Maza apmēra prasības

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Kompetentās tiesas ir valsts rajona civiltiesas, kurām ir teritoriālā piekritība.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Lietu ierosina, personīgi iesniedzot rakstisku pieteikumu rajona civiltiesas kancelejā. Pieteikumu var arī nosūtīt pa e-pastu vai izmantojot dokumentu iesniegšanai paredzētu digitālo platformu, ja šādi līdzekļi ir pieejami.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Šāda iestāde nav izveidota.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Nav iespējama elektroniska izsniegšana vai paziņošana, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Grieķijā elektroniskajā komercijā iesaistītajiem uzņēmējiem, t. i., personām, kuras piedāvā pakalpojumus un veic tirdzniecību internetā, ir juridisks pienākums atzīt saziņu, izmantojot elektroniskus līdzekļus, atbilstoši Prezidenta dekrēta Nr. 131/2003 (Grieķijas tiesību aktu saskaņošana ar Direktīvu 2000/31/EK) 8. panta 1. punktam, lietās, kas saistītas ar strīdiem, kuri izriet no pušu noslēgtiem līgumiem, izmantojot vienkāršu elektronisko parakstu, t. i., ar vienkāršu elektroniskā pasta un ziņojumu apmaiņu.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz izmaksām, kas radušās attiecīgajā tiesas prāvā uzvarējušai pusei.

Prasītāja maksājamās tiesas nodevas ietver

a) nodevu advokātam EUR 32 apmērā ar nosacījumu, ka attiecīgo tiesvedību noslēdzis Grieķijas advokāts, un

b) tiesas zīmognodevu, kuru maksā par katras lietas izskatīšanu un kuras summa ir aptuveni 1,14% no kopējās prasītās summas (pamatsumma un procenti).

Tiesas zīmognodeva nav jāmaksā par prasībām par summu līdz EUR 200.

Ja atbildētājs nodod lietu advokātam (kuram jāparaksta aizpildīta C veidlapa), viņam jāsamaksā advokāta avansa rēķina summa EUR 32 apmērā.

Izņēmuma gadījumā, ja advokāts tiek uzaicināts uz mutisku tiesas sēdi, jāsamaksā advokāta papildu avansa rēķina summa EUR 32 apmērā.

Tiesas zīmognodeva jāiemaksā valsts budžetā, savukārt nodeva advokātam jāsamaksā advokatūrā, kas to iekasē un vēlāk apmaksā advokāta rēķinu, aizpildot attiecīgu dokumentu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Spriedumi, kas pasludināti procedūrā maza apmēra prasībām, nav pārsūdzami. Tomēr ir pieejams tiesiskās aizsardzības līdzeklis, proti, pieteikuma iesniegšana tiesai, kas pieņēmusi lēmumu, un apelācijas par anulēšanu iesniegšana Augstākajai tiesai.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Pieprasījumu par pārskatīšanu var iesniegt tikai tās tiesas kancelejā, kura pieņēmusi lēmumu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieņemamā valoda ir grieķu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Tiesu izpildītāji, kuru piekritībā ir izpildes vieta, ir atbildīgi par kustamā un nekustamā īpašuma konfiskāciju; notāri atbild par izsoļu rīkošanu.

Advokāti ir atbildīgi par piedziņas rīkojuma sagatavošanu, savukārt tiesu izpildītāji ir atbildīgi par šā dokumenta izsniegšanu.

Kompetentā tiesa atbilstoši Regulas 23. pantam ir rajona civiltiesa, kas pieņēmusi lēmumu.

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.