Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Anglijā un Velsā tiesas, kuru jurisdikcijā ir taisīt spriedumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, ir apgabaltiesa vai Augstā tiesa. Lielākoties procedūra veiks rajona tiesas apgabala tiesnesis.

Rajona tiesas jurisdikcija ir noteikta tikai likumos un aptver gandrīz visu civiltiesību jomu. Vispārējā jurisdikcija civiltiesību jomā pamatā sakrīt ar Augstās tiesas jurisdikciju, tomēr par personai nodarītu kaitējumu, kura apmērs nepārsniedz GBP 50 000, un naudas prasījumiem, kuru apmērs nepārsniedz GBP 15 000, prasība ir jāceļ rajona tiesā. Papildu informācija atrodama: Augstās tiesas un Rajona tiesas jurisdikcijas 1991.gada rīkojums (ar grozījumiem). Vairāki likumi piešķir ekskluzīvu jurisdikciju rajona tiesām, piemēram, faktiski visi gadījumi saistībā ar 1974. gada Patēriņa kredīta aktu un lielākā daļa prasību, ko cēluši hipotekāro kredītu aizdevēji un zemes īpašnieki.

Prasību var celt jebkurā Anglijas un Velsas rajona tiesā. Tiesu dienesta tīmekļa vietnē atrodamas visas rajona tiesu adreses un detalizēta informācija par Augsto tiesu.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Anglijas un Velsas tiesas, lai uzsāktu Eiropas maza apmēra prasību procedūru, saziņai atzīst pasta sūtījumus (sakarā ar to, ka nepieciešams nomaksāt tiesas nodevu procesa sākšanai – pašlaik Anglijas un Velsas tiesas nevar pieņemt tiesu nodevu maksājumus, ko veic ar kredītkarti vai debetkarti). Tomēr turpmākos dokumentus būs atļauts sūtīt tiesai pa pastu, faksu vai e-pastu saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 5.daļu, kurā ir noteikumi par dokumentu iesniegšanu un nosūtīšanu tiesai.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Anglijā un Velsā var pārsūdzēt spriedumu, kas pasludināts Eiropas maza apmēra prasību procedūrā. 1999.gada Akta par piekļuvi tiesām (Pārsūdzību iesniegšana) 2000.gada rīkojums (2000. gada rīkojumā) noteikts, kam iesniedzamas pārsūdzības par tiesu, tai skaitā rajona tiesu nolēmumiem. Atbilstoši 2000. gada rīkojumam, iecirkņa tiesnesis rajona tiesā izskatīs pārsūdzību, kas iesniegta par apgabala tiesneša lēmumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā. Tādējādi ikviena pārsūdzība būs jāsniedz Augstajā tiesā.

Noteikumos, kas ietverti Civilprocesa noteikumu 5.2.daļā, un tai pievienotajos Īstenošanas norādījumos ir reglamentēta šādas pārsūdzības procedūra un precizēti termiņi, kādos šāda pārsūdzība ir jāiesniedz.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Tāpat kā iekšzemes maza apmēra prasību procedūras gadījumā, arī Eiropas maza apmēra prasību procedūrā uzvarējusī puse būs atbildīga par pasākumu veikšanu tiesas rīkojuma izpildei.

Kompetentā iestāde izpildes un 23. panta nolūkos ir rajona tiesa un Augstā tiesa. Kontaktinformācija ir sniegta iepriekš a) punktā.

Lapa atjaunināta: 21/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.