Maza apmēra prasības

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksu (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) tiesas, kurām ir jurisdikcija lemt par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir miertiesa (juge de paix/vrederechter), pirmās instances tiesa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) un komerctiesa (tribunal de l'enterprise/rechtbank van koophandel).

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Jebkurš iesniegums vai paziņojums, kas pieņemts procedūras vajadzībām un ir pieejams tiesām saskaņā ar regulas 4. panta 1. punktu, var notikt Beļģijā, iesniedzot standarta prasības veidlapu A, kā izklāstīts I pielikumā, pievienojot apliecinošos dokumentus, tieši pirmās instances tiesas sekretariātā ar teritoriālo jurisdikciju VAI, nosūtot to pašu veidlapu ar apliecinošajiem dokumentiem teritoriālās jurisdikcijas tiesai, nosūtot ierakstītu vēstuli.

Drīz vien būs iespējams iesniegt standarta prasības veidlapu A elektroniski.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Atbilstošās jurisdikcijas tiesas sekretariāts var sniegt praktisku palīdzību veidlapu aizpildīšanā un vispārīgas informācijas sniegšanā.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Beļģijā dokumentus un lēmumus izsniedz tiesu izpildītāji (huissiers de justice/gerechtsdeurwaarders). Tuvākajā nākotnē vajadzētu kļūt pieejamai izsniegšanai, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Paziņojumi tiek nosūtīti pa pastu vai, ja to paredz likums, pa faksu. Tuvākajā nākotnē paziņojumu nosūtīšanai vajadzētu kļūt iespējamai arī, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Sīkāka informācija par dokumentu un lēmumu izsniegšanu un paziņošanu atrodama e-tiesiskuma portāla īpašajā lapā.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

/

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Šo jautājumu reglamentē Tiesu kodeksa 1017.-1022. pants attiecībā uz liecinieku nodevu saskaņā ar Tiesu kodeksa 953. pantu un attiecībā uz reģistrācijas nodevām saskaņā ar Kodeksu par reģistrācijas, hipotēkas un tiesas sekretariāta nodevām (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), jo īpaši 142. pants et seq. un 268. pants et seq.

Tiesu kodeksa 1018. pants nosaka izmaksas:

1. Dažādi sekretariāta un reģistrācijas maksājumi. Tiesas sekretariāta nodevas ietver maksu par lietas iekļaušanu lietu sarakstā, maksu par tiesas dokumentu sastādīšanu un maksu par tiesas dokumentu kopiju sniegšanu (skat. 268. pantu et seq. Kodeksā par reģistrācijas, hipotēkas un tiesas sekretariāta nodevām).

Reģistrācijas maksa ir jāmaksā par lēmumiem, kas saistīti ar pamatsummu, kas pārsniedz EUR 12 500 (neieskaitot juridiskās izmaksas) un ir noteikta 3% apmērā no šīs summas. Tādēļ tā nav jāmaksā par nelielām prasībām.

2. Tiesu dokumentu izmaksas un atalgojums.

3. Izmaksas par sprieduma kopiju.

4. Jebkuru izmeklēšanas pasākumu izmaksas, jo īpaši liecinieku un ekspertu nodevas. 1972. gada 27. jūlija Karaliskais rīkojums nosaka šo maksu 200 franku apmērā par vienu liecinieku, kas šodien atbilst apmēram EUR 5. Ceļa izdevumu atlīdzināšana tiek pieskaitīta šai summai.

Eksperti var brīvi noteikt savus izdevumus un maksu par ekspertu ziņojumiem, lai arī aprēķina metode ir skaidri jānorāda, un galīgajā novērtējumā par kopējām juridiskajām izmaksām tiesa, vajadzības gadījumā, var samazināt summu, piemēram, ja rodas nevajadzīgi izdevumi.

5. Tiesnešu, sekretāru un pušu ceļa un uzturēšanās izdevumi, ja tos prasa ceļot ar tiesas rīkojumu, un izdevumi par dokumentiem, kas sagatavoti vienīgi procesa laikā.

6. Procesuālo zaudējumu atlīdzība (Tiesu kodeksa 1022. pants): šo atlīdzību maksā zaudētāja puse, un tas ir vienotas likmes maksājums par veiksmīgās puses izdevumiem un advokātu honorāriem. Summas ir saistītas ar patēriņa cenu indeksu. Jebkuras plusa vai mīnusa 10 punktu izmaiņas palielina vai samazina attiecīgi 10% no summas.

Prasības vērtība

Pamat
summa*

Minimālā
summa*

Maksimālā
summa*

Līdz EUR 250,00

EUR 180,00

EUR 90,00

EUR 360,00

No EUR 250,01 līdz EUR 750,00

EUR 240,00

EUR 150,00

EUR 600,00

No EUR 750,01 līdz EUR 2 500,00

EUR 480,00

EUR 240,00

1 200.00

*Jaunas summas no 2016. gada 1. jūnija.

Darba tiesa (īpašā shēma)

Prasības vērtība

Pamat
summa*

Minimālā
summa*

Maksimālā
summa*

Līdz EUR 250,00

EUR 43,75

EUR 31,75

EUR 55,75

Līdz EUR 620,00

EUR 87,43

EUR 59,43

EUR 105,43

Līdz EUR 2 500,00

EUR 131,18

EUR 107,18

EUR 155,18

7. Maksas, atalgojums un starpnieka, kas iecelts saskaņā ar Tiesu kodeksa 1734. pantu, izmaksas.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, maksājamā summa katrā gadījumā atšķiras atkarībā no faktoriem, piemēram, vai esat veiksmīgā puse, un vai eksperti ir pasūtīti, ir uzaicināti liecinieki, tiesu darbiniekiem ir bijis jābrauc uz ārzemēm, ir iecelts starpnieks, utt.

