Maza apmēra prasības

Francija

Saturu nodrošina
Francija

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Prasības atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, iesniedz vai nu vispārējo tiesu vietējām palātām (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), kurām ir jurisdikcija, ja prasība ir civilprasība (Tiesu organizācijas kodeksa L. 211-4-2. pants), vai arī komerctiesām (tribunaux de commerce), kurām ir jurisdikcija, ja prasība attiecas uz tirgotājiem, komercuzņēmumiem vai finanšu uzņēmumiem (Komerckodeksa (code de commerce) L. 721-3-1. pants).

Ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir norādītas dalībvalsts tiesas, tās nekonkretizējot, teritoriālā piekritība ir tiesai pēc atbildētāja vai kāda no atbildētājiem dzīvesvietas.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Prasību par tiesvedības ierosināšanu tiesai var nosūtīt pa pastu.

Puses tiesvedībā, kura ierosināta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, sazinās ar tiesām pa pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Iesaistītās puses informāciju, kas vajadzīga Regulai pievienoto veidlapu iesniegšanai saskaņā ar tās 11. pantu, var pieprasīt no:

  • kancelejas darbiniekiem (personnel de greffe) tiesās, kuru kompetencē ir izskatīt prasības, kas iesniegtas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, t. i., vispārējās tiesās vai komerctiesās. Tie parasti ir tiesas procesa pušu pieņemšanas dienesta (service d'accueil du justiciableSAUJ) darbinieki, kuri sniedz vajadzīgo informāciju par tiesas procesiem;
  • darbiniekiem, kuri strādā tiesību centros (maisons de la justice et du droit) visā valstī;
  • juristiem, ar kuriem puses var apspriesties atbalsta konsultāciju pakalpojumu ietvaros, ko bez maksas sniedz juridisko konsultāciju dienesti departamentu līmenī (centres départementaux d'accès au droit).

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Attiecīgo dokumentu izsniegšana, izmantojot elektroniskus līdzekļus, nav atļauta. Tas nozīmē, ka tehniski līdzekļi nav pieejami.

Saziņa ar Francijas tiesām, kas ir kompetentas izskatīt prasības, kuras iesniedz atbilstīgi Regulai par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, notiek tikai pa pastu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Nevienai personai vai profesijas pārstāvim nav pienākuma pieņemt dokumentu, ko izsniedz, izmantojot elektroniskus līdzekļus atbilstoši Regulas 13. pantam.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

  • Ja prasību iesniedz vispārējā tiesā, tiesas nodevas nav jāmaksā. Tomēr tiesa var likt prāvā zaudējušajai pusei segt izdevumus, tostarp lēmuma izpildes izmaksas. Izmaksas saistībā ar paziņošanu, nosūtot ierakstītu vēstuli, sedz tiesa. Visām ar dokumentu izsniegšanu saistītajām izmaksām, kas rodas atbilstīgi Civilprocesa kodeksa 1387. pantam, piemēro tiesas izdotu izpildes rīkojumu, un par to atgūšanu atbild Valsts kase. Vispārējā tiesa var arī likt prāvā zaudējušajai pusei segt neatgūstamus izdevumus, t. i., visus izdevumus, kas saistīti ar vinnējušās puses pārstāvību un palīdzības sniegšanu tai.
  • Ja prasība tiek iesniegta komerctiesā, tiesas nodevu summa ir atkarīga no tā, vai tiek rīkota tiesas sēde. Ja tiesas sēde nenotiek, tiesas nodeva ir aptuveni 12 EUR, ieskaitot nodokļus (tāda rīkojuma pieteikuma iesniegšanas izmaksas, kas nav pagaidu noregulējums, neietverot pasta un tiesu izpildītāja honorārus), savukārt tad, ja tiesas sēde notiek, nodeva ir aptuveni 60 EUR, ieskaitot nodokļus (neskaitot pasta un tiesu izpildītāja honorārus). Šajās summās nav iekļauti citi papildu izdevumi, kas varētu rasties procedūras īpatnību dēļ.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Saskaņā ar Regulas 17. pantu atbilstoši Francijas tiesību aktiem var iesniegt šādas apelācijas:

  • apelāciju (appel) pret pirmajā instancē pasludinātu spriedumu, t. i., ja prasības summa pārsniedz EUR 5.000. Apelāciju var iesniegt jebkura puse mēneša laikā no sprieduma paziņošanas dienas (Civilprocesa kodeksa 528. un 538. pants);
  • iebildumu (opposition), ko var iesniegt atbildētājs, kuram spriedums nav izsniegts personīgi saskaņā ar Regulas 5. panta 2. punktu un kurš nav sniedzis atbildi, izmantojot 5. panta 3. punktā paredzētās veidlapas (“aizmuguriski pieņemts spriedums”). Šādu iebildumu iesniedz tiesai, kas pasludinājusi apstrīdamo spriedumu (Civilprocesa kodeksa 571.–578. pants).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Ja lēmums ir galīgs, t. i., ja to nevar pārsūdzēt vai vairs nevar pārsūdzēt, puses var iesniegt kasācijas sūdzību (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Civilprocesa kodeksa 605.–618-1. pants).

Jurisdikcijas tīšas apiešanas gadījumā (fraude au jugement) puses var iesniegt prasību par sprieduma pārskatīšanu (recours en révision) tiesā, kas pasludinājusi apstrīdamo spriedumu (Civilprocesa kodeksa 593.–603. pants).

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieņemamās valodas atbilstoši Regulas 21.a panta 1. punktam ir franču, angļu, vācu, itāļu un spāņu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļu.

Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi ir tiesu izpildītāji (huissiers de justice) un — atalgojuma apķīlāšanas gadījumā (saisie des rémunérations), ko atļāvis izpildes tiesnesis — vispārējās tiesas kancelejas vadītājs (directeur du greffe du tribunal judiciaire).

Regulas 23. panta piemērošanas nolūkos:

  • aizmuguriska sprieduma gadījumā tiesa, kurai tiek iesniegts iebildums, pirms lietas atkārtotas izskatīšanas pēc būtības var atsaukt jebkuru iepriekšēju izpildes rīkojumu, ko tā izdevusi, tādējādi apturot izpildi (Civilprocesa kodeksa 514-3. pants);
  • visos gadījumos izpildes tiesnesis pēc apķīlāšanas paziņojuma (commandement) vai apķīlāšanas rīkojuma (acte de saisie) izdošanas var apturēt izpildi, piešķirot debitoram termiņa pagarinājumu (Civilprocesa kodeksa 510. pants).
Lapa atjaunināta: 26/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.