Maza apmēra prasības

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Austrijā lietu izskatīšana pirmajā instancē atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, ir rajona tiesu (Bezirksgerichte) kompetencē. Ja ģeogrāfiskā jurisdikcija vēl nav noteikta, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, to nosaka Austrijas tiesību akti par jurisdikciju.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, prasības var iesniegt papīra formātā vai elektroniski, izmantojot elektroniskās juridiskās korespondences sistēmu (Elektronischer RechtsverkehrERV). ERV principā ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām, lai gan tās izmantošanai ir vajadzīga īpaša programmatūra un starpniekaģentūras iesaiste. Atjaunināts starpniekaģentūru saraksts ir pieejams vietnē

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Arī argumentus un pielikumus var iesniegt elektroniski, izmantojot pilsoņa kartes funkciju (Bürgerkartenfunktion) (paraksts ar mikroshēmas karti vai mobilo telefonu — sk. vietni http://www.buergerkarte.at/ ); to tiešsaistes veidlapas ir pieejamas Austrijas Tiesiskuma tīmekļa vietnē https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumentus nevar nosūtīt pa faksu vai e-pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Ja Austrijai ir starptautiska jurisdikcija, puses saņem atbalstu un vispārēju informāciju no attiecīgās rajona tiesas.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Tiesas var izmantot Austrijas ERV sistēmu elektroniskai dokumentu izsniegšanai pusēm vai to pārstāvjiem. Dokumentu nodošana šādā veidā notiek, ievērojot precīzus tehniskos noteikumus un identificētu lietotāju loku. ERV principā ir pieejama visām fiziskajām un juridiskajām personām, lai gan tās izmantošanai ir vajadzīga īpaša programmatūra un starpniekaģentūras iesaiste. Atjaunināts starpniekaģentūru saraksts ir pieejams vietnē

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Ja dokumentu izsniegšana, izmantojot ERV, nav iespējama, tos var arī izsniegt elektroniski ar administratīva dokumentu izsniegšanas departamenta starpniecību saskaņā ar Dokumentu izsniegšanas likuma 3. daļu (Zustellgesetz, 28. pants et seq.).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Personas, kurām ir pienākums izmantot Austrijas ERV (bet ne citas elektroniskās dokumentu izsniegšanas sistēmas), ir advokāti (Rechtsanwälte), citas personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt atbildētāju kriminālprocesā (Verteidiger in Strafsachen), notāri (Notare), kredītiestādes un finanšu iestādes (Banku likuma (BWG) 1. panta 1. un 2. punkts), uzņēmumi, uz kuriem attiecas 2016. gada Apdrošināšanas uzraudzības likuma (VAG 2016) 1. panta 1. punkta 1., 2., 4., 6., 7. un 8. apakšpunkta piemērošanas joma, sociālās apdrošināšanas iestādes (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 23.–25. pants, Pašnodarbinātu personu sociālās apdrošināšanas likuma (GSVG) 15. pants, Lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas likuma (BSVG) 13. pants, Civildienesta ierēdņu veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas likuma (B-KUVG) 9. pants un 1972. gada Notāru apdrošināšanas likuma (NVG) 4. pants), pensiju iestādes (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 479. pants), Būvstrādnieku atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu izmaksas fonds (Būvstrādnieku atvaļinājumu un atlaišanas likuma (BUAG) 14. pants), Farmaceitu algu fonds (2002. gada Algu fonda likuma 1. pants), Maksātnespējas izdevumu fonds (Maksātnespējas izdevumu nodrošinājuma likuma (IESG) 13. pants) un IEF Service GmbH (IEF likuma (IEFG) 1. pants), Austrijas Sociālās apdrošināšanas iestāžu konfederācija (Vispārējās sociālās apdrošināšanas likuma (ASVG) 31. pants, finanšu prokurors (Finanzprokuratur, kurš pārstāv valsti konkrētu veidu lietās) (Finanšu prokurora likuma (ProkG) 1. pants) un advokātu asociācijas (Rechtsanwaltskammern).

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Austrijas tiesību aktos par tiesas nodevām nav atsevišķu noteikumu par tiesas nodevām Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Attiecībā uz prasību un turpmāko procedūru pirmajā instancē piemēro Tiesas nodevu likumā (GGG) noteikto 1. tarifu pozīciju (TP 1); attiecībā uz apelāciju un turpmāko procedūru otrajā instancē piemēro tajā pašā likumā noteikto 2. tarifu pozīciju (TP 2). Šīs nodevas ir piemērojamas visām vietējām civillietām.

