Maza apmēra prasības

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Horvātijā tiesas, kas ir kompetentas pasludināt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir municipālās tiesas un komerctiesas.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Veidlapas, citi pieteikumi vai paziņojumi ir iesniedzami rakstiski, nosūtot pa faksu vai e-pastā.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Atbilstoši Bezmaksas juridiskās palīdzības likumam (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 143/13, 98/19 — https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html)) pamata juridisko palīdzību sniedz biroji, profesionālās apvienības un juridiskās klīnikas.

Pamata juridiskais atbalsts ietver:

a) vispārīgas juridiskās informācijas sniegšanu;

b) juristu konsultācijas;

c) dokumentu sagatavošanu iesniegšanai publisko tiesību subjektiem, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un starptautiskām organizācijām atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem un noteikumiem par šo struktūru darbību;

d) pārstāvību procedūrās, kas notiek publisko tiesību subjektos;

e) juridisko palīdzību ārpustiesas izlīguma procedūrās.
To profesionālo apvienību un juridisko klīniku saraksts, kuras sniedz galvenokārt juridisko palīdzību, ir pieejams vietnē https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Dokumentus nogādā pa pastu vai ar īpaša tiesu izpildītāja, t. i., tiesas darbinieka, starpniecību, ar kompetentās tiesu iestādes vai notāra starpniecību, vai arī tos izsniedz tieši tiesā vai nosūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus saskaņā ar īpašu likumu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nav piemērojams.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Tiesas nodevas pamatā ir prasības summa, un to iekasē:

  • par prasības izklāstu un par pretprasību;
  • par atbildi uz prasību;
  • par nolēmumu attiecībā uz prasību;
  • par sprieduma pārsūdzēšanu;
  • par sprieduma izpildes prasību;
  • par sprieduma pārskatīšanas prasību.

Ja vien nav noteikts citādi, pienākums maksāt nodevu rodas pieteikuma iesniegšanas brīdī, kā noteikts Tiesas nodevu likuma 4. pantā.

Tiesas nodevas var aprēķināt par katru atsevišķu darbību atkarībā no strīda priekšmeta summas saskaņā ar tālāk doto tabulu.

No

līdz (HRK)

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Ja summa pārsniedz HRK 15 000,00, jāmaksā nodeva HRK 500,00 plus 1 % no summas, kas pārsniedz HRK 15 000,00, bet ne vairāk kā HRK 5000,00.

Tiesas nodevu tarifā noteiktās nodevas ir maksājamas Horvātijā izdotās zīmogmarkās vai skaidrā naudā, ja nodevās maksājamā summa pārsniedz HRK 100,00 un ja ir noteikts, ka nodevu var samaksāt tieši iepriekšminētajā kontā neatkarīgi no nodevas summas.

Nodevas ir izteiktas absolūtā vērtībā HRK valūtā un kā procentuālās daļas.

Aprēķinot nodevu, kas izteikta kā procentuālā daļa, nodevas bāzi noapaļo līdz tuvākajam simtam, proti, nodeva līdz HRK 50,00 tiek noapaļota uz leju līdz mazākajam simtam, savukārt nodeva, kas pārsniedz HRK 50,00, tiek noapaļota uz augšu līdz lielākajam simtam.

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 861/2007 15.a pantam tiesas nodeva jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Spriedumu var pārsūdzēt. To var izdarīt, iesniedzot apelāciju tiesā, kas pasludinājusi spriedumu, astoņās dienās no sprieduma publicēšanas dienas, bet, ja spriedums ir izsniegts klientam, šis termiņš sākas sprieduma izsniegšanas dienā.

Lēmumu par apelāciju pret spriedumu procedūrā maza apmēra prasībām pieņem viens tiesnesis otrās instances tiesā.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Ja atbildētājs pierāda, ka ir ticams, ka pastāv priekšnosacījumi, lai pārskatītu spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām atbilstoši Regulas (EK) Nr. 861/2007 18. pantam, iesniedz pieteikumu par pārskatīšanu, to noformējot kā prasību kompetentajai municipālajai tiesai vai komerctiesai, kas var atzīt spriedumu par spēkā neesošu, savukārt pieteikumu par iepriekšēja statusa atjaunošanu iesniedz tiesai, kurā norisinājusies tiesvedība un kura arī var atjaunot tiesvedību tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms sprieduma pasludināšanas.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Jāiesniedz tulkojums horvātu valodā, kuru veikusi kvalificēta persona vienā no dalībvalstīm.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Tā kā par izpildi ir atbildīga municipālā tiesa, tā izdod lēmumu par izpildes pieteikumiem. Tiesas teritoriālo piekritību nosaka saskaņā ar noteikumiem par tiesu teritoriālo piekritību izpildes procedūrās.

Lēmumu par izpildes apturēšanu vai ierobežošanu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 861/2007 23. pantam pieņem municipālā tiesa.

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.