Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Jurisdikcija pieņemt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām Gibraltārā ir Gibraltāra Augstākajai tiesai. Procedūru īsteno Augstākās tiesas ierēdnis, kas ir norīkots izskatīt maza apmēra prasības.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Gibraltāra tiesām pieņemamie saziņas līdzekļi ir vienīgi pasta sūtījumi (jo ir jāiekasē tiesas nodeva par procesa sākšanu).

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Apelācijas sūdzību Gibraltārā var iesniegt saskaņā ar 2000. gada Augstākās tiesas noteikumiem, kuros pamatā noteikts, ka šādu sūdzību iesniedz Papildu tiesnesim vai Augstākās tiesas priekšsēdētājam.

Noteikumi, kas ietverti Civilprocesa noteikumu 52. daļā un tiem pievienotajos Praktiskajos norādījumos, sīkāk regulē procedūru jebkādas šādas apelācijas sūdzības sakarā. 2000. gada Augstākās tiesas noteikumos un Civilprocesa noteikumu 52.4 daļā noteikti termiņi, kādos šāda sūdzība jāiesniedz.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Kompetentā iestāde sprieduma izpildes nolūkos un 23. panta nolūkos ir Gibraltāra Augstākā tiesa.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 11/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.