Tiesas nodevas aprēķina, pamatojoties uz prasības summu (sākotnējās prasības summa, kam pieskaitītas visas papildu summas, par kādu prasība ir papildināta) vai uz apelācijas sūdzības summu, kā arī pušu skaitu. Spēkā esošos tarifus var apskatīt Austrijas Tiesiskās informācijas sistēmā (sk. https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; klikšķiniet uz “Bundesrecht konsolidiert” (konsolidēti federālie likumi); ailē “Titel, Abkürzung” (nosaukums, saīsinājums) ievadiet: “GGG”; ailē “Paragraph” ievadiet “32”).

Samaksas metodes ir noteiktas Tiesas nodevu likuma 4. pantā, kas paredz, ka nodevas var samaksāt ar bankas karti, kam ir bankomāta funkcija, vai ar kredītkarti, samaksājot vai pārskaitot summu kompetentās tiesas kontā, vai skaidrā naudā kompetentajā tiesā.

Visas nodevas var arī samaksāt ar tiešu debetēšanu, ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota atskaitīt tiesas nodevas no konta, kuru paziņo puse, kurai ir pienākums maksāt nodevu, un ieskaitīt tās tiesas kontā un ja maksājuma dokumentā ir norādīti vismaz dati par kontu, no kura nodevas ir atskaitāmas, un maksimālā summa, ko var atskaitīt.

Ja prasību iesniedz, izmantojot ERV sistēmu, nodevas jāsamaksā ar tiešu debetēšanu. Šādā gadījumā nevar norādīt maksimālo atskaitāmo summu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Rajona tiesas pasludinātu pirmās instances spriedumu lietā, kas ierosināta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2421/2015, var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju (Berufung). Apelācija ir jāiesniedz rakstiski rajona tiesā, kas pieņēma pirmās instances spriedumu, četru nedēļu laikā no sprieduma izsniegšanas. Tā jāparaksta advokātam (Rechtsanwalt). Advokātam ir arī jāpārstāv puse izrietošajā apelācijas tiesvedībā.

Lēmumu par izmaksām var apstrīdēt, iesniedzot apelāciju par izmaksām (Kostenrekurs), pat ja spriedums netiek apstrīdēts. Šāda apelācija ir jāiesniedz tiesā, kas pieņēma spriedumu, 14 dienu laikā no sprieduma izsniegšanas.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Saskaņā ar Austrijas Civilprocesa kodeksa 548. panta 5. punktu pirmās instances tiesa, kurai ir jurisdikcija Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir arī kompetentā tiesa attiecībā uz Regulas 18. pantā paredzēto pārskatīšanu.

Pārskatīšanu veic tikai tad, ja to skaidri pieprasa atbildētājs. Atbildētāja pieteikumā jābūt norādītam ticamam šādas pārskatīšanas pamatojumam. Tiesa izvērtē tikai atbildētāja izvirzītos argumentus. Tiesa nosaka mutisku lietas izskatīšanu tikai tad, ja uzskata to par vajadzīgu.

Ja tiesa uzskata, ka Regulas 18. panta 1. punktā noteiktais pārskatīšanas pamatojums nav piemērojams, tā noraida pieteikumu saskaņā ar 18. panta 3. punktu — tādā gadījumā sākotnējais spriedums paliek spēkā. Šādu lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju par tiesību jautājumiem (Rekurs). Turpretī, ja 18. panta 1. punktā noteiktais pamatojums ir piemērojams, proti, ja tiesa uzskata, ka iemesli ir pamatoti, tā atzīst savu sākotnējo spriedumu par spēkā neesošu. Šādu lēmumu nevar apstrīdēt. Tiesas prāva tiek atjaunota tādā pat statusā, kāda tā bija pirms procesuālās darbības, kas atzīta par spēkā neesošu. Pārskatīšanas procedūrā atbilstoši 18. pantam atbildētājs var izpildes dalībvalstī iesniegt pieteikumu par izpildes apturēšanu vai ierobežošanu saskaņā ar 23. pantu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Pieņemamā valoda atbilstoši 21.a panta 1. punktam ir vācu valoda.

Papildus oficiālajai valodai (vācu) Austrijas pilsoņi un to trešo valstu pilsoņi, kuras noslēgušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, var lietot ungāru valodu Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās, slovēņu valodu Ferlahas, Eizenkapelas un Bleiburgas rajona tiesās un horvātu valodu Eizenštates, Gīsingas, Matersburgas, Neizīdles, Oberpulendorfas un Obervartas rajona tiesās.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi un 23. panta piemērošanas nolūkos ir rajona tiesas. Ģeogrāfisko jurisdikciju nosaka saskaņā ar Austrijas Izpildes kodeksu (Exekutionsordnung).

Lapa atjaunināta: 07/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.