas ir paskiau perduos jį nagrinėti provincijos teismui (Audiencia Provincial). Apeliaciniam skundui pateikti taikomas terminas – 20 darbo dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Apeliacinis skundas teikiamas Ispanijos teisės aktuose nustatyta įprastine tvarka.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Ispanų ir anglų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Pirmosios instancijos teismai ir komercinių bylų teismas Teisminės valdžios organinio įstatymo 86 straipsnio b punkto 2 dalyje nustatytais atvejais (visų pirma, tais atvejais, kai ieškinys dėl nedidelės sumos yra susijęs su ieškiniu, pateiktu remiantis transporto sutartimi).

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.