Maza apmēra prasības

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesa, kas ir kompetenta izskatīt šajā kategorijā ietilpstošas lietas, ir rajona tiesa (rayonen sad), kuras jurisdikcijā atrodas atbildētāja pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Prasības pieteikuma standarta A veidlapa ir jāiesniedz kompetentajā rajona tiesā vai jānosūta pa pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Praktisku palīdzību un informāciju saskaņā ar regulas 11. pantu nodrošina Eiropas Patērētāju centrs Bulgārijā, kas ir Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) daļa. Tieslietu ministrija pēc pieprasījuma sniedz informāciju par regulas piemērošanu.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Piemērojamie izsniegšanas veidi ir noteikti spēkā esošajā Civilprocesa kodeksā. Saskaņā ar 43. pantu oficiālus rīkojumus var izsniegt personīgi vai ar jebkuras citas personas starpniecību. Tiesa var arī pieprasīt, lai oficiāls rīkojums tiktu izsniegts, pievienojot to lietas materiāliem, piestiprinot to pie adresāta durvīm vai pastkastītes vai izziņojot publiski.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 42. panta 4. punktu tiesas procesa pusei var arī izsniegt oficiālu rīkojumu, nosūtot to uz e-pasta adresi. Uzskata, ka oficiāli rīkojumi ir izsniegti, tiklīdz tie ir ievadīti informācijas sistēmā.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Nav skaidri norādīts.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Atbilstoši to valsts nodevu cenrādim, ko tiesas iekasē saskaņā ar Civilprocesa kodeksu, Bulgārijā tiesas nodevas ir 4 % no prasības summas; minimālā summa ir 50 BGN.

Tiesas nodevas maksā ar bankas pārskaitījumu.

Saskaņā ar cenrāža 13. panta 3. punktu nodeva par pieteikumu Bulgārijas tiesas sprieduma atzīšanas un izpildes apstiprinājumam ir 40 BGN.

Saskaņā ar cenrāža 15. pantu nodeva par pieteikumu ārvalstu tiesas, šķīrējtiesas vai citas struktūras izdota sprieduma atzīšanai un izpildei ir 50 BGN.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Apelācijas sūdzības pret lēmumu par Eiropas maza apmēra prasībām jāiesniedz attiecīgajā apgabaltiesā (okrazhen sad) (Civilprocesa kodeksa 624. panta 2. punkts).

Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz divu nedēļu laikā no dienas, kad attiecīgajai pusei tiek izsniegts rajona tiesas lēmums. Pārsūdzēšanas kārtība ir noteikta Civilprocesa kodeksa 20. nodaļā.

Apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākajā kasācijas tiesā saskaņā ar 280. pantā paredzētajiem nosacījumiem (Civilprocesa kodeksa 624. panta 2. punkts).

Lēmuma par kasācijas sūdzību izpildes pamatojums un nosacījumi ir skaidri noteikti Civilprocesa kodeksa 22. nodaļā.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Atbildētājs saskaņā ar 18. pantā noteiktajiem nosacījumiem var attiecīgajā apelācijas tiesā iesniegt pieteikumu par tāda sprieduma pārskatīšanu, kas izsniegts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Tiesa nosūta pārskatīšanas pieteikuma kopiju otrai pusei, kurai ir iespēja atbildēt vienas nedēļas laikā pēc tās saņemšanas. Pārskatīšanas pieteikumu izskata slēgtā sēdē. Ja tiesa uzskata par vajadzīgu, tā var izskatīt pieteikumu atklātā sēdē. Lēmumu par pārskatīšanas pieteikumu nevar pārsūdzēt.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

21. a panta 1. punkta nolūkā apstiprinātā valoda ir bulgāru valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Iestādes, kuru kompetencē ir izpilde, ir tiesu izpildītāji (valsts un privātie).

Pieteikums par izpildraksta izsniegšanu, pamatojoties uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir jāiesniedz provinces tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese, vai izpildes vieta.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.