Maza apmēra prasības

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Saskaņā ar likuma 26. pantu lietas, kas attiecas uz Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izskata rajona tiesas saskaņā ar Lietuvas Civilprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par teritoriālo jurisdikciju. Aktuālo informāciju par Lietuvas tiesām un to kontaktinformāciju var atrast Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Procesuālos dokumentus tiesā var iesniegt tieši, pa pastu vai elektroniski, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (Civilprocesa kodeksa 1751. panta 1. punkts). Ar Lietuvas tieslietu ministra 2012. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 1R-332 tika apstiprināta kārtība, kādā procesuālos dokumentus iesniedz tiesā un izsniedz personām, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (“Kārtība”). Kārtības 3. un 4. punktā ir paredzēts, ka, lai iesniegtu tiesā procesuālos dokumentus elektroniski, ir jāizmanto Lietuvas Tiesu informācijas sistēmas (LITEKO) publisko elektronisko pakalpojumu apakšsistēma (VEP). LITEKO VEP apakšsistēmas kontiem var piekļūt, izmantojot Lietuvas tiesu elektronisko pakalpojumu portālu: https://www.e.teismas.lt.

Saskaņā ar Kārtības 5. punktu fiziskām personām, kuras pieslēdzas LITEKO VEP apakšsistēmai, ir jāapliecina sava identitāte. To var izdarīt:

- izmantojot valsts informācijas sistēmas, ar kuras starpniecību personām likumā noteiktajā kārtībā tiek sniegti iestāžu publiskie un administratīvie elektroniskie pakalpojumi;

- izmantojot tiesas izsniegtos pieslēgšanās datus, kas identificē fizisku personu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Saskaņā ar likuma 271. pantu regulas 11. panta 1. punktā minēto praktisko palīdzību un informāciju procesā iesaistītām pusēm sniedz struktūras, kas galvenokārt nodrošina valsts garantēto juridisko palīdzību. Likuma par valsts garantēto juridisko palīdzību 15. panta 1. punkts paredz, ka personām, kuras vēlas saņemt primāro juridisko palīdzību, ir jāpiesakās pašvaldības izpildiestādē pēc to deklarētās dzīvesvietas, bet, ja personai nav deklarētās dzīvesvietas — tās pašvaldības izpildiestādē, kurā persona dzīvo. Primārās juridiskās palīdzības sniedzēju saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1751. panta 9. punktu tiesas izmanto elektroniskus sakaru līdzekļus, lai izsniegtu procesuālos dokumentus advokātiem, advokātu palīgiem, tiesu izpildītājiem, tiesu izpildītāju palīgiem, notāriem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, finanšu iestādēm, apdrošināšanas un revīzijas uzņēmumiem, tiesu ekspertiem, maksātnespējas administratoriem un pārstrukturēšanas administratoriem. Dokumentus elektroniski izsniedz arī personām, kurām saskaņā ar tiesību aktiem vai ar Tiesu informācijas sistēmas pārvaldnieku noslēgtu līgumu ir pienākums saņemt procesuālos dokumentus elektroniski. Tiesas izmanto elektroniskus sakaru līdzekļus, lai izsniegtu procesuālos dokumentus citām personām, ja tās Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā ir izteikušas vēlmi saņemt procesuālos dokumentus elektroniski un ir sniegušas attiecīgo kontaktinformāciju.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 111. panta 2. punkta 3. apakšpunktu katrā lietas dalībnieka procesuālajā dokumentā ir jānorāda, kā procesuālos dokumentus jāizsniedz lietas dalībniekam. Šis noteikums jāpiemēro kopsakarā ar regulas 13. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Kārtības 22. punktu, ja procesuālos dokumentus personai izsniedz elektroniski, dokumentus nosūta uz adresāta kontu LITEKO VEP apakšsistēmā. Lietas dalībnieku par to informē ar elektronisku paziņojumu LITEKO VEP apakšsistēmas kontā, kā arī izmantojot norādīto e-pasta adresi. LITEKO VEP apakšsistēmas kontiem var piekļūt, izmantojot Lietuvas tiesu elektronisko pakalpojumu portālu:https://www.e.teismas.lt

