Maza apmēra prasības

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesas, kurām ir jurisdikcija attiecībā uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir miertiesa (giudice di pace) vai — lietās, kurās Itālijas tiesību aktos ir paredzēta ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz prasības priekšmetu - parastā tiesa (tribunale ordinario).

Parastajai tiesai jurisdikcija ir jo īpaši gadījumos, kad pieteikums attiecas uz:

1) naudas prasījumiem par nekustamā īpašuma un uzņēmumu nomu (Itālijas Civilprocesa kodeksa 447.bis pants);

2) prasībām, kas saistītas ar lauksaimniecības līgumiem (šādā gadījumā jurisdikcija ir parastās tiesas specializētajām lauksaimniecības lietu nodaļām 1990. gada 14. februāra Likuma Nr. 29 nozīmē);

3) prasībām, kas saistītas ar patentiem un preču zīmēm, uzņēmējdarbības tiesībām un pretmonopolu jautājumiem vai uz publiskiem Kopienas nozīmes būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu līgumiem (šādā gadījumā jurisdikcija ir parastās tiesas nodaļām, kas specializējas uzņēmējdarbības lietās 2003. gada 26. jūnija Likumdošanas dekrēta Nr. 168 nozīmē);

4) prasībām, ko iesniedz atbilstoši tiesību aktiem kuģošanas jomā, jo īpaši par bojājumiem saistībā ar kuģu sadursmēm, bojājumiem, ko izraisījusi noenkurošana vai pietauvošana vai jebkādu citu manevru veikšana ostās un citās piestāšanas vietās, bojājumiem, ko izraisījusi iekraušanas un izkraušanas rīku izmantošana un preču pārkraušana ostās, kuģu izraisītiem tīklu un cita zvejas aprīkojuma bojājumiem, maksājumiem un kompensāciju par palīdzības sniegšanu, glābšanu un atgūšanu, kā arī par izdevumu atlīdzību un atalgojumu, ko piešķir par vraku atgūšanu atbilstoši Kuģniecības kodeksa 589. pantam.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Pa pastu. Procedūrām parastajās tiesās tiek pieņemts arī tiešsaistes pieteikums. Tas jāiesniedz aizstāvības advokātam. Plašāka tehniskā informācija pieejama saitē: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

ECC-NET Italy (https://ecc-netitalia.it/en/), kas sniedz palīdzību tikai patērētājiem atbilstoši tās kompetencei.

Jautājumos, kas nav ECC-NET Italy kompetencē — Tieslietu ministrija (Ministero della Giustizia).

Tieslietu departaments (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Starptautisko lietu un tiesu sadarbības ģenerāldirektorāts (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

I birojs – Tiesu starptautiskā sadarbība (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rome Tel. (+39) 06 68852480

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Nav noteikuma, ar ko reglamentē to izmantošanu lietās, kuras izskata miertiesa. Tomēr elektroniskos dokumentu izsniegšanas un saziņas līdzekļus var izmantot lietās, ko izskata parastās tiesas. Plašāka tehniskā informācija pieejama saitē: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Pušu advokāti, bet tikai lietās, ko izskata parastās tiesas.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Piemērojamās tiesas nodevas ir noteiktas ar 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrētu Nr. 115.

Nodevas sastāv no šādām trim daļām: A) standarta nodeva, B) fiksētas likmes avansa maksājums par izmaksām un C) fiksēta nodeva, ko maksā par tiesas dokumentu reģistrāciju un tikai lietās, kuras izskata Kasācijas tiesa (Corte di cassazione).

A) Standarta nodevas apmērs ir atkarīgs no prasības summas un tā, vai lieta tiek izskatīta pirmajā instancē vai apelācijas tiesvedībā. Proti:

a) prasībām, kuru apmērs ir līdz EUR 1100, nodeva ir EUR 43, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē, EUR 64,50 apelācijas tiesvedības gadījumā un EUR 86, ja tiek iesniegta pārsūdzība Kasācijas tiesā;

b) prasībām, kuru apmērs ir no EUR 1100 līdz EUR 5200, nodeva ir EUR 98, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē, EUR 147 apelācijas tiesvedības gadījumā un EUR 196, ja tiek iesniegta pārsūdzība Kasācijas tiesā.

B) Papildus standarta nodevai ir jāsamaksā EUR 27 kā fiksētas likmes avansa maksājums izmaksu segšanai.

Izņēmums - lietās, kuras izskata miertiesa, un gadījumos, kad puses cenšas panākt izlīgumu pirms tiesvedības, ja prasības summa ir mazāka par EUR 1033,00, kā arī par attiecīgajām darbībām un pasākumiem ir jāmaksā tikai standarta nodeva (tādējādi neiekļaujot nodevā avansa maksājumu atbilstoši B) punktam).

C) Ja lietu izskata Kasācijas tiesa, neatkarīgi no prasības vērtības ir jāmaksā papildu maksa EUR 200 apmērā kā fiksēta nodeva par tiesas dokumentu reģistrāciju.

Pieņemamās maksājumu metodes ir šādas:

A) Standarta nodevu var samaksāt:

a) Itālijas pasta nodaļās, izmantojot pasta norēķinu konta izrakstu (bollettino di conto corrente personale);

b) Itālijas bankās, izmantojot veidlapu F23;

c) zīmogmarku tirdzniecības vietās Itālijā, izmantojot attiecīgo maksājuma veidlapu;

d) ar bankas pārskaitījumu:

BIC kods: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Šī metode ir pieejama personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Itālijā un kurām nav norēķinu konta bankā saskaņā ar līgumu ar Ieņēmumu aģentūru (Agenzia delle Entrate).

B) Fiksētas likmes avansa maksājumu par izmaksām var veikt:

a) zīmogmarku tirdzniecības vietās Itālijā, izmantojot attiecīgo maksājuma veidlapu;

b) elektroniski, bet tikai lietās, ko izskata parastās tiesas.

C) Fiksēto reģistrācijas nodevu var samaksāt:

a) Itālijas bankās, izmantojot veidlapu F23;

b) ar bankas pārskaitījumu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Miertiesu lēmumus var apstrīdēt parastajās tiesās. Parasto tiesu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas tiesās (corte di appello).

Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir 30 dienas no sprieduma paziņošanas dienas (Itālijas Civilprocesa kodeksa 325. pants) vai seši mēneši no sprieduma publicēšanas dienas, ja tas netiek paziņots (Civilprocesa kodeksa 327. pants).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Attiecībā uz pārskatīšanu kompetentās iestādes ir šādas:

a) miertiesas lēmumu gadījumā - parastā tiesa;

b) parastās tiesas lēmumu gadījumā - apelācijas tiesa.

No procedūras viedokļa piemērojamie noteikumi ir vispārējie noteikumi, ar ko reglamentē apelācijas un pārsūdzības (Civilprocesa kodeksa 323. un turpmākie panti).

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieņemamā valoda ir itāļu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi ir parastās tiesas.

Iestādes, kas ir kompetentas apturēt vai ierobežot lēmuma izpildi Regulas 23. panta nozīmē, ir parastās tiesas.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.