Reģistrācijas maksa ir jāmaksā avansā, pretējā gadījumā lieta netiks iekļauta lietu sarakstā. Eksperti vienmēr pieprasa samaksāt depozītu, pirms viņi veic savu darbu. Ja lūdzat liecinieka pārbaudi, iepriekš sekretāram jāiemaksā izdevumi. Ja jūs neveicat šo maksājumu, tiek pieņemts, ka esat atsaucis lūgumu pārbaudīt liecinieku.

Maksājumu var veikt ar kredīta pārvedumu vai maksājuma rīkojuma veidlapu, elektroniski pārskaitot naudu vai izrakstot čeku sekretāram (pēdējā metode ir paredzēta tikai advokātiem un tiesu izpildītājiem).

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pārsūdzību var iesniegt saskaņā ar regulas 17. pantu saskaņā ar Beļģijas civilprocesa tiesību aktiem. Pārsūdzību var iesniegt atbilstošās jurisdikcijas pirmās instances tiesā, komerctiesā vai apelācijas tiesā saskaņā ar Tiesu kodeksu. Lai noteiktu, kura apelācijas tiesa ir teritoriālā jurisdikcijā, lūdzu, konsultējieties ar Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantu civillietās.

Saskaņā ar Tiesu kodeksa 1051. pantu, ievērojot jebkurus termiņus, kas noteikti obligātajos pārvalstiskajos un starptautiskajos tiesību aktos, pārsūdzību var iesniegt viena mēneša laikā pēc sprieduma pasludināšanas vai paziņošanas saskaņā ar Kodeksa 792. panta otro un trešo daļu. Pēc analoģijas ar šo noteikumu, termiņš pārsūdzības iesniegšanai saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām principā ir viens mēnesis no tiesas, kuram ir jurisdikcija saskaņā ar Regulu par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, sprieduma pasludināšanas.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Atkarībā no lietas īpašajiem apstākļiem saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem ir vairāki ceļi, kas var būt atvērti pusei, kura vēlas nodrošināt lēmuma pārskatīšanu:

- pirmkārt, saskaņā ar Tiesu kodeksa 1051. pantu (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) spriedumu var pārsūdzēt mēneša laikā pēc sprieduma pasludināšanas vai dažos gadījumos viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas saskaņā ar Kodeksa 792. panta otro un trešo daļu. Tas ir spēkā neatkarīgi no tā, vai abas puses ir vai nav iesaistītas tiesvedībā.

- otrkārt, saskaņā ar Kodeksa 1048. pantu priekšlikumu izbeigt spriedumu pasludināšanu par saistību neizpildi var iesniegt viena mēneša laikā pēc sprieduma pasludināšanas vai dažos gadījumos viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar Kodeksa 792. panta otro un trešo daļu.

Iepriekš norādītie termiņi pārsūdzības iesniegšanai vai pieteikuma par ierosinājumu iesniegšanai ir spēkā:

- ievērojot termiņus, kas noteikti obligātajos pārvalstiskajos un starptautiskajos tiesību aktos;

- neskarot Tiesu kodeksa 50. pantā paredzēto iespēju pagarināt noilguma termiņu, ievērojot noteiktus ar likumu noteiktos nosacījumus;

- neskarot iespēju piemērot vispārējo tiesību principu, ko atkārtoti apstiprinājusi Beļģijas Kasācijas tiesa, saskaņā ar kuru tiesību akta izpildei noteiktie termiņi tiek pagarināti par labu pusei, kurai ir izpildes spēks pirms tiek sasniegtas termiņa beigas.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Piemērojot 21.a panta 1. punktu, Beļģija nepieņem nevienu citu valodu, kas nav Beļģijas valsts tiesību aktos paredzētā izpildes vietas oficiālā valoda vai viena no oficiālajām valodām.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Beļģijā kompetentās iestādes attiecībā uz sprieduma izpildi, ko pasludinājusi tiesa saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir tiesu izpildītāji.

Iestāde, kurai ir kompetence piemērot 23. pantu Regulā par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, pirmām kārtām ir tiesnesis, kas ir atbildīgs par aresta procesu (juge des saisies/beslagrechter) vietā, kur notiek izpilde. Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 1395. pantu tiesvedim, kas ir atbildīgs par aresta procesu, ir jurisdikcija attiecībā uz visiem pieteikumiem, kas saistīti ar arestu vai izpildi. Teritoriālā jurisdikcija tiek noteikta saskaņā ar Tiesu kodeksa 633. pantu.

Tiesu kodekss nosaka arī pirmās instances tiesas atrašanās vietas jurisdikciju. Tiesu kodeksa 569. panta 5. punkts nosaka, ka pirmās instances tiesa, kuras loceklis ir tiesnesis, kas atbildīgs par arestu, ir kompetenta izskatīt iebildumus par spriedumu un rīkojumu izpildi. Pirmās instances tiesai, tostarp tiesnesim, kas ir atbildīgs par piespiedu piedziņu saskaņā ar Tiesu kodeksa 568. pantu, ir arī pilnīga nosacītā jurisdikcija.

Lapa atjaunināta: 15/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.