Maza apmēra prasības

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Īrija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Kompetenta piemērot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ir rajona tiesa un visi pieteikumi ir jāiesniedz attiecīgās rajona tiesas sekretāram. Rajona tiesu adreses un kontaktinformācija pieejama šeit:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Standarta sakaru līdzekļi ir pasts un e-pasts.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Praktisku palīdzību, aizpildot veidlapas, un vispārīgu informāciju par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu, kā arī vispārēju informāciju par to, kuras Īrijas tiesas ir kompetentas pieņemt nolēmumus Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, pusēm var sniegt attiecīgo tiesu sekretariāta darbinieki.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Šie jautājumi ir ietverti Tiesas reglamentā, kas paredz, ka

  • “Neskatoties uz jebkuru citu šī Reglamenta noteikumu, ja Tiesas dienests ir izveidojis atbilstošas iespējas šim mērķim, un tiesa vai sekretārs to ir norādījis, jebkurš dokuments, kas jānosūta, jāpiegādā, jānosūta vai jāizsniedz saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir derīgs, ja tas tiek nosūtīts elektroniskā formā kā elektroniska ziņa uz prasītāja vai atbildētāja elektroniskā pasta adresi (kā norādīts uz jebkuras prasītāja vai atbildētāja veidlapas vai vēstuļpapīra, vai kurš tiek izmantots, lai nosūtītu paziņojumu sekretāram) vai uz sekretāra elektroniskā pasta adresi (kā norādīts jebkurā tīmekļa vietnē, ko izmanto Tiesu dienests) ar nosacījumu, ka, ja sūtītājs nav pārliecināts, ka elektroniskā saziņa tika nodota paredzētajam saņēmējam (ņemot vērā saņemto piegādes statusa ziņojumu), vai arī ja atbilde netiek saņemta septiņu dienu laikā pēc šādas pārsūtīšanas, elektroniskā saziņa tiek uzskatīta par nenotikušu, un attiecīgais dokuments ir jāizsniedz, ja šajā rīkojumā nav paredzēts citādi, astoņas dienas pēc šāda laikposma.” (Rīkojuma 53B 3. noteikums)
  • “Prasības veidlapu un apliecinošos dokumentus var iesniegt, nosūtot ierakstītu vēstuli vai, ja piemērojams 3. noteikums, elektroniskā veidā.” (Rīkojuma 53B 4. noteikums)
  • “Ja prasība neattiecas uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tiesas sekretārs par to informē prasītāju, ja iespējams, ar tādiem pašiem līdzekļiem, ar kuru prasītāja pieteikums tika nosūtīts sekretāram (un, ja tas nav iespējams, nosūtot ierakstītu vēstuli vai reģistrētu piegādi) [...]". (Rīkojuma 53B 6. noteikums)
  • “Sekretāram ir jānosūta atbildētāja atbildes kopijas .... prasības iesniedzējam, nosūtot ierakstītu vēstuli (vai attiecīgā gadījumā, kā noteikts 3. noteikumā) ES regulas 5. panta 4. punktā noteiktajā termiņā. [...] ... Sekretārs ES regulas 5. panta 6. punktā noteiktajā termiņā nosūta prasības iesniedzējam pretprasības kopijas un visus iesniegtos apliecinošos dokumentus, nosūtot ierakstītu vēstuli (vai attiecīgā gadījumā, kā noteikts 3. noteikumā).” (Rīkojuma 53B 8. noteikums)
  • “Jebkurš paziņojums vai izziņa, ko sekretārs ir iesniedzis kādai no pusēm Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām jebkuram no ES regulā paredzētajiem mērķiem, ir jānosūta, izmantojot tādus pašus līdzekļus, kādus šī puse ir izmantojusi, lai sazinātos (vai izmantojot šīs puses iesniegto adresi vai kontaktinformāciju) un [...]”. (Rīkojuma 53B 18. noteikums).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nav.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Eiropas procedūras maza apmēra prasībām nodeva par pieteikuma iesniegšanu ir EUR 25, tas ir, likme, kas piemērojama pieteikumam saskaņā ar vietējo procedūru maza apmēra prasībām.  Pretprasības celšanas nodeva arī ir EUR 25. Kā norādīts a) punktā, pieteikums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām jāiesniedz attiecīgās rajona tiesas sekretāram, kurš norādīs prasības iesniedzējam, kādā veidā ir izdarāms minētās nodevas maksājums.  Kontaktinformācija ir tā pati, kas norādīta iepriekš a) punktā.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pārsūdzību, kas nav pārsūdzība par noraidījumu saskaņā ar 4.4. pantu, var iesniegt attiecīgajai iecirkņa tiesai 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  Iecirkņa tiesu adreses un kontaktinformācija pieejamas šeit:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Attiecīgie Tiesas reglamenta noteikumi paredz, ka

“1) Atbildētājs, pret kuru pieņemts aizmugurisks nolēmums Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām saskaņā ar šī rīkojuma noteikumiem, var iesniegt paziņojumu par ierosinājumu tiesai tajā tiesas apgabalā, kurā tika saņemts rīkojums atcelt un/vai mainīt minēto rīkojumu saskaņā ar kādu no ES regulas 18. panta 1. punktā minētajiem iemesliem.

2) Paziņojums par ierosinājumu jāiesniedz prasītājam vai prasītāja advokātam, ja tāds ir, desmit dienu laikā no dienas, kad atbildētājam kļuvusi zināma nokavējuma sprieduma izsniegšana.

3) Paziņojuma par ierosinājumu izsniegšana nedarbojas kā procesa apturēšana.

4) Tiesa var atzīt par pietiekamu faktiski veikto paziņojuma par ierosinājumu izsniegšanu.

5) Paziņojumā par ierosinājumu skaidri un īsumā jānorāda iemesli, kas minēti ES regulas 18. panta 1. punktā, uz ko atsaucas pieteikuma iesniedzējs.

6) Tiesa, izskatot ierosinājumu, var pieņemt vai noraidīt pieteikumu, pamatojoties uz ES regulas 18. panta 1. punkta noteikumiem.

7) Ja tiesa noraida pārskatīšanu, pamatojoties uz to, ka netiek piemērots neviens no ES regulas 18. panta 1. punktā minētajiem iemesliem, nolēmums paliek spēkā.

8) Ja tiesa nolemj, ka pārskatīšana ir pamatota ar kādu no ES regulas 18. panta 1. punktā noteiktajiem iemesliem, nolēmums, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir jāatceļ, un tas nav spēkā.”

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Angļu un īru valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Kreditoram jāiesniedz izpildes pieprasījums attiecīgajam apgabala sekretāram / šerifam caur attiecīgo iecirkņa tiesu. Attiecīgā rajona tiesa ir kompetenta izskatīt pieteikumus par izpildes atteikšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

Lapa atjaunināta: 15/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.