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1751. panta 9. punktu tiesas izmanto elektroniskus sakaru līdzekļus, lai izsniegtu procesuālos dokumentus advokātiem, advokātu palīgiem, tiesu izpildītājiem, tiesu izpildītāju palīgiem, notāriem, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, finanšu iestādēm, apdrošināšanas un revīzijas uzņēmumiem, tiesu ekspertiem, maksātnespējas administratoriem un pārstrukturēšanas administratoriem. Dokumentus elektroniski izsniedz arī personām, kurām saskaņā ar tiesību aktiem vai ar Tiesu informācijas sistēmas pārvaldnieku noslēgtu līgumu ir pienākums saņemt procesuālos dokumentus elektroniski. Tiesas izmanto elektroniskus saziņas līdzekļus, lai izsniegtu procesuālos dokumentus citām personām, ja tās Civilprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā ir izteikušas vēlmi saņemt procesuālos dokumentus elektroniski un ir sniegušas nepieciešamo kontaktinformāciju.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 111. panta 2. punkta 3. apakšpunktu katrā lietas dalībnieka procesuālajā dokumentā ir jānorāda, kā procesuālos dokumentus jāizsniedz lietas dalībniekam. Šis noteikums jāpiemēro kopsakarā ar regulas 13. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Kārtības 22. punktu, ja procesuālos dokumentus personai izsniedz elektroniski, dokumentus nosūta uz adresāta kontu LITEKO VEP apakšsistēmā. Lietas dalībnieku par to informē ar elektronisku paziņojumu LITEKO VEP apakšsistēmas kontā, kā arī izmantojot norādīto e-pasta adresi. LITEKO VEP apakšsistēmas kontiem var piekļūt, izmantojot Lietuvas tiesu elektronisko pakalpojumu portālu:https://www.e.teismas.lt

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Saskaņā ar likuma 27. pantu Eiropas procedūrām maza apmēra prasībām piemēro tiesas nodevas, kas noteiktas Civilprocesa kodeksa 80. panta 1. punkta 1. apakšpunktā. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 80. panta 1. punkta 1. apakšpunktu par katru prasību mantiskā strīdā maksājamās tiesas nodevas aprēķina, pamatojoties uz prasības summu. Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas nodeva 3 % apmērā no prasības summas, un minimālais maksājums ir 20 EUR.

Tiesas nodevas var samaksāt ar bankas pārskaitījumu Valsts nodokļu inspekcijas budžeta kontā. Visa attiecīgā aktuālā informācija ir pieejama Valsts nodokļu inspekcijas tīmekļa vietnē: http://www.vmi.lt/.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Saskaņā ar likuma 29. pantu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtos tiesas spriedumus var pārsūdzēt apelācijas tiesvedībā. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 301. panta 3. punktu lietas, ko ierosina apelācijas tiesvedībā par rajona tiesas spriedumiem, kuri vēl nav stājušies spēkā, izskata apgabaltiesas. Civilprocesa kodeksa 307. panta 1. punkts paredz, ka apelācijas sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no dienas, kad pirmās instances tiesa pieņēmusi spriedumu.

Aktuālo informāciju par Lietuvas tiesām un to kontaktinformāciju var atrast Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā civillietās.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Saskaņā ar likuma 30. panta 1. punktu tiesas spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, regulas 18. panta 1. punktā minētajos gadījumos pārskata tiesa, kas spriedumu pieņēmusi.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Regulas 20. panta 2. punktā minētā apstiprinājuma pieļaujamā valoda ir lietuviešu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Saskaņā ar likuma 31. panta 1. punktu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pieņemtu un ar regulas IV pielikumā paredzēto standarta D veidlapu apstiprinātu tiesas spriedumu uzskata par izpildāmu aktu. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa daļā noteikto kārtību izpildāmus aktus izpilda tiesu izpildītāji. Lietuvas Republikas tiesu izpildītāju saraksts ir pieejams Lietuvas tiesu izpildītāju palātas tīmekļa vietnē: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.