Maza apmēra prasības

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Helsinku rajona tiesai (Helsingin käräjäoikeus) ir jurisdikcija taisīt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Rajona tiesas kontaktinformācija somu un zviedru valodā ir pieejama tiešsaistē vietnē www.oikeus.fi, ko uztur Tieslietu ministrija.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Regulas 4. panta 1. punktā minēto veidlapu var nosūtīt tieši Helsinku rajona tiesas kancelejai pa pastu, faksu vai e-pastā, kā paredzēts Likumā par elektroniskajiem pakalpojumiem un saziņu (publiskajā sektorā) 13/2003.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Eiropas Patērētāju centrs Somijā (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) kā daļa no Somijas Konkurences un patērētāju aizsardzības iestādes (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) sniedz palīdzību un vispārēju informāciju saistībā ar Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanas jomu, kā arī vispārēju informāciju par to, kuras tiesas ir kompetentas pieņemt spriedumus Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Somijā puses var saņemt no valsts līdzekļiem apmaksātu juridisku palīdzību atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Juridiskās palīdzības likumā 257/2002. Likums atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Somijā šai procedūrai piemēro Tiesas procesa kodeksa 11. pantu par paziņojumu izsniegšanu tiesas procesos un Likumu par elektroniskajiem pakalpojumiem un saziņu publiskajā sektorā 13/2003.

Saskaņā ar Tiesas procesa kodeksa 11. nodaļas 3. iedaļas 3. apakšiedaļu tiesvedības dokumentus var nosūtīt kā elektronisku ziņojumu adresāta norādītajā veidā. Puse var arī norādīt tiesai elektronisku adresi, uz kuru var nosūtīt tiesvedībā izsniegtus dokumentus.

Saņemšanas apstiprinājumu var nosūtīt tiesai kā elektronisku ziņojumu, piemēram, kā e-pasta pielikumu.

Praksē tiesvedībā izmantotie elektroniskās saziņas līdzekļi ir e-pasts un fakss.

Nav juridiska pienākuma piekrist dokumentu elektroniskai izsniegšanai vai paziņošanai.

Somijā nav īpašu procesuālu noteikumu par iepriekšēju piekrišanu elektronisku līdzekļu izmantošanai.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nepiemēro.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 1455/2015 2. iedaļas 6. apakšiedaļu iekasē tiesas nodevu EUR 86 apmērā par strīdu izskatīšanas tiesvedību rajona tiesā atbilstoši procedūrai, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Apelācijas tiesvedības gadījumā iekasē tādu pašu nodevu kā valsts tiesvedībā saskaņā ar Likumu par tiesas nodevām.

Somijā nodevu par tiesvedību iekasē pēc lietas slēgšanas. Parasti attiecīgajai pusei tiek nosūtīts rēķins, t. i., pārveduma veidlapa nodevas samaksai.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu spriedumu var pārsūdzēt Helsinku Apelācijas tiesā (Helsingin hovioikeus), kā paredzēts Tiesas procesa kodeksa 25. un 25.a nodaļā (Apelācija no rajona tiesas apelācijas tiesai).

Saskaņā ar Tiesas procesa kodeksa 25. nodaļas 5. iedaļu pusei, kas vēlas pārsūdzēt rajona tiesas lēmumu, ir jāsniedz paziņojums par nodomu iesniegt apelāciju, apzinoties, ka tai var nebūt tiesību tikt uzklausītai. Paziņojums par nodomu iesniegt apelāciju jāiesniedz, vēlākais, septītajā dienā pēc dienas, kad pieņemts vai pusēm kļuvis pieejams rajona tiesas lēmums.

Saskaņā ar Tiesas procesa kodeksa 25. nodaļas 11. iedaļu, kad paziņojums par nodomu iesniegt apelāciju ir iesniegts un apstiprināts, attiecīgajai pusei tiek izdoti pārsūdzēšanas norādījumi, ko pievieno rajona tiesas lēmuma kopijai. Apelācijas iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no dienas, kad pieņemts vai pusēm kļuvis pieejams rajona tiesas lēmums (Tiesas procesa kodeksa 25. nodaļas 12. iedaļa). Pusei apelācijas dokuments jānogādā rajona tiesas kancelejā, vēlākais, pirms darba laika beigām apelācijas iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. Apelācija, kas iesniegta pēc šā termiņa, tiks atzīta par nepieņemamu.

Kad tiek pārsūdzēts rajona tiesas lēmums, saskaņā ar Tiesas procesa kodeksa 25.a nodaļu no apelācijas tiesas ir jāpieprasa atļauja lietas turpmākai izskatīšanai.

Apelācija pret apelācijas tiesas lēmumu ir jāiesniedz Augstākajā tiesā (korkein oikeus), kā paredzēts Tiesas procesa kodeksa 30. nodaļā. Termiņš atļaujas pieprasīšanai un apelācijas iesniegšanai ir 60 dienas no dienas, kad apelācijas tiesas lēmums kļuvis pieejams pusēm. Augstākajai tiesai adresētais apelācijas atļaujas pieprasījums ir jānogādā tās apelācijas tiesas kancelejā, kura pieņēmusi spriedumu.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Galīgo spriedumu vēlreiz pārskata tiesa, kas pieņēmusi galīgo spriedumu. Pārskatīšana notiek saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 31. nodaļas, 3. -5. iedaļas un 14.a iedaļas noteikumiem par ārkārtas pārsūdzībām.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Somu, zviedru un angļu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Somijā tiesu izpildītājs (ulosottomies) ir kompetentā institūcija attiecībā uz to spriedumu izpildi, kuri pieņemti procedūrā maza apmēra prasībām. Izpildes procedūras ierosināšanu reglamentē Izpildes kodeksa 705/2007 3. nodaļa. Rīcības kompetence ir vai nu tiesu izpildītājam pēc atbildētāja dzīvesvietas vai domicila, vai arī citai vietējai izpildes institūcijai. Tiesu izpildītājam ir kompetence arī Regulas 23. panta piemērošanas nolūkos. Par minētajā pantā izklāstītajiem pasākumiem izlemj rajona tiesu izpildītājs (kihlakunnanvouti).

Lapa atjaunināta: 28/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.