Maza apmēra prasības

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Lai noteiktu, kurām tiesām Čehijas Republikā ir piekritīga Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, piemēro vispārējās tiesību normas, kas reglamentē piekritību civillietās un ir ietvertas Likumā Nr. 99/1963 — Civilprocesa kodekss (občanský soudní řád), ar jaunākajiem grozījumiem. Piekritību pēc būtības reglamentē 9.–12. pants, bet teritoriālo piekritību reglamentē 84.–89.a pants.

Ņemot vērā paredzamo lietu veidu, piekritība pēc būtības parasti būs rajona tiesām (okresní soudy), savukārt kritērijs teritoriālās piekritības noteikšanai parasti būs atbildētāja dzīvesvieta / juridiskā adrese.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Čehijas Republika ar šo paziņo, ka šādi līdzekļi tiek atzīti par citiem saziņas līdzekļiem:

a) pieteikumi, kas iesniegti elektroniski un parakstīti, izmantojot īpašos tiesību aktos paredzētus līdzekļus, lai tiem būtu tāds pats spēks kā ar roku parakstītam pieteikumam, atbilstoši Likumam Nr. 297/2016 par uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai;

b) elektroniskais pasts;

c) fakss.

Atbilstoši b) un c) punktam ne vēlāk kā trīs dienas pēc pieteikuma iesniegšanas jāiesniedz arī tā oriģināleksemplārs, pretējā gadījumā tiesa pieteikumu neņems vērā.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Informācija nav pieejama

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Elektroniskas dokumentu izsniegšanas līdzeklis Čehijas Republikā ir “datu kaste” (datová schránka). Tā ir elektronisks repozitorijs, ko publiskās iestādes izraudzījušās dokumentu (datu ziņojumu) izsniegšanai. Konkrēto procedūru reglamentē Likums Nr. 300/2008 elektroniskajiem darījumiem, personas identifikācijas numuriem un atļauto dokumentu konvertēšanu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

“Datu kastes” tiek izveidotas bez maksas un bez pieprasījuma — juridiskām personām, kas reģistrētas komercreģistrā, juridiskām personām, kas nodibinātas ar likumu, uzņēmumiem, kas atdalījušies no komercreģistrā reģistrētām ārvalstu juridiskām personām (spin-off), juristiem, nodokļu konsultantiem un bankrota administratoriem. Ir paredzēts pienākums izveidot “datu kasti” šīm struktūrām. Citu veidu juridiskām un fiziskām personām “datu kastes” izveido pēc pieprasījuma. Konkrēto procedūru reglamentē Likums Nr. 300/2008 elektroniskajiem darījumiem, personas identifikācijas numuriem un atļauto dokumentu konvertēšanu.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Informācija nav pieejama

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Ir pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi atbilstoši Čehijas tiesību aktiem. Tie ir apelācijas, kas ir reglamentētas Likuma Nr. 99/1963 — Civilprocesa kodeksa (občanský soudní řád) — 201.–226. pantā. Apelācijas jāiesniedz tiesai, kuras lēmums tiek apstrīdēts, ne vēlāk kā 15 dienas pēc rakstiskā lēmuma izsniegšanas. Tad tiesa nodod apelāciju augstākas instances tiesai, kura sāk apelācijas procedūru.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (občanský soudní řád) 202. panta 2. punktu apelācijas nav atļauts iesniegt pret lēmumu, ar ko nosaka pienākumu samaksāt summas, kas nepārsniedz CZK 10 000; blakusprasības netiek ņemtas vērā. Minētais neattiecas uz spriedumiem par atzīšanu un aizmuguriskiem spriedumiem.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Lietas par pārskatīšanu ir piekritīgas rajona tiesai (okresní soud), kas pasludinājusi spriedumu pirmajā instancē. Ir iespējams iesniegt apelācijas pret lēmumiem, ar ko noraida prasību par pārskatīšanu. Šo procesu reglamentē Saite atveras jaunā logāLikuma Nr. 99/1963 — Civilprocesa kodeksa (občanský soudní řád) — 201.–226. pants.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Čehijas Republika atzīst tikai čehu valodu.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

1. Čehijas Republikā piekritība attiecībā uz izpildi ir rajona tiesām (okresní soudy) un tiesu izpildītājiem (soudní exekutoři). Pilnvarota persona var:

a) iesniegt prasību par lēmuma izpildi tai rajona tiesai, kurai ir teritoriālā piekritība;

b) iesniegt prasību par izpildes rīkojuma izdošanu jebkuram tiesu izpildītājam.

Nosakot, kurai tiesai ir teritoriālā piekritība, a) apakšpunkta gadījumā piemēro Civilprocesa kodeksa 84.–86. panta noteikumus, savukārt b) apakšpunkta gadījumā piemēro Likuma Nr. 120/2001 par tiesu izpildītājiem un izpildes darbībām (Izpildes kodekss (exekuční řád), ar jaunākajiem grozījumiem) 45. panta noteikumus. Lēmuma izpildē ir piemērojami Civilprocesa kodeksa noteikumi; tiesu izpildītāju gadījumā piemēro arī Izpildes kodeksu.

2. Čehijas Republika ir iecēlusi rajona tiesas (okresní soudy) kā iestādes, kurām ir piekritība 23. panta piemērošanas nolūkos. Teritoriālo piekritību reglamentē Civilprocesa kodeksa 84.–86. pants, ja izpilde tiek prasīta tiesā (sk. a) apakšpunktu iepriekš), un Izpildes kodeksa 45. pants, ja lēmuma izpilde tiek prasīta tiesu izpildītājam (sk. b) apakšpunktu iepriekš).

Lapa atjaunināta: 03